Reakcia na článok od Jox13

V tomto článku reagujem na článok od Jox13 „Princíp slobodnej vôle – Prediktorovi od korektora“. Keďže moja reakcia je nad rámec bežného príspevku pod článkom, zvolil som formu samostatného článku. Vsuvky v zátvorkách a kurzívou sú moje doplnenia do pôvodného textu od Jox13.

Prediktorovi (ak dobre chápem, tak sa má na mysli GP) od korektora (ak dobre chápem, tak od korektora Jox13).

– Viem, že si uvedomujete princíp slobodnej vôle,

– Viem, že vidíte zástup temnoty, ktorý sa vám vymkol z rúk,

– Viem, že si uvedomujete, že predikcia ukazuje možnosť odklonenia sa od Božieho Zámeru tak, že nebude možné korigovať manéver (inak, než reštartom projektu ľudstvo, čo opäť zahŕňa zničenie aktuálnej civilizácie)

– Viem, čo ste chceli (pôvodne) dosiahnuť, ohlásenia boli urobené, a teraz ich postupne likvidujete, pretože to zašlo priďaleko a počet planetárne významných katastrof narastá.

– Viete (nielen) zo záznamov, ako do dopadlo naposledy, keď prišla korekcia od Najvyššieho Korektora… (Otec Nebeský je nekonečne Milostivý a Milosrdný, a aj (k tomu „aj“ ešte nenastal čas zverejniť informácie) preto si myslím, že zničenie civilizácie dôb Atlantídy bolo nezvládnutie situácie a procesov vtedajších Prediktorov/Korektorov – procesy sa im vymkli z rúk, a teda to nebola priama korekcia od Najvyššieho Korektora – Boha, ale tzv. Božie dopustenie).

Preto vyhlasujem za všetkých, ktorí súznejú s nasledovnými myšlienkami:

 1. znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie na ďalšie používanie geneticko degradačných a geneticko-mutačných zbraní, ako nástrojov riadenia, na udržanie tzv. davo-elitárneho programového modulu riadenia Zeme,
 2. znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie na ďalšie používanie vojenských, polovojenských, policajných, teroristických a iných zoskupení, ako nástrojov riadenia, na udržanie tzv. davo-elitárneho programového modulu riadenia Zeme,
 3. znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie na ďalšie používanie úroku a jeho variánt, ako nástrojov riadenia,na udržanie tzv. davo-elitárneho programového modulu riadenia Zeme,
 4. znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie na ďalšie používanie cirkevného, mediálneho priestoru a informačných tokov, ako nástrojov riadenia, na udržanie tzv. davo-elitárneho programového modulu riadenia Zeme,
 5. znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie na ďalšie používanie obslužných modulov v zdravotníctve školstve, riadiacom, ako aj dalších sektoroch, ktoré nesú konflikt medzi Božím zámerom a zámermi Prediktorovho kolektívu, ako nástrojov riadenia, na udržanie tzv. davo-elitárneho programového modulu riadenia Zeme,
 6. znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie na riadenie Zeme a udržania tzv. davo-elitárneho programového modulu riadenia Zeme.
 7. odoberáme Vám súhlas a povolenie na brzdenie rozvinutia plného genetického rozvoja Človeka a Ľudstva, ako súborného intelektu Ľudí.

Pokiaľ rozoberiem vyhlásenia korektora Jox13 a vysvetlím prečo nesúznim s niektorými z týchto vyhlásení v takejto štylizácii, ako boli odprezentované, položím Joxovi13 a diskutujúcim, ktorí súzneli v deviatich príspevkoch pod článkom, jednu zásadnú otázku: „Čo myslíte, kto namiesto Globálneho Prediktora, ak by on vyhovel vyhláseniu korektora Jox13, bude riadiť všetky tie vyššie uvedené nástroje riadenia na udržanie tzv. davo-„elitárneho“ programového modulu riadenia Zeme (presnejšie terajšej civilizácie)?“

Ľudská spoločnosť, terajšia civilizácia je riadne polarizovaná v mnohých aspektoch žitia, no ja sa budem držať témy článku, takže terajšia civilizácia je polarizovaná aj v otázke davo-„elitárneho“ usporiadania života spoločnosti. Ešte stále je vysoké percento ľudí (a myslím si, že je to ešte stále štatisticky významná časť spoločnosti), ktorí sú z rôznych dôvodov nositeľmi a podporovateľmi  davo-„elitárneho“ usporiadania spoločnosti, a teda aj tých, ktorí tento model udržiavajú pri „živote“, a je jedno, či len tých, o ktorých majú vedomie, alebo aj tých, o ktorých nemajú ani tušenie. A v tejto skupine spoločnosti je nemálo tých, ktorí nielenže sú podporovateľmi davo-„elitarizmu“, ale aj vedome, či nevedome sú podporovateľmi vyššie uvedených nástrojov riadenia/udržiavania davo-„elitarizmu“ (napr. aj všetci tí, ktorí sa pohybujú napr. vo finančnej brandži a majú hlavy vymyté americkým snom o pohodlnom živote z tzv. pasívneho príjmu, t.j. z parazitovania na práci iných) – to znamená, že je dopyt aj po týchto prostriedkoch riadenia. Verím, že nie ste tak naivní, aby ste si mysleli, že vyhovením zo strany Globálneho Prediktora vyhláseniam korektora Jox13, zmiznú z palety riadiacich nástrojov davo-„elitárnej“ spoločnosti všetky tie vyššie uvedené nástroje.

NIE, NEZMIZNÚ, ALE SA ICH PLNE ZMOCNÍ MOČIAR-SATANISTI (UCTIEVAČI BAALA-MOLOCHA)!

ČO MYSLÍTE, BUDE  TO PRE ĽUDSKÚ SPOLOČNOSŤ PRÍNOSOM?

Z týchto dôvodov a v súlade s obsahom článkov  „Hello:) – odpoveď Adele“, „Hello:) – odpoveď Adele II“, „Piaty jazdec“ a ďalších, si myslím, že je potrebné, aby takéto prostriedky riadenia davo-„elitárnej“ časti spoločnosti sa dostali v čo najväčšej miere pod kontrolu v terajšej dobe min. situačných spojencov – Globálneho Prediktora a nazvime to – týmu okolo V.V.Putina.

Preto si myslím, berúc do úvahy nielen vyššie uvedené, ale aj slobodnú vôľu ľudského jedinca, že je vhodné body 1 až 7 vyhlásení korektora Jox13, preštylizovať (skorigovať) a zoradiť do tejto podoby:

My, ktorí súznime s nasledujúcimi myšlienkami:

 1. Znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie (ak sme vám ho niekedy udelili vedome, či nevedome) na trvalé udržiavanie tzv. davo-elitárneho programového modulu riadenia civilizácie Zeme ako celku,
 2. znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie (ak sme vám ho niekedy udelili vedome, či nevedome) na brzdenie dosiahnutia plného genetického a duchovného potenciálu Človeka ako jedinca a Ľudstva ako celku a ich rozvoja, ako súborného intelektu Ľudí, a preto:
 3. znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie (ak sme vám ho niekedy udelili vedome, či nevedome) na ďalšie používanie geneticko-degradačných a geneticko-mutačných zbraní, ako nástrojov riadenia, na udržanie tzv. davo-elitárneho programového modulu riadenia civilizácie Zeme ako celku, a predovšetkým voči tej časti populácie Zeme, ktorá odmieta davo-„elitarizmus“ ako taký, alebo ich aplikáciu voči sebe a deťom vo svojej opatere,
 4. znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie (ak sme vám ho niekedy udelili vedome, či nevedome) na ďalšie používanie vojenských, polovojenských, policajných, teroristických a iných zoskupení, ako nástrojov riadenia, na udržanie tzv. davo-elitárneho programového modulu riadenia civilizácie Zeme ako celku, a predovšetkým voči tej časti populácie Zeme, ktorá odmieta davo-„elitarizmus“ ako taký,
 5. znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie (ak sme vám ho niekedy udelili vedome, či nevedome) na ďalšie používanie úroku a jeho odvodenín, ako nástrojov riadenia, na udržanie tzv. davo-elitárneho programového modulu riadenia civilizácie Zeme ako celku, a predovšetkým voči tej časti populácie Zeme, ktorá odmieta davo-„elitarizmus“ ako taký,
 6. znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie (ak sme vám ho niekedy udelili vedome, či nevedome) na ďalšie používanie cirkevného a mediálneho priestoru a informačných tokov, ako nástrojov riadenia, na udržanie tzv. davo-elitárneho programového modulu riadenia civilizácie Zeme ako celku, a predovšetkým voči tej časti populácie Zeme, ktorá odmieta davo-„elitarizmus“ ako taký,
 7. znalí princípu slobodnej vôle, odoberáme vám súhlas a povolenie (ak sme vám ho niekedy udelili vedome, či nevedome) na ďalšie používanie obslužných modulov v zdravotníctve školstve, riadiacom, ako aj dalších sektoroch, ktoré nesú konflikt medzi Božím Zámerom a zámermi kolektívu Globálneho Prediktora, ako nástrojov riadenia, na udržanie tzv. davo-elitárneho programového modulu riadenia civilizácie Zeme ako celku, a predovšetkým voči tej časti populácie Zeme, ktorá odmieta davo-„elitarizmus“ ako taký.
 8. Žiadame kolektív Globálneho Prediktora o prijatie riadiacich opatrení a riadiacich prostriedkov na vytvorenie maximálne vhodných podmienok pre rozvoj plného genetického a duševného potenciálu ľudských jedincov tak, aby vývoj jedincov a ľudstva ako celku smeroval k dosiahnutiu usporiadania psychiky Človek, pretože jedine tak súborný intelekt Ľudstva dokáže zabezpečiť trvale udržateľný rozvoj ľudskej civilizácie na planéte Zem a planéty Zeme ako takej.

Ak sa logicky zamyslíme nad dianím posledných rokov, tak je zrejmé, že Globálny Prediktor od istého času aj tak svoju riadiacu činnosť smeruje v duchu vyššie uvedených 8 bodov. Je potrebné rozlišovať v duchu článku „Piaty jazdec“, že čo sa deje v réžii Globálneho Prediktora a čo v réžii močiara/satanistov.

Davo-„elitarizmus“ je neudržateľný, vedie civilizáciu tejto Zeme do záhuby, a preto skončila éra, kedy podstatu koncepcie (prvej priority zovšeobecnených prostriedkov riadenia ľudskej spoločnosti) davo-„elitarizmu“ zastierali ľúbivé mámiace ideológie (tretia priorita zovšeobecnených prostriedkov riadenia ľudskej spoločnosti), a tak podobne až po šiestu prioritu. V súčasnosti sa všetkými prostriedkami tretej až šiestej priority riadenia/vedenia vojny demaskuje v plnej miere na každej úrovni protiľudská podstata koncepcie davo-„elitarizmu“ a jej neudržateľnosť, vrátane demaskovania jej nositeľov a podporovateľov na každej hierarchickej úrovni pyramídy davo-„elitarizmu“ a následné triedenie, povestné oddeľovanie „zrna od pliev“ a následné ciachovanie. Tak, ako sa všetko na najvyššej úrovni riadenia (HNR) deje v rámci Božieho dopustenia v koryte Božieho Zámeru, tak aj veľa vecí na úrovni Globálneho Prediktora sa deje v rámci dopustenia Globálneho Prediktora v koryte jeho vektora cieľov.

Preto si myslím, že vyššie uvedené body 1 až 7 vyhlásenia je potrebných smerovať predovšetkým voči močiaru/satanistom (aj ich kádre čítajú tento blok), pretože aj na nich platia vesmírne zákony rešpektovania slobodnej vôle človeka, bez ohľadu na to, či sa satanisti nimi riadia alebo nie.

Boh je HNR, On plne rešpektuje slobodnú vôľu človeka, veď to bol Jeho Zámer, aby človek vládol slobodnou vôľou, a preto aj všetky nižšie hierarchické stupne musia slobodnú vôľu človeka rešpektovať. Rešpektoval ju aj Lucifer v prípade Adama a Evy v rajskej záhrade a bolo len na ich slobodnej vôli, či budú vo večnej blaženosti jesť zo stromov rajskej záhrady, alebo okúsia jablko poznania dobrého a zlého – svet duality – svet Lucifera.

2 thoughts on “Reakcia na článok od Jox13

 1. Po prvé:.Nepoužívaj už do buducnosti nazov mojich člankov, nie je to prvý krat a nie som s tym už v súhlase.

  Po druhé: To, čo si urobil nie je v poriadku, pretože si prekrútil pôvodnu myšlienku a to Ti nedovolím.
  Nemáš na to mandát. Je to jednoduché, bol vypovedaný mandát na zotročovanie. To bol zmysel. A to zMyslom aj zostane.
  To, čo hovoríš o zväze s VV Putinom je očividné a nevyhnutné, toho sa ale text netýka. Týka sa starej koncepcie, ktorá nesie smrť, hlad, chlad, besov, pederastov a iných zvrátencov. To bolo treba vypovedať, ešte z čias Cyrila Methoda.

  Prečo? Cyril – Kyril znamená Pán. Method, metóda. Čiže prišli vierozvestcovia a zvestovali Metódu Pánov. Davo-Elitarizmus. A to bolo vypovedané.
  A ako to pomôže stabilizácii situácie? V noosfére len tak, že to uvoľní putá, zväzujúce dav od rozlíšenia vecí v tomto smere. Každý ďalší krok je na vôli každého, no už nebudú viazaní starou zmluvou. Je uz neplatná.

  Po tretie: Zamysli sa nad tým, prečo v poslednej dobe nepišeš žiadne vlastné články, ale len reaguješ. Nesúvisi to s tym, koho si zaradil do textu, na ktory som Ti dal spätnu väzbu, ze toto nikdy nesmie byť v texte toho typu? A že musíš upozornit pred tým všetký, kym taketo niečo urobíš?

  Korigovanie zlých krokov, zlých zmlúv je na slobodnej vôli každého človeka, či Človeka. Kto súhlasí a vytvorí si obraz, má od Joxa návod. Kto suznie s tvojim textom, má návod tiež.
  No jedno je jasné, zmluva na zotročenie je vypovedaná. Teraz je na Bohu a ľuďoch, aspoň v našom malom krasnom Slovensku aby robili spoločne dalšie kroky.

  P.S. Naozaj nepochopím, kde si vzal, že potom, co jedni odídu, ich miesto vezmu druhí. Ti satanisti sú už tam, tiež elity sša, braniace sa po celom svete tlaciac vsetkych do vojny. Všetci títo, ktorí riadia štruktúrne a ciastočne bezstruktúrne v ramci biblickej koncepcie a viacerych ideológií. Títo, ktorych cieľom sú rasa vsedovoľujúcich si pánov a hovoriacich nastrojov, tych, kvôli ktorým ideológom už raz zhorel svet, kde už bola jedna takáto situácia.
  Iducich v jednej linii po storočia, no teraz už bez mandátu.
  A čokoľvek odteraz urobia, bude zapisané v ich karme, proti slobodnym ľuďom a proti tým, ktorí oslobodia svoje mysle.

  Buď zdRAvý a blaho želám

  Liked by 3 people

  • ad. po prvé: v poriadku, rešpektujem.
   ad. po druhé: je evidentné, že si nepochopil podstatu toho, čo som v článku napísal, a preto takáto odmietavá reakcia.
   po tretie: žeby to bolo kvôli tomu, že som zavalený aj inou prácou? A isto to nie je kvôli tomu, koho som zaradil svojho času do textu.
   ad. príchod vierozvestcov: ak sa nemýlim, tak prišli Konštantín a Metod – žiadny Cyril tam nebol. Konštantín prijal rehoľné meno Cyril až pri vstupe do kláštora, a to bolo až po ukončení misie na Veľkej Marave.

   Liked by 2 people

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s