Za právne a sociálne spravodlivý štát. Programová obnova Slovenska. 5. a 4. priorita.

Plná suverenita na 5. Priorite (ochrana zdravia s dôrazom na prevenciu v kontexte so zdravým spôsobom života):

 1. Obnova a modernizácia zdravotníctva a zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých.
  1. Zabezpečenie miestne dostupnej plnohodnotnej základnej zdravotnej starostlivosti, plne hradenej z povinného zdravotného poistenia.
  2. Povinné odvody do zdravotnej starostlivosti určené len na financovanie plnohodnotnej základnej zdravotnej starostlivosti. Správcom povinných odvodov bude jedna štátna zdravotná poisťovňa.
  3. Súkromné zdravotné poisťovne pretransformovať na doplnkové dobrovoľné zdravotné poisťovne na hradenie zdravotnej starostlivosti nad rámec základnej zdravotnej starostlivosti.
  4. Obnova sebestačnosti v produkcii liekov a vakcín.
  5. Liekovú politiku, výrobu  a lekárske predpisovanie smerovať tak, aby v rámci možností každý liek mal svoju alternatívu v lieku na prírodnej báze (bylinky a iné prírodné výťažky).
 2. Obnova sebestačnosti v produkcii potravín.
  1. Obnova poľnohospodárstva a potravinárstva so zameraním na regionálnu sebestačnosť jak v produkcii, spracovaní, tak aj distribúcii s prihliadnutím na rajonizáciu produkcie podľa klimatických podmienok jednotlivých regiónov.
  2. Obnoviť výrobno-odbytové zväzy a previazanosť potravinárskej výroby s domácou poľnohospodárskou produkciou
  3. Dôraz na trvalo udržateľné a k prírode šetrné formy hospodárenia.
  4. Podpora drobnochovateľstva a pestovateľstva s cieľom zvýšenia podielu samozásobenia predovšetkým vidieckeho a prímestskeho obyvateľstva – efekt obnovy vidieckeho udržiavaného charakteru krajiny bez spustnutých plôch.
  5. Podpora zeleninárstva a sadovníctva.
  6. Podpora finalizácie poľnohospodárskej produkcie priamo výrobcami.  
  7. Ochrana domácich producentov pomocou štátnej finančnej podpory (subvencie, dotácie, prípadne aj záporná daň na základnú poľnohospodársku produkciu) pred dumpingovými zahraničnými dovozmi.
 3. Ochrana zdravia obyvateľstva pred následkami požívania drog, alkoholu a tabaku prepracovanou osvetou tak, aby ich obyvateľstvo samo odmietalo.
 4. Podpora telesného a duševného rozvoja jednotlivca, s dôrazom na etiku, zdravú výživu, rekreačné športovanie – telesnú výchovu, duševný rast a vyrovnanosť a odpočinok.

Plná suverenita na 4. Priorite (ekonomika hospodárstva):

 1. Obnova finančnej suverenity Slovenska.
  1. Podriadenie Národnej banky Slovenska vláde SR.
  2. Znovazavednie národnej meny pre domáci platobný styk. Štát si bude tlačiť domácu menu vo vlastnej réžii a jej množstvo v obehu regulovať podľa potrieb rozvoja hospodárstva a celkového rozvoja Slovenska.
  3. Vytvorenie Štátnej banky SR. Všetky štátne a štátom riadené inštitúcie musia mať povinne svoje účty v tejto banke.
 2. Obnova ekonomickej a hospodárskej suverenity.
  1. Prevzatie štátnej kontroly nad prirodzenými monopolmi a strategickými podnikmi formou zoštáttnenia alebo prevzatia kontrolného balíka akcií tak, aby štát mal v týchto podnikoch hlavnú rozhodovaciu právomoc.
  2. Zákaz majetkovej spoluúčasti zahraničných vlastníkov v prirodzených monopoloch a strategických podnikoch.
  3. Scelenie umelo rozdrobených pôvodne ucelených podnikov (výroba a distribúcia elektriny, ŽSR – osobná a nákladná doprava, železničná dopravná sieť a ďalšie)
 3. Obnova ekonomiky a hospodárstva Slovenska prednostne pre zabezpečenie demograficky podmienených potrieb obyvateľstva. (plná obnova textilného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu a ľahkého strojárenstva, zabezpečujúceho potreby domácností)
 4. Podpora výstavby malých vodných elektrární v každom meste a obci, ktoré majú na to vhodné podmienky.
 5. Podpora malého a stredného podnikania, podpora družstevného hospodárenia.
 6. Zákaz vývozu drevnej guľatiny do zahraničia. Všetko vyťažené drevo sa musí spracovať na území SR.
 7. Zákaz vývozu poľnohospodárskych komodít, v ktorých nie je dosiahnutá plná sebestačnosť.

9 thoughts on “Za právne a sociálne spravodlivý štát. Programová obnova Slovenska. 5. a 4. priorita.

 1. 5. priorita:
  bod 2.1 – vyvarovať sa “jak” – veta dáva zmysel aj bez toho. Resp. ako v produkcii a spracovaní tak aj v distribúcii s prihliadnutím na rajonizáciu produkcie podľa klimatických podmienok jednotlivých regiónov.
  bod 2.5 – Podpora zeleninárstva a sadovníctva. Znovuzavedenie podpory výkupu regionálneho ovocia a zeleniny na spracovanie a konzervovanie v potravinárskych podnikoch.
  4. priorita:
  bod 2.1 … právomoc. Riadiaci pracovníci štátnych podnikov budú odmeňovaní podľa ekonomických výsledkov podniku. Odmena za riadenie bude stanovená ročne.

  ostatné plne súhlasím.

  Liked by 2 people

  • Plná suverenita na 4. Priorite, doplniť bod 2 o podbod 4:
   Pri štátnych a obecných výberových konaniach zabezpečiť, aby boli uprednostnené firmy, ktoré majú minimálne 50% základného imania v rukách slovenských vlastníkov, resp. občanov Slovenska.
   Plná suverenita na 4. Priorite doplniť o bod 8:
   Na Slovensku zdaniť zisk zahraničných firiem z ich aktivít na Slovensku.

   Liked by 2 people

 2. K 5. priorite, bodu 2. Obnova sebestačnosti v produkcii potravín

  Slovenské poľnohospodárstvo sa za 20 rokov zmenilo z produkcie potravín na produkcie surovín na rôzne iné účely, len nie výrobu potravín.
  S tým súvisí aj spôsobom obrábania pôdy a dosahovania vysokých výnosov (repky, kukurice či slnečnice pre výrobu etanolu) obrovskými dávkami umelých hnojív.
  V súčasnosti je táto katastrofa citeľná všade v znečistených spodných vodách tam, kde sa intenzívne hospodári a dlhé roky som sa čudoval, že to vôbec alebo vôbec nikto nerieši.
  Starostovia nevedia zabezpečiť nezávadnú pitnú vodu kvôli vysokej kontaminácii dusičnanmi či reziduíami herbicídov.
  Obec investuje do vytvorenia zdroja pitnej vody v hĺbke 120 metrov desiatky tisíc eur a tá voda nie je pitná bez nákladnej a zložitej úpravy, a niekedy ani potom. Zo 100 metrovej hĺbky!
  Ak tu vôbec máme prežiť, tak už pred 10 rokmi bolo neskoro v zmene prístupu ku pôde a pestovaniu plodín.
  Napríklad na západnom slovensku obrábajú poľnohospodárske firmy cudziu pôdu a jej vlastníkom vôbec nezáleží na tom, ako s ňou nakladajú.

  Bod 3. Dôraz na trvalo udržateľné a k prírode šetrné formy hospodárenia by mal zohľadnovať zachovanie kvality spodných vôd, pôdneho fondu a spôsob, ako pravidelne a presne vyhodnocovať ich stav a kvalitu, lebo tam kde nie sú stanovené presné pravidlá a kompetencie, sa nič nezmení.

  Liked by 5 people

 3. K 5, priorite, zdravotníctvo.
  Priznávam, že samému sa mi to ťažko formuluje, preto iba všeobecne:
  Podľa môjho názoru by niekde malo byť zakotvené poslanie/úloha zdravotníctva v zmysle vyliečenia pacienta, nie liečenia pacienta. Narážam na to, že reálne sa dnešné zdravotníctvo predovšetkým zaoberá potláčaním príznakov choroby, pričom samotné tieto príznaky sú často prehlasované za chorobu. Reálna príčina choroby potom zostáva akosi bokom a choroba tak prerastá do chronického stavu, prípadne vytvára podmienky pre vznik ďalších chorôb. Dobrý pacient je uzdravený pacient, ktorý sa do systému nevracia. Zdravotníctvo tu nie je na to, aby generovalo zisk.

  Liked by 5 people

  • Liečia nás lekári, ktorým vyhovuje ich súčasné postavenie. Rovnaký problém je aj inde, právnici či sudcovia. Je to skôr spojené s nastavením 3 najvyšších priorít, ktoré ovplyvňujú vzdelávanie. Zdravotnícky systém dostáva len také kádre, ktoré sú k dispozícii.

   Liked by 3 people

  • úplne vyliečiť sám sa môže iba pacient. Všetci ostatní od lekárov až po zázračných liečiteľov mu môžu byť iba nápomocní. Zdravotníctvo ako také musí riešiť aj potláčanie príznakov choroby, aj správnu diagnostiku – stanovovanie nielen správnej diagnózy (určenie správnej choroby), aj proces, ako k tomu došlo, a predovšetkým preventívu, aby k tomu nedochádzalo. A preventívu nielen na somatickej úrovni, ale psychosomatickej. No to sú už témy na podrobné rozpracovanie pre skutočných odborníkov na zdravie, presahujúce rámec programovej obnovy. Aj tak už je to veľmi rozsiahly materiál, zahŕňajúci pár strán.

   Liked by 3 people

 4. Posielam návrh na bod 6 – Plná suverenita na 5. Priorite (ochrana zdravia s dôrazom na prevenciu v kontexte so zdravým spôsobom života):
  (Niečo v zmysle:)
  Zdravotníctvo podporuje aj celostnú medicínu, tzn. sa pozerá na človeka ako na jednotný celok, v ktorom by mali fungovať orgány a telesné systémy harmonicky tak, aby bol ich výsledkom zdravý a spokojný človek. Zdravotníctvo tvorí informácie, procesy, ktoré podporujú prirodzenú schopnosť opravovať samo seba, aby fungovalo čo najlepšie. Nastavuje podmienky pre čo najlepšie fungovanie organizmu, ale zároveň od pacienta očakáva aj aktívne zapojenie sa a díva sa naňho – ako za zodpovedného za svoj stav.

  Páči sa mi

 5. K 5. priorite, bodu 2. Obnova sebestačnosti v produkcii potravín
  K poľnohospodárstvu dávam len praktický príklad fungovania pomocou”Sociálnych podnikov/družstiev”,ktoré už fungujú v Banskobystrickom kraji a majú veľmi dobré výsledky.
  Zároveň si uvedomujem ,že to petrí už do podrobnejších rozpracovaní a návodov.

  Plná suverenita na 4. Priorite (ekonomika hospodárstva):
  4.Podpora výstavby malých vodných elektrární v každom meste a obci, ktoré majú na to vhodné podmienky.
  Doplnil by som i -budovanie vodných plôch a rybníkov- napriklad ako v Česku.

  Súhlas s popolvarom67 ohladne zdravia-rozvinúť somatickú a psychosomatickú uroveň zdravotníctva.
  Podstatná vačšina obyvateľstva nemá šajnu o vplyve svojich myšlienok na stav svojho zdravia ,ale to súvisí tiež s nastavením školstva pri výchove už malého človiečika .

  súhlas so spracovaním,popolvar vďaka

  Páči sa mi

 6. Spätné upozornenie: SNP – pokračovanie 5 – HESLO | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s