[Doplnené] Liberál-fašisti chystajú na ekonomickú genocídu Slovákov

Prvá vec je, že sa musím ospravedlniť za štylistické a pravopisné chyby, tento vstup totiž píšem ráno a nie som “škovránok”. Druhá vec je, že vôbec nedramatizujem, ale to by bol následok presadenia programov “slušných” strán ako PS/Spolu a Za ľudí. Tretia vec je, že by to skončilo diktatúrou, ktorá by mala podporu aj Bruselu.

 

Prečo to hovorím?

Musím poďakovať JeGe za to, že to zosumarizoval v dvoch príspevkoch (tu a tu sú originály-ja uverejňujem len podstatu):

Takže – PREČO NEVOLIŤ PS/SPOLU:

Školstvo:
– V rámci školstva budú presadzovať vzdelávanie učiteľov v spolupráci s tretím sektorom. Taktiež vzdelávanie žiakov a študentov, smerujúce k demokratickým hodnotám. Zapoja neziskovky do vzdelávania žiakov na všetkých stupňoch škôl. – v preklade to znamená, že vo všetkých školách na Slovensku budú operovať príslušníci vybraných neziskoviek, ktorí budú školiť tak učiteľov, ako aj žiakov ako „správne myslieť.“

Životné prostredie/doprava:
– Zavedú cirkulačnú emisnú daň z motorových vozidiel ako dodatočnú daň. Každoročná progresívna daň sa bude odvíjať od množstva emisií CO2 ( mg/km). Zároveň zrušia poplatok pri pre/registrácii vozidla. – v praxi sa toto opatrenie dotkne predovšetkým sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, ktoré sú odkázané na staršie a lacnejšie automobily, naproti tomu bohatší budú platiť podstatne menej, ako dnes.
– Podporia prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade EÚ v otázkach enviromentálnych daní. A podporia zavedenie celoeurópskeho uhlíkového cla na výrobky z krajín, ktoré nemajú také klimatické ciele, ako EÚ. – takže miesto nutného súhlasu všetkých členských krajín bude stačiť k pretláčaniu rôznych ekodaní väčšina. A tiež ceny mnohých tovarov z krajín mimo EÚ pôjdu hore, vďaka novým clám a daniam.

Energetika:
– Zasadia sa o diverzifikáciu dovozov fosílnych palív. – tj. o nákup napríklad amerického skvapalneného plynu cez Poľsko, samozrejme za vyššie ceny.
– Zasadia sa o diverzifikáciu dovozov jadrového paliva. – keďže naše jadrové elektrárne nie sú plne kompatibilné s iným palivom, ako s ruským, tak vystavia SR a jej občanov priamo riziku nákupom jadrového paliva z iných zdrojov ( v tomto prípade Westinghouse )!
– Zvážia výšku podielu štátu v energetických podnikoch ( napr. prenosové a rozvodné sústavy ). – čiže inak povedané priamo podporia privatizáciu v energetike.

Bezpečnosť ( vnútro a obrana ):
– Výber policajného prezidenta: uchádzačov bude hodnotiť komisia zložená z členov kancelárie prezidenta, verejného ochrancu práv, poradného orgánu vlády v oblasti mimovládnych organizácií, ministerstva vnútra a policajnej komunity. Minister vnútra sa nebude musieť pri svojom rozhodovaní riadiť hodnotením komisie, ale svoj výber bude musieť zdôvodniť.
Návrh na odvolanie policajného prezidenta bude môcť podať aj verejný ochranca práv alebo prezident SR. – stručne povedané, komisia pod plným dohľadom neziskoviek bude vyberať policajného prezidenta. Odvolávať ho bude možné pri hocijakej príležitosti, keď sa znepáči predovšetkým vybraným neziskovkám ( momentálne majú „svoju“ prezidentku aj ochrancu ľudských práv ( Patakyovú z Most-Híd )).
– Zrušenie Inšpekcie MV, nahradenie ju Generálnou inšpekciou bezpečnostných zborov, ktorej riaditeľa bude menovať prezident SR. – tu je to, pri súčasnom stave tiež hádam jasné.
– Podporujú plnenie všetkých záväzkov voči spojencom, vrátane výdavkov na obranu ( 2% výšky HDP ). Budovanie infraštruktúry hostiteľskej krajiny. V prípade ohrozenia alebo väčšej krízy SR potrebuje podporu spojencov, ktorí výrazne zvýšia spoločný obranný potenciál. – takže jasné budovanie infraštruktúry pre základne „spojencov“ na území SR. A ich pozvanie pod akoukoľvek zámienkou, teda nie len hroziaci vojenský konflikt, ale aj napr. hocijaká kríza.
– Zvýšenie aktivity spravodajských služieb v oblasti hybridných hrozieb, dezinformácií a začatie verejnej proaktívnej komunikácie v týchto oblastiach. – predovšetkým priestor na monitorovanie nepohodlných oponentov s iným názorom.
– Prijatie legislatívy, upravujúcej vedenie volebnej kampane prostredníctvom internetu a soc. sietí a vytvorenie pracovnej skupiny pre bezpečnosť volieb, ktorá dokáže operatívne vyhodnocovať a reagovať na kybernetické a informačné operácie. – spôsob, ako pod zámienkou hrozby zasahovania do volieb ovplyvňovať kampaň v neprospech hociktorého vybraného protivníka.
– Zavedenie spolupráce s cudzou mocou, ako kvalifikovanú skutkovú podstatu vybraných trestných činov. – samozrejme, spolupráca s organizáciami, vládami alebo občanmi „spojencov“ sem nepatrí. Na základe tohto budú môcť obviniť trebárs nepohodlného podnikateľa, obchodujúceho s podnikmi na území RF, ČLR a podobne.

Zahraničné veci:
– Kritický dialóg s RF. Trvanie sankčného režimu, podporenie Magnitsky Act na úrovnií EÚ. Pri každom bilaterálnom stretnutú nastolenie problematiky anexie Krymu a agresie na východnej Ukrajine.
– Audit existujúcich bilaterálnych vzťahov s Čínou. Zrevidovanie výhodnosti zotrvávania v 16+1 a projektu Hodvábnej cesty.
– Prehodnotenie partnerstva vrámci V4, lebo v strategických otázkach, týkajúcich sa budúcnosti EÚ ma SR bližšie k iným členským štátom EÚ, než k zvyšku V4.
– Podpora integrácie Ukrajiny. – takže budovanie nepriateľstva voči RF a ČLR, aj za cenu nevýhodnosti pre SR. Rozbíjanie V4. Za každú cenu podlizovanie sa Bruselu a Washingtonu.
– Vrámci eurozóny presadzovanie bankovej a fiškálnej únie s vlastným rozpočtom a ministrom financií EÚ. Budú presadzovať silnú spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Okrem iného to znamená prechod na väčšinové hlasovanie vo vybraných oblastiach. – čiže ešte viac EÚ na úkor SR a jej obyvateľov.

Dane:
– Nepodporia sektorové dane v bankovníctve a poisťovníctve. – zahraniční vlastníci bánk a poisťovní budú mať ešte vyššie zisky, ako doteraz. Zaplatí to bežný občan.
– Daň z nehnuteľností odvodia od tržnej ceny nehnuteľnosti. – daň z nehnuteľnosti porastie, aktuálne zvýšenie v mestách, s liberálnym vedením, bola len skúška.

Občianska spoločnosť, médiá:
– Prostredníctvom novozaloženého Centra pre hybridné hrozby a dezinformácie sa zabezpečí tvorba vzdelávacích programov na zvýšenie odolnosti verejnosti voči dezinformáciám. Centrum bude organizovať celoplošné informačné kampane.- a učiť občanov nie len, čo môžu hovoriť, ale asi aj čo si majú myslieť.
– Prehĺbenie spolupráce vlády a tretieho sektora v otázkach občianskej spoločnosti a obrany demokracie. – viac neziskoviek a ich vplyvu do štátnych, ako aj regionálnych inštitúcií.
– Podpora nezávislých médií finančne a zákonmi. Posilnenie povinnosti funkcionárov verejnej moci odpovedať na otázky novinárov. Znemožnenie neoddôvodnených žalôb na novinárov a vydavateľov a investigatívne mimovládne organizácie, cez osobitnú podmienku konania, keď súd najprv preskúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná. – čiže novinári ( rozumej tí správni, liberálni ) budú mať už úplnú voľnosť v klamaní a budú môcť de facto zničiť hocijakého politika, úradníka, občana. Keďže súd rozhodne o oprávnenosti brániť sa len v prípade, že bola spôsobená závažná ujma, tak je pravdepodobné, že väčšina oprávnených podaní voči novinárom bude zmietnutá zo stola.
– Zaradenie novinárov do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone, aby boli útoky na nich posudzované prísnejšie. – z vybraných novinárov sa stane chránený druh a beda tomu, kto na nich len škaredo pozrie.
– Predloženie návrh zákona o životných partnerstvách osôb, ktoré nežijú v manželstve… bez rozdielu pohlaví partnerov. – komentár netreba.
– Taktiež dôsledné presadzovanie (nad)práv a ochrana menšín, predovšetkým Rómskej. Podporia advokačné nároky vrámci neziskového sektora pri žalobách vo verejnom záujme vo veci porušenia zásady rovnosti ( menšín ). Tieto prípady budú spadať pod špecializované štruktúry orgánov činných v trestnom konaní. – oháňajú sa predovšetkým nenávisťou majority voči Rómom, ale tá aplikácia práv sa bude zaiste týkať aj ďalších ( trebárs LGBT ). A bude to jednak zlatá baňa pre neziskovky a zároveň aj účinný nástroj, ako terorizovať väčšinu spoločnosti.

Občianska spoločnosť/médiá:
– Zapojenie organizácií tretieho sektora do výchovy mládeže. – samozrejme, že pôjde o vybrané neziskovky s presne stanovaným programom, ktoré budú „hlásať len jednu pravdu.“
– Zasadenie sa za zákaz komunistických symbolov a za to, aby sa podstatne viac vyučovalo o „totalite“ pred rokom 89 na školách. – plíživé prepisovanie dejín priamo v učebných osnovách, viac o období 48-89 na úkor 38-45 ( v súlade s požiadavkou doby, byť dobrými spojencami ).
– Zrušenie zákazu dvojitého občianstva.
– Umožnenie zúčastniť sa všetkých volieb občanom SR, žijúcim v zahraničí. – evidentná snaha zvýšiť voličskú základňu liberálnych strán.
– Vrámci mediálneho obsahu online platforiem pripravenie legislatívy podľa nemeckého modelu… Zvýšenej zodpovednosti a proaktívneho prístupu k nezákonnému obsahu… – zvyšovanie cenzúry a zasahovania do mediálneho priestoru pod zámienkou ochrany demokracie. Postihovanie a likvidácia nepohodlných názorových oponentov v online priestore.

Kultúra:
– Zrušenie zákona o Matici Slovenskej a Zákona o štátnom jazyku ako prežitkov. – komentár snáď netreba. Postupná snaha zameniť „slovenské“ za „občianske“ vo všetkých oblastiach.
– Zaručenie ideologickej neutrality štátu v oblasti kultúry. – to znamená, že štát stratí akúkoľvek možnosť usmerňovať vývoj kultúry a brzdiť jej úpadok.
– Podpora spolupráce verejného neziskového a súkromného sektora v oblasti kultúry. – ešte viac liberalizmu a politikárčenia do kultúry.

Zahraničie:
– Posilnenie pravomocí EÚ na úkor národných štátov.
– Pokiaľ v krajinách V4 budú prítomné nedemokratické tendencie, budú sa snažiť do toho zasahovať. – tá formulácia je, že iniciujú dialóg o týchto tendenciách, ale myslím, že „osobnosti“ na kandidátke sú zárukou toho, o aké snahy v skutočnosti pôjde.
– Podporenie pokračovania sankcií proti RF a pokiaľ Moskva nezmení svoju politiku, zameranú na Kyjev, tak nebudú uvažovať o dialógu. – pokračovanie v „politike“ prezidenta Kisku, podľa nôt z Hviezdoslavovho námestia.

Bezpečnosť:
– Umožnenie uchádzať sa o funkciu prezidenta policajného zboru aj kandidátom, ktorí nie sú príslušníkmi PZ. – ako aj pri PS/Spolu, snaha o získanie kontroly nad PZ, len z inej strany. Právnikov je napríklad v treťom sektore habadej.
– Posilnenie nezávislosti a efektivity Inšpekcie Ministerstva vnútra, zmenia právne a inštitucionálne postavenie úradu tak, aby sa výrazne posilnila nezávislosť a efektivita policajnej inšpekcie. – všeobecné frázy, nič konkrétne, ale ako pri PS/Spolu sa aj tu dá čakať snaha o ovládnutie Inšpekcie MV s cieľom získať úplný vplyv nad políciou.
– Odpolitizovanie spravodajských služieb. Monitorovanie účelových dezinformácií, predovšetkým o našom členstve v EÚ a NATO. – s NATO a EÚ na večné časy a nikdy inak. A kto nesúhlasí, bude monitorovaný, šikanovaný a perzekvovaný. A to odpolitizovanie.. no skôr spolitizovanie, samozrejme, v rámci istého konkrétneho politického „vierovyznania.“
– Vykonanie kontroly efektívnosti existencie Národného bezpečnostného úradu. – všeobecné frázy a podľa všetkého snaha o ovládnutie alebo zrušenie NBÚ.
– Upevnenie spolupráce so spojencami vrámci NATO. 2% HDP na zbrojenie.
– Pripravenie SR na pomoc spojencov v prípade potreby. Posilnenie transatlantického spojenectva a spolupráce plnením si záväzkov a rozšírenie vojenskej spolupráce. – budovanie infraštruktúry a umiestnenie základní NATO na území SR.

Financie:
– Zlepšenie fungovania trojpilierového dôchodkového systému s cieľom zvýšiť výnosnosť súkromných fondov… – niečo ako dzurindovské dvojnásobné platy. Neustála snaha držať aspoň časť sporiteľov v druhom pilieri, ktorý je súkromný a na ktorý nemá štát nijaký dosah.
– Rušenie sektorových daní. – zahraničné banky a poisťovne musia zvyšovať zisky za každú cenu.

Školstvo:
– Menej predpísaného učiva štátom. – takže viac učiva podľa ľubovôle zriaďovateľov skôl ( napr. samosprávy ) a podľa uváženia vlastníkov a vedenia škôl. Podľa všetkého za výdatného prispenia tretieho sektora, viď kapitolu Občianska spoločnosť.
– Inklúzia žiakov zo znevýhodneného prostredia. – miesto podpory zvláštnych škôl s možnosťou venovať sa adekvátne deťom, ktoré vyžadujú viac pozornosti. Takže na úkor výuky detí majority. A na úkor kvality výučby.

Zvlášť pikantný je tento bod ich programu – Budeme pokračovať v boji proti daňovým únikom, vrátane postupného znižovania daňovej medzery DPH, a tvrdo postihovať daňových podvodníkov. – a to vzhľadom na dokázané „zásluhy“ lídra Za ľudí A. Kisku ako podnikateľa práve v tejto oblasti. Myslím, že týmto bodom jasne ukazujú svojmu voličovi, za koho/čo ho majú.

Viem, že Smer nie je ideálna strana, ale teraz voliť inú stranu alebo nejsť voliť slovami “treba im ukázať, že takto nie” je de facto zrieknutie sa nielen práva na nariekanie slovami “ja som to nechcel” a akejkoľvek kritiky liberálnej (úradníckej) vlády, ale aj:

Skratka, ak oni prídu k moci, tak posledný môže zhasnúť.

Doplnenie: Jege si dal prácu a doplnil tak OĽaNO a aj SaS. Ešte raz ďakujem.

S pozdravom

Oracle 911

Výzva: prosím začnite čítať tlsté knihy (je to fuk s ktorým začnete), v nadchádzajúcom období znalosti v nich obsiahnuté budeme potrebovať všetci.

15 thoughts on “[Doplnené] Liberál-fašisti chystajú na ekonomickú genocídu Slovákov

 1. Keď som dočítal román 1984 tak som si povedal že toto by mohla urobiť len banda chorých zdegenerovanych imbecilov. A ani som sa nenazdal a to už mám doma na Slovensku. Vďaka za článok.

  Páči sa mi

 2. Ale ale …. do kedy si myslite, ze moze liberalna cvarga tlacit na lud? Len dovtedy kym ich lud nepovesa na stromy. Treba si uvedomit, ze na Slovensku momentalne bezi dost vela socialnych experimentov ale ludia este ani z daleka nezdegenerovali smerom k nemcom alebo britom … Daco v tych Slovakoch bude, ze sa nedaju zlomit ani za 200 rokov.

  Páči sa mi

  • Akých 200rokov?

   “Nepriamy” cca 2000rokov. (Svätý Ondrej)
   “Priamy” útok je už 1000rokov. (krstenie Rusy, križiacke výpravy (hovorím o tých ktoré šli na naše územia))

   Páči sa mi

 3. Spätné upozornenie: Liberál-fašisti navarili kašu, ktorá im chutiť nebude | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 4. Na konci clanku ma zaujalo tvrdenie, ze “ESET podľa Wikileaks poskytuje zadné dvierka do CIA”. Presiel som si teda clanok na Tomshardware, na ktory autor odkazuje a, cuduj sa svete, nikde sa tam nepise, ze ESET (ci akakolvek ina z tych 20 firiem na zozname, su tam vymenovane skoro vsetky firmy, co sa zaoberaju antivirmi vratane ruskej firmy Kaspersky) poskytuje CIA backdoory do svojich produktov.
  Co znamena ze autor ma bud velky problem s pochopenim pisaneho textu (a v tom pripade by sa mal asi venovat lahsim zanrom nez je analyza volebnych programov) alebo proste sprosto klame a spolieha sa na to, ze jeho citatelia si nepotrpia na overovanie faktov…

  Páči sa mi

  • Edit: Neviem čo si čítal, ale je to napísané čierne na bielom:
   WikiLeaks recently published thousands of documents that the organization said belongs to the CIA. Among them, there was a document that showed a list of antivirus and other security products that have been exploited and bypassed by the CIA. 

   The list included the following software products:

   Comodo

   Avast

   F-Secure

   Zemana Antilogger

   Zone Alarm

   Trend Micro

   Symantec

   Rising

   Panda Security

   Norton

   Malwarebytes Anti-Malware

   EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit)

   Microsoft Security Essentials

   McAfee

   Kaspersky

   GDATA

   ESET

   ClamAV

   Bitdefender

   Avira

   AVG

   Páči sa mi

   • Ako hovorim, mame tu problem s (ne)pochopenim pisaneho textu. To co si tu pastol neznamena, ze “ESET poskytol CIA backdoor so svojich produktov”, ale presny opak – ze pred x rokmi sa CIA podarilo vyuzit exploity v istych produktoch nasledujucich firiem. A mas tam vymenovane vsetky vyznamne spolocnosti na svete zaoberajuce sa antivirmi. To ale neznamena ze vsetky tie spolocnosti poskytli CIA backdoor do svojich produktov, nachadzanie a odstranovanie exploitov je beznou sucastou cyklu kazdeho antiviru.

    Vsak sa nam tym zamysli – v tom zozname mas aj Kaspersky Lab, renomovanu rusku spolocnost blizku sucasnemu ruskemu establishmentu, ktorej produkty ochranuju pocitace ruskych statnych institucii. To si fakt myslis, ze aj Kaspersky poskytol CIA backdoor do svojich produktov? Lebo z toho, co tu pises to tak vyzera.

    Páči sa mi

   • V tomto pripade je jedno, co si ja alebo ty myslime, reagujem na nespravnu interpretaciu konkretneho textu – a v pripade, ze sa odvolavas na konkretny zdroj (v tomto pripade Wikileaks), tak tam osobne dojmy nemaju co robit. Nemozno zamienat v texte vyuzitie exploitu (resp. zero-day bugu) a prekonanie systemu pomocou poskytnuteho backdooru, to su uplne rozdielne veci.
    Pre lahsie pochopenie to prevediem na dvere. Ked wikileaks zverejnia napr ze
    “CIA na naucila prelomit niektore modely dveri od vyrobcov ako Sherlock, ADLO, Securido…”,
    nemožno to interpretovať ako “výrobca dverí ADLO poskytol CIA univerzálne kľúče ku svojim dverám”. To je proste úplne iné tvrdenie. Dufam, ze som to uz vysvetlil dostatocne. Majte sa tu 🙂

    Páči sa mi

    • Nie sú to osobné dojmy, ale chladná analýza toho, čo sa deje a dialo. A teraz historický príklad:
     Microsoft vedel o bezpečnostných dierach vo svojich operačných systémoch (tuším to bolo XP), boli dokonca na to verejne a neverejne upozorňovaný a nikto z nich neunúval zaplátať tie diery t.j. vládny a súkromný hackeri mohli ich bez problémov využívať. Dokonca existovali nástroje na ich využívanie.
     Ďalší príklad z nedávnej minulosti je škandál Apple, išlo o to, že ich mobilné telefóny posielajú biometrické dáta americkým tajným službám. A teraz nepôjdem do toho, že ako americké tajné služby využívali bezpečnostné diery v architektúrach Intel (tiež známe roky a Intel to ani náhodou neriešil).

     A teraz nám chceš povedať, že CIA nielen nedostáva zdrojové kódy od týchto firiem, ale aj to, že neblokuje prípadné nápravy či rovno nezavádza zero-day bugy do software-u alebo firmware-u . Začínam mať vážne pochybnosti o tvojich duševných schopnostiach alebo o čistote tvojich úmyslov.

     Takže môžeš naďalej pretláčať svoje nezmysli, ale to o tebe vystaví dosť zlé vysvedčenie.

     Páči sa mi

 5. Spätné upozornenie: Otázky a odpovede č. 69 | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s