Za právne a sociálne spravodlivý štát! Spravodlivosť. (návrh úpravy)

Za právne a sociálne spravodlivý štát! Spravodlivosť.

My, občania Slovenska, kladieme ZÁKLADNÝ KAMEŇ NOVÉHO SPRAVODLIVÉHO SLOVENSKA, a týmto vyhlasujeme svoje neodňateľné právo a slobodnú vôľu na PRÁVNE A SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT !

(https://oracle911blog.wordpress.com/2021/02/12/za-pravne-a-socialne-spravodlivy-stat-zakladny-kamen/)

My, občania Slovenska, majúc úctu k duchovnému dedičstvu našich dávnych predkov, k ich skúsenostiam a z nich získanej múdrosti, zanechanej nám, ich potomkom a dedičom Slovenska, v podobe ľudových porekadiel, prísloví, povestí a rozprávok, jasne rozlišujúcich DOBRO a ZLO, riadiac sa zdravým sedliackym rozumom a SVEDOMÍM, považujeme za PRÁVNU SPRAVODLIVOSŤ toto:

 • Rovnaké práva a povinnosti pred zákonom  bez výnimky, to jest, JEDEN METER PRE VŠETKÝCH, bez ohľadu na národnosť, pohlavie, vierovyznanie, štátnu príslušnosť, mocenské postavenie, profesijné a pracovno-právne zaradenie, sociálnu vrstvu, fyzickú či právnickú osobu.
 • Rovnaká povinnosť pre každého, bez ohľadu na jeho mocenské postavenie v hierarchii moci, od radového občana až po ústavného sudcu, od voliča až po prezidenta, dodržiavať na území Slovenska Ústavu Slovenskej republiky a zákony Slovenskej republiky, ktoré sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
 • Každý občan má nielen  právo, garantované Ústavou Slovenskej republiky, ale aj povinnosť, odmietnuť dodržiavanie akýchkoľvek zákonov, nariadení, vyhlášok, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, Základnými ľudskými právami a SVEDOMÍM.
 • Povinnosť konať a pracovať v prospech Slovenskej republiky, to jest v prospech, v záujmoch a pre blaho občanov Slovenskej republiky. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého bez výnimky: od voliča až po prezidenta.
 • Ústava Slovenskej republiky a zákony Slovenskej republiky musia byť zákonnou cestou upravené tak, aby sa Právo Slovenskej republiky stalo právom sociálne spravodlivým a zabezpečovalo SOCIÁLNU SPRAVODLIVOSŤ.

My, občania Slovenska, majúc úctu k duchovnému dedičstvu našich dávnych predkov, k ich skúsenostiam a z nich získanej múdrosti, zanechanej nám, ich potomkom a dedičom Slovenska, sa riadime ich odkazom „BEZ PRÁCE NIE SÚ KOLÁČE!“ Preto za základ SOCIÁLNEJ SPRAVODLIVOSTI považujeme:

Rovnaké právo na prácu primeranú schopnostiam a SPRAVODLIVÚ MZDU ZA SVEDOMITO ODVEDENÚ PRÁCU bez ohľadu na sociálny pôvod a postavenie.

Zmyslom života každého človeka je jeho slobodný tvorivý celostný rozvoj. Aby každý občan mohol plne rozvíjať a napĺňať svoj, Bohom predurčený, vlastný genetický rozvojový potenciál po osobnej, telesnej, psychickej i profesionálnej stránke, musí mať na to vhodné podmienky: primerané bývanie, materiálne zabezpečenie, dostatok prostriedkov, možností a času na starostlivosť o rodinu, výchovu detí a na svoj osobný telesný, duchovný a duševný rozvoj. Preto prostredníctvom SPRAVODLIVEJ MZDY ZA SVEDOMITO ODVEDENÚ PRÁCU musí SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT  zabezpečiť každému občanovi bez ohľadu na jeho sociálny pôvod a postavenie možnosť uplatniť si:

 • Rovnaké právo na cenovo primeranú, zdravú a plnohodnotnú výživu.
 • Rovnaké právo pre každého, pri rovnosti podmienok, na akokoľvek vysoké plnohodnotné vzdelanie.
 • Rovnaké právo na plnú účinnú zdravotnú starostlivosť.
 • Rovnaké právo na cenovo primerané dôstojné bývanie v nestiesnených podmienkach a ošatenie.
 • Rovnaké právo na zabezpečenie v prípade nezamestnanosti bez vlastného zavinenia, ale s povinnosťou si to odpracovať vo verejno-prospešných službách (znečistených lesov a vodných tokov je dosť, zanesených priekop takisto), ak to zdravotný stav umožňuje. „Kto nepracuje, nech neje!“
 • Rovnaké právo na zabezpečenie v dôchodkovom veku, aby každý mohol dôstojne prežiť jeseň svojho života. Výška dôchodkového veku, tzv. dôchodkový strop, musí byť fixne daný zákonom, a to max. 63 rokov, pričom u žien sa skracuje výška dôchodkového veku o 1 rok za každé vychované dieťa, (výšku dôchodkového stropu je možné meniť len na základe referenda).
 • Rovnaké právo na dostatok času na starostlivosť o rodinu, výchovu detí a vlastný osobný telesný, duchovný a duševný rozvoj.
 • Demografický vývoj Slovenska sa rieši podporou pôrodnosti domorodého obyvateľstva prostredníctvom účinných programov podpory mladých rodín. V žiadnom prípade nie podporou migrácie z iných krajín, a to najmä kultúrne odlišných.

Právnu a sociálnu spravodlivosť je možné dosiahnuť len v slobodnom, suverénnom a sebestačnom štáte, v ktorom má ľud zvrchovanú moc. Štát je tu pre občana, nie občan pre štát!

ŠTÁTO-PRÁVNE USPORIADANIE – KONŠTITÚCIA MOCI

 • Zvrchovanú moc v Slovenskej republike má ľud. Ľud túto svoju moc uplatňuje formou volenia svojich zástupcov s právom odvolať ich aj počas poslaneckého mandátu v prípadoch, ak poslanec:

– koná proti záujmom Slovenskej republiky a jej obyvateľov,

– alebo nekoná v zmysle voličovi daných predvolebných sľubov (poslanec skladá účty svojim voličom každých 12 mesiacov od začiatku jeho poslaneckého mandátu),

– ak koná v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi Slovenskej republiky, poslanec automaticky stráca svoj poslanecký mandát, lebo porušuje poslanecký sľub. Automatická strata mandátu sa týka nielen poslancov Parlamentu SR, ale aj prezidenta a všetkých funkcií, kde sa pri nástupe skladá sľub dodržiavania a ochrany Ústavy Slovenskej republiky a platných zákonov Slovenskej republiky.

 • Poslanci a všetci volení funkcionári vrátane prezidenta sú podriadení ľudu na princípe: My sme vás zvolili, vy sa zodpovedáte nám!
 • Funkcia voleného zástupcu ľudu  má právomoci, vyplývajúce zo zákona. No funkcia – to nie sú len právomoci, ale predovšetkým osobná trestno-právna zodpovednosť za výkon tejto funkcie, vrátane zodpovednosti hmotnej. Na volené funkcie sa nevzťahuje žiadna imunita. Toto platí bez výnimky na všetky volené funkcie zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci od komunálnej úrovne až po úroveň celoštátnu, vrátane funkcie prezidenta.
 • Vláda je podriadená parlamentu a poslanci parlamentu sú podriadení svojim voličom.
 • Každá zmena Ústavného zákona je podmienená referendom. Platné referendum vyjadruje vôľu väčšiny národa, a preto má pre prezidenta, vládu a parlament záväzný charakter!
 • Zvrchovanosť práva Slovenskej republiky na jej území, to jest, právo Slovenskej republiky je nadradené akémukoľvek inému  právu, bez výnimky. Aj právu Európskej únie.
 • Právo Slovenskej republiky rešpektuje základné ľudské práva každého jedinca – tie sú uzákonené v Ústave Slovenskej republiky a nie je ich možné zmeniť inak, než platným referendom.
 • Základom štátu je rodina. Rodina je otec, matka a dieťa/deti.

Právo Slovenskej republiky – na existenciu a plnú suverenitu ! Právo každého občana Slovenskej republiky na svoj slobodný tvorivý celostný rozvoj!

Zjednocujúcim heslom a motívom všetkých skutočne proslovenských obyvateľov od vrcholových politikov až po radových voličov je heslo ZA PRÁVNE A SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT!

Chceš aj Ty žiť v slobodnom suverénnom štáte, kde je sloboda a spravodlivosť základom života spoločnosti? Prilož ruku k dielu!

21 thoughts on “Za právne a sociálne spravodlivý štát! Spravodlivosť. (návrh úpravy)

 1. Tu by som navrhoval jednu zmenu. Poslanec stráca mandát ak koná v rozpore zo záujmami Slovenská a jej občanov.
  Poslanec stráca mandát ak úmyselne porušuje ústavu Slovenskej republiky.
  Potom pri porušovaní zákonov by mohol byť odvolaný.

  Liked by 1 person

  • preukázať úmysel je vždy diskutabilné. Strata mandátu – súhlas, už nie raz som verejne prezentoval, že koaliční poslanci a prezidentka, plus konkrétni sudcovia, prokurátori – tí všetci už stratili poslanecký a funkčný mandát, lebo všetci prisahali, že budú dodržiavať Ústavu SR, a všetci túto prísahu porušili.

   Liked by 1 person

   • Ak nie je možné preukázať jednoznačný úmysel tak mandát nestráca. Skúsim uviesť jeden príklad. Ak premiér tvrdí testovanie je nepovinné ale kto sa nezúčastní tak bude potrestaný. Úmyselne porušenie ústavy je jasné. Takýto premiér sa dopúšťa vydierania, obmedzovania osobnej slobody atď. Preto to navrhujem takto.

    Liked by 1 person

 2. pre Alexo: neviem to preformulovať, aby tam neboli slová “bez ohľadu” a zároveň sa nestratil zmysel vety. Skús/te navrhnúť niečo konkrétne. Myslím si však, že nikto súdny slová “bez ohľadu” nebude v danom kontexte si stotožňovať z bezohľadnosťou.
  Doba pripomienkovania do zajtra do 9:00.
  Tie pripomienky, ktoré neboli zohľadnené: buď sú už definované v texte na inom mieste, alebo to vyplýva z danej konštrukcie, napr. “zdravá, plnohodnotná výživa” – to je samo sebou bez obsahu škodlivín.
  Prečo občiansky princíp, rešpektujúc princíp národný a národnostný, a nie primárne národný princíp – to som dostatočne vysvetlil vo viacerých príspevkoch nielen k predmetnému článku, ale aj v príspevkoch k článkom iným.

  Liked by 1 person

 3. snáď nevadí ak pridám len vybrané odstavce to čo je v zátvorke navrhujem vynechať – font nedovolí škrtať:
  • Povinnosť konať a pracovať v prospech Slovenskej republiky, to jest v prospech (v záujmoch) a pre blaho občanov Slovenskej republiky. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého bez výnimky: od voliča až po prezidenta.
  • Demografický vývoj Slovenska sa rieši podporou pôrodnosti (domorodého) domáceho obyvateľstva /alebo občanov Slovenska?/ prostredníctvom účinných programov podpory mladých rodín. (V žiadnom prípade) Nie podporou migrácie z iných krajín, a to najmä kultúrne odlišných.

  čo sa týka referenda – navrhujem aby bolo povinné pre každého voliča.

  Liked by 1 person

 4. U Dušeka bol pred pár dňami človek, ktorý zasvätil svoj život skúmaniu manipulácii s počasím, odporúčam pozrieť. Už len to, že sa drasticky znížil počet letov má veľký vplyv na klímu, niečo sa prejaví do mesiacov, ale celo-planetárna klíma sa mení dlhšie. Je to tiež veľmi významná faktor.

  Páči sa mi

 5. “riadime ich odkazom „BEZ PRÁCE NIE SÚ KOLÁČE!“ Preto za základ SOCIÁLNEJ SPRAVODLIVOSTI považujeme:”…len interpunkcia-bodka pred Preto(nová veta)alebo ak nie nová veta tak”,preto”alebo”,a preto”

  Páči sa mi

 6. Rovnaké právo na zabezpečenie v prípade nezamestnanosti bez vlastného zavinenia, ale s povinnosťou si to odpracovať vo verejno-prospešných službách (znečistených lesov a vodných tokov je dosť, zanesených priekop takisto), ak to zdravotný stav umožňuje. „Kto nepracuje, nech neje!“ – celkovo súhlas, ale dal by som tam aj mieru Rovnaké právo na zabezpečenie primerané príjmu predošlého zamestnania v prípade nezamestnanosti bez vlastného zavinenia – aby sa z pracujúceho nestal Žobrák, ako teraz.

  Páči sa mi

  • to už detailne v ďalších krokoch, tak ako aj ostatné veci. Napr. dal som fixný dôchodkový strop vo veku 63 rokov. Ale ani tá myšlienka z dielne koalície o osobnom dôchodkovom strope v podobe odpracovaných 40 rokov nie je zlá – robíš poctivo od 20-ky a ideš v 60-ke do dôchodku. Má to síce úskalia v dnešnej dobe rastu nezamestnanosti, ale ak sa to ošetrí kombináciou oboch stropov, tak to nebude zlé.

   Liked by 1 person

 7. Ako som sľúbil v diskusii po minulým článkom, dal som si prácu s preštudovaním memoranda z čoho mi vyšli nasledovné poznámky:
  • Akosi mi neladí tretia odrážka o „odmietaní dodržiavania…“, konkrétne najmä toho čo je v rozpore so SVEDOMÍM… Nedodržiavať to, čo je v rozpore s Ústavou resp. so Základnými ľudskými právami, to by som bral (aj keď by mali byť v demokracii silné mechanizmy aby také zákony, nariadenia alebo vyhlášky vôbec nevznikli alebo sa obratom anulovali), ale „povinnosť“ nedodržiavať niečo čo je v rozpore so SVEDOMÍM (predpokladám svedomím jedinca!), tak v tom cítim silný závan možnej anarchie! Ak sa na nejakej úprave zhodne demokratická väčšina, a niektorí občania to budú ignorovať alebo sabotovať (lebo vyhlásia že je to v rozpore s ich svedomím, a ešte že im memorandum dáva takú „povinnosť“!), tak to potom ako môžeme hovoriť o demokracii…
  • V odrážkach o „rovnakých právach“ sa myslím zbytočne ide do detailov v dvoch odsekoch o nezamestnanosti a dôchodkovom veku (dlhé, menej úderné texty). Tu som začal mať pocit ako by v memorande mal každý občan nájsť riešenie na akékoľvek svoje drobné problémy, a preto “prijal” memorandum, ale tým sa údernosť memoranda veľmi oslabuje… Chápem, že v spoločnosti je “milión” problémov, ale je iluzórne im sľubovať “liek na všetky boľačky”… Treba spoločnosti ponúknuť také pravidlá riadenia spoločnosti, takú skutočnú demokraciu, že potom si v rámci tých pravidiel demokraticky môžu vyrieši všetko…
  • V celom memorande mi akosi „bije do očí“ používanie termínu „štát“, už to niekto v inej diskusii komentoval, myslel som že sa s tým zmierim, ale v nasledujúcom odstavci je to s tým „štátom“ už myslím vyznieva trochu dvojvýznamové: Prvá veta „…dosiahnuť len v slobodnom suverénnom a sebestačnom štáte…“ smeruje na význam z oblasti medzinárodnej politiky (ako synonymum pre krajinu ako celok), ale druhá veta „Štát je tu pre občana…“ smeruje na význam politologický, kde štát predstavuje systém orgánov a inštitúcií… Podľa môjho názoru by sa v skutočnej demokracii mohlo namiesto výrazu „štát“ (ktorý vyvoláva silné negatívne emócie u občanov ako donucovací a represívny orgán) prejsť kompletne na primeranejší a logickejší pojem „samospráva“ v celej vertikále spoločnosti, nielen na komunálnej úrovni)…
  • V časti „štátoprávne usporiadanie“ sú nelogicky formátované odrážky, keď odrážky vyššej úrovne sú viac vpravo ako odrážky nižšej úrovne (je to detail, ale veľmi rušivý a dezorientujúci)…
  • S tým „právom odvolania poslanca“ by som to v súčasnom stave volebného systému videl veľmi čierne (a radšej v memorande nespomínal!), lebo pri predstave ako by sa odvolávalo, to vychádza tak, že na odvolanie poslanca by v podstate museli byť vyvolané nové voľby… Je to síce veľmi populárne (populistické) sľubovať, ale mechanizmus odvolávania by bol veľmi komplikovaný…
  • Naviac tie dôvody odolávania poslancov sú veľmi „na vode“, lebo kto bude posudzovať že poslanec koná proti záujmom SR, v rozpore so svojimi sľubmi, v rozpore s Ústavou? Budú to „demokratické“ médiá? Budú to súdy? Bude to opozícia? Bude to „ulica“? A tá „automatická strata mandátu“ je tiež prakticky nerealizovateľná (ako bude nastavený automat?)… Veľmi ošemetné deklarácie s nejasnými riešeniami, to už lepšie bude vždy počkať na nové voľby… A aj to by malo naučiť občanov zodpovednejšie voliť…
  • S tými trestno-právnymi a hmotnými zodpovednosťami za výkon funkcie sa mi to zdá byť silno populistické a domotané… K tomu by sa najprv mali urovnať pravidlá vzťahov medzi parlamentom (resp. všeobecne poslancami na všetkých úrovniach), výkonnou mocou (úradníkmi) a súdnou mocou. Volení by mal byť len poslanci, tí by nemali mať žiadne výkonné činnosti, a rozhodne musia mať imunitu! V rámci nezávislosti výkonnej moci aj súdnej moci od poslancov by nemali byť vo výkonnej moci a súdnictve žiadne volené funkcie, tam by to malo fungovať na základe vlastných interných mechanizmov „kádrových liftov“, a s plnou zodpovednosťou pred zákonom a najmä poslancami (podrobne všetky tieto aspekty usporiadania ústavných inštitúcií popisujem na svojej webovej stránke, musí to byť zladený systém, nie len hala-bala prikrášlené súčasné nedostatky)…
  • V súčasnosti evidentne neplatí že „vláda je podriadená parlamentu“ a „parlament je podriadený voličom“, nad tým dennodenne škrípeme zubami… Na zlepšenie je nevyhnutné zásadne „prekopať“ vzťahy ústavných orgánov aj volebný systém, lebo pri súčasnom nastavení Ústavy sú takéto vyhlásenia mimo reality a mimo realizácie…
  • K tomu referendu by najprv bolo nutné zmeniť pravidlá referenda, aby sa nedalo nijako znefunkčniť, občania na to úpenlivo čakajú, inak je rozprávanie o referende len mlátenie prázdnej slamy…
  • Znovu ten „štát“ v divných súvislostiach: „Základom štátu je rodina“, nejako by mi tam lepšie sedelo „Základom spoločnosti je rodina…“…

  Celkový dojem z memoranda mám pozitívny (možno trochu rozsiahlejšie než by som považoval za primerané), len si myslím, že podobných memorand tu za 30 rokov bolo už niekoľko, a ľudia už maj skúsenosti, že nič nepriniesli, nič na našom živote nezlepšili… A obávam sa že s takýmto prístupom to aj zoberú, a to bude asi najhoršie, lebo sa tým „zabijú“ očakávania občanov na zásadnú zmenu pravidiel riadenia spoločnosti…

  Ako som písal v tom minulom príspevku, tak v memorande by mali občania konečne nájsť vízie zlepšenia (ako som spomínal: v oblastiach referenda, volebného systému, vlády odborníkov, médií, atď. atď. atď.). Občania by mali dostať ideu a obraz skutočnej demokracie, lebo to čo tu máme sa ani zďaleka nedá nazývať demokracia (t.j. vláda ľudu)…

  Páči sa mi

 8. Ospravedlnujem sa za neskorsiu odpoved,
  -“bez ohľadu”rozmyslal som aj skusal a bez zmeny zmyslu vety mi to nejde, bola to len myslienka pri pisani odpovede a tiez som presvedceny, ze nik to nebude formulovat inak.
  Este by som rad navrhol takuto opravu:
  – Každý občan má nielen  právo, garantované Ústavou Slovenskej republiky, ale aj povinnosť, odmietnuť dodržiavanie akýchkoľvek zákonov, nariadení, vyhlášok, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, Základnými ľudskými právami a SVEDOMÍM.
  Na zvazenie, vynechat slovo “nielen”, je to dolezite pravo a takto je povedane priamo.

  – Povinnosť konať a pracovať v prospech Slovenskej republiky, to jest v prospech, v záujmoch a pre blaho občanov Slovenskej republiky. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého bez výnimky: od voliča až po prezidenta.
  Navrhnuta zmena: ako pripomienkoval malysveter, som za vynechat “v záujmoch”, podla mna to komplikuje porozumenie vety a “zaujmy” byvaju aj zle.

  – Právo Slovenskej republiky rešpektuje základné ľudské práva každého jedinca – tie sú uzákonené v Ústave Slovenskej republiky a nie je ich možné zmeniť inak, než platným referendom.
  Navrhnuta zmena: Ústave Slovenskej republiky a je ich možné zmeniť len (alebo “iba”) platným referendom.

  Liked by 1 person

 9. V porovnaní s terajšou Ústavou SR mi tu vypadlo, že všetka moc pochádza od ľudu, no ten ju vykonáva nielen skrz poslancov, ale aj priamo! Ten priamy moment považujem za dôležitý, zahŕňa v sebe totiž aj referendum.

  Nevylejme s vaničkou aj dieťa, pozrime sa na to zdravé, čo v Ústave máme a posuňme to ďalej.

  Liked by 1 person

 10. Včera večer som sem vložil komentár s mojimi viacerými pripomienkami k memorandu, nevidím ho ani po 12 hodinách, takže skúšam ho vložiť znovu…:

  Ako som sľúbil v diskusii po minulým článkom, dal som si prácu s pripomienkovaním memoranda z čoho mi vyšli nasledovné poznámky:
  • Akosi mi neladí tretia odrážka o „odmietaní dodržiavania…“, konkrétne najmä toho čo je v rozpore so SVEDOMÍM… Nedodržiavať to, čo je v rozpore s Ústavou resp. so Základnými ľudskými právami, to by som bral (aj keď by mali byť v demokracii silné mechanizmy aby také zákony, nariadenia alebo vyhlášky vôbec nevznikli alebo sa obratom anulovali), ale „povinnosť“ nedodržiavať niečo čo je v rozpore so SVEDOMÍM (predpokladám svedomím jedinca!), tak v tom cítim silný závan možnej anarchie! Ak sa na nejakej úprave zhodne demokratická väčšina, a niektorí občania to budú ignorovať alebo sabotovať (lebo vyhlásia že je to v rozpore s ich svedomím, a ešte že im memorandum dáva takú „povinnosť“!), tak to potom ako môžeme hovoriť o demokracii…
  • V odrážkach o „rovnakých právach“ sa myslím zbytočne ide do detailov v dvoch odsekoch o nezamestnanosti a dôchodkovom veku (dlhé, menej úderné odseky). Tu som začal mať pocit ako pri čítaní volebného programu nejakej ambicióznej politickej straničky, ktorá si do programu dala všetky možné problémy čo sa mihli médiami, aj s prísľubom že ak ju zvolia, tak to všetko vyrieši…
  • V celom memorande mi akosi „bije do očí“ používanie termínu „štát“, už to niekto v inej diskusii komentoval, myslel som že sa s tým zmierim, ale v nasledujúcom odstavci je to s tým „štátom“ už myslím vyznieva trochu dvojvýznamové: Prvá veta „…dosiahnuť len v slobodnom suverénnom a sebestačnom štáte…“ smeruje na význam z oblasti medzinárodnej politiky (ako synonymum pre krajinu ako celok), ale druhá veta „Štát je tu pre občana…“ smeruje na význam politologický, kde štát predstavuje systém orgánov a inštitúcií… Podľa môjho názoru by sa v skutočnej demokracii mohlo namiesto výrazu „štát“ (ktorý vyvoláva silné negatívne emócie u občanov ako donucovací a represívny orgán) prejsť kompletne na primeranejší a logickejší pojem „samospráva“ v celom rozsahu, nielen na komunálnej úrovni)…
  • V časti „štátoprávne usporiadanie“ sú nelogicky formátované odrážky, keď odrážky vyššej úrovne sú viac vpravo ako odrážky nižšej úrovne (detail, ale veľmi rušivý a dezorientujúci)…
  • S tým „právom odvolania poslanca“ by som to v súčasnom stave volebného systému videl veľmi čierne (a radšej v memorande nespomínal!), lebo pri predstave ako by sa odvolávalo, vychádza, že na odvolanie poslanca by v podstate museli byť vyvolané nové voľby… Je to síce veľmi populárne (populistické) sľubovať, ale mechanizmus odvolávania by bol veľmi komplikovaný…
  • Naviac tie dôvody odolávania poslancov sú veľmi „na vode“, lebo kto bude posudzovať že poslanec koná proti záujmom SR, v rozpore so svojimi sľubmi, v rozpore s Ústavou? Budú to „demokratické“ médiá? Budú to súdy? Bude to opozícia? Bude to „ulica“? A tá „automatická strata mandátu“ je tiež prakticky nerealizovateľná (ako bude nastavený automat?)…Veľmi ošemetné deklarácie s nejasnými riešeniami, to už lepšie bude počkať na nové voľby… A aj to by malo naučiť občanov zodpovednejšie voliť…
  • S tými trestno-právnymi a hmotnými zodpovednosťami za výkon funkcie sa mi to zdá byť silno populistické a domotané… K tomu by sa najprv mali urovnať pravidlá vzťahov medzi parlamentom (resp. všeobecne poslancami na všetkých úrovniach), výkonnou mocou (úradníkmi) a súdnou mocou. Volení by mal byť len poslanci, tí by nemali mať žiadne výkonné činnosti, a rozhodne musia mať imunitu! V rámci nezávislosti výkonnej moci aj súdnej moci od poslancov by nemali byť vo výkonnej moci a súdnictve žiadne volené funkcie, tam by to malo fungovať na základe vlastných interných mechanizmov „kádrových liftov“, a s plnou zodpovednosťou pred zákonom a najmä poslancami (podrobne všetky tieto aspekty usporiadania ústavných inštitúcií popisujem na svojej stránke)…
  • V súčasnosti evidentne neplatí že „vláda je podriadená parlamentu“ a „parlament je podriadený voličom“, nad tým dennodenne škrípeme zubami… Na zlepšenie je nevyhnutné zásadne „prekopať“ vzťahy ústavných orgánov aj volebný systém, lebo pri súčasnom nastavení Ústavy sú takéto vyhlásenia mimo reality a mimo realizácie…
  • K tomu referendu by najprv bolo nutné zmeniť pravidlá referenda, aby sa nedalo nijako znefunkčniť, občania na to úpenlivo čakajú, inak je rozprávanie o referende len mlátenie prázdnej slamy…
  • Znovu ten „štát“ v divných súvislostiach: „Základom štátu je rodina“, nejako by mi tam lepšie sedelo „Základom spoločnosti je rodina…“…

  Celkový dojem z memoranda mám pozitívny (možno trochu rozsiahlejšie než by som považoval za primerané), len si myslím, že podobných memorand tu za 30 rokov bolo už niekoľko, a ľudia už vedia, že nič nepriniesli, nič na našom živote nezlepšili… A obávam sa že s takýmto prístupom to aj zoberú, a to bude asi najhoršie, lebo sa „zabijú“ očakávania občanov na zásadnú zmenu pravidiel riadenia spoločnosti…

  Ako som písal v tom minulom príspevku, tak v memorande by mali občania konečne nájsť vízie zlepšenia (ako som spomínal: v oblastiach referenda, volebného systému, vlády odborníkov, médií, atď. atď. atď.). Občania by mali dostať ideu a obraz skutočnej demokracie, lebo to čo tu zažívame sa ani zďaleka nedá nazývať demokracia (vláda ľudu)…

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s