Bыполнить свой долг.

V príspevku na ksbforum.info https://ksbforum.info/discussion/comment/7982/#Comment_7982 som v krátkosti reagoval na diskusiu ohľadom čiastočnej mobilizácie v Rusku.

Je čas to rozviesť podrobnejšie.

Tým, ktorí rozumejú rusky a počúvajú priamo prejavy V.V. Putina, V.V.Pjakina, S.K. Šojgu a ďalších, či pozerajú ruské filmy s vojnovou tématikou, isto nie je neznáme slovné spojenie Bыполнить свой долг… Bыполнить свой долг Родинe…, napr. tu: https://ksbforum.info/discussion/39/konflikt-rusko-usa-nato-ukrajina/p18 minúta 6:58.

Bыполнить свой долг… Bыполнить свой долг Родинe…

Bežne sa to v súvislosti s vojenskou službou voľne prekladá ako: „Splniť si svoju povinnosť.“, „Splniť si svoju povinnosť voči Vlasti.“  Avšak ekvivalentom slova povinnosť je v ruštine обязательство. долг je dlh. Doslovný preklad je teda „Vykonať svoj dlh.“ “Vykonať svoj dlh Vlasti:“ Vykonať vo význame splniť, vyrovnať… Vyrovnať aký dlh?

… долг Родинe. …v preklade dlh Vlasti. Avšak aj v slovenčine máme slovo Rodina. Aj ruské Родинa aj slovenské Rodina má rovnaký slovný koreň ROD. Rodina, Rod, Slovania… Vyrovnať dlh voči Rodu, voči Slovanom?

Vlasť… Родинa… Rusi odpradávna svoju Vlasť ako územie nazývajú Mатушка PycMatička Rus, Mатушка Земля – Matička Zem… Vyrovnať dlh voči Rusku, voči Zemi?

Aký dlh voči Rodu, Slovanom, voči Rusku a Zemi?

Nick @udo (terajší nick @ludo) ešte za starých dobrých čias diskusie na levanete nie raz položil otázku, prečo Rusi a Rusko je počas histórie tak bité, prečo také straty na životoch…, čo za karma? Karma individuálna, karma RODová…

Terajšie Rusko, Ruská federácia je nástupcom a dedičom ZSSR, cárskeho Ruska, Tartárie, Hyperborey(?).

Atlantída, Hyperborea(?)… Svet a civilizácie otvoreného jemnohmotného vnímania, svet mocných mágov. Traduje sa, ba až dogmaticky sa tvrdí, že: „Vývoj civilizácie v Atlantíde dospel do štádia nezvratného otroctva, hrozil fatálny konflikt s Hyperboreou(?) a upevnenie koncepcie davo-„elitarizmu“ na globálnej úrovni, a preto reštart ľudskej civilizácie bol nemožný bez globálnej kataklizmy.“

Skutočne nebolo inej cesty? Žiadna iná možnosť?

Tá možnosť bola. Bol plán a dohoda dvoch. No, jeden z dvoch ten plán a dohodu nedodržal. Zradil? Alebo len jeho ego sa dalo presvedčiť mocnými mágmi svojho RODu, že svojou mocou dokážu nepriateľa definitívne premôcť? (ak je pravdou, že Atlantída pred poslednou kataklizmou bola len zvyškom pôvodnej územne rozsiahlejšej Atlantídy, tak svoju moc už mocní mágovia Hyperborey(?) mali odskúšanú, preto tá sebaistota).

Najvyššia hierarchia Hyperborey(?) zavrhla diplomatické riešenie konfliktnej situácie dvoch civilizácií a postupnú evolučnú cestu zvrátenia stavu civilizácie Atlantídy. Hyperborea(?) zavrhla cestu mieru a diplomacie, a zvolila cestu konfrontácie – cestu priameho stretu dvoch svetov. A tak technologicky vyspelá Atlantída zvrhla na územie protivníka atómové zbrane a mágovia Hyperborey(?) pohli živlami… (pozri si úvod rozprávky Atlantída – Stratená ríša (https://www.csfd.sk/film/12649-atlantida-stratena-risa/prehlad/)

Pýcha a egá mocných mágov, mocných hierarchov zmenili tvár Zeme, zmarili milióny životov a preživší zvyšok uvrhli do „doby kamennej“ … karma RODu.

Prečo asi V.V.Putin vždy najprv volí cestu diplomacie a uprednostňuje mierové riešenie? V.V.Putin vie…

Nick @Lin napísal: „Vyprávěl o tom Zaznobin, že již v době Říše římské přišli nelidští mágové za lidskými s tím, že oni mají svou globální koncepci (biblickou). Takže – “buď přijdete s něčím jiným – nebo my zavedeme biblickou”.
Jak to dopadlo – víš. Zaznobin tvrdil, že lidští mágové nebyli jednotní. Mysleli si, že si svůj lidský systém řízení udrží – a později, když už biblická koncepce začala svou brutalitu – neshodli se na obraně. Zaznobin uváděl, že většinou kvůli požadavku “svého tučného kousku”. Přeloženo to znamená, že své vědění o řízení si udržovali jen mezi sebou a neseznámili lidi s koncepcí = proč a jak se co děje a co je nutné dělat.“
https://ksbforum.info/discussion/comment/7999/#Comment_7999

Nebolo to v dobe Rímskej ríše, bolo to skôr, bolo to v časoch Rímskej republiky najneskôr po púnskych vojnách, v ktorých Rímska republika preukázala svoju životaschopnosť. Podrobný proces premeny Rímskej republiky na nástroj globalizácie som popísal svojho času tu: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/10/matus-cak-trenciansky-cast-stvrta/.

„História nie je učiteľkou, ako skôr cvičiteľkou: núti nás zopakovať si situácie, ktoré sme v minulosti nezvládli.“ – voľný citát. Preto dejiny civilizácií Zeme sú cyklické, avšak nie identické, aby sa vytvorili podmienky umožňujúce vyhnúť sa identickým chybám vedúcim ku globálnym kataklizmám. Ku globálnemu konceptuálnemu stretu došlo naposledy (pád Atlantídy) až v čase vrcholného technologického rozvoja predošlej civilizácie. Ku globálnemu konceptuálnemu stretu našej civilizácie došlo už v dobe mečov a štítov, pričom v kolektívnom nevedomí ľudstva spomienka na pád Atlantídy stále pretrváva a cyklicky sa pripomína aj na vedomej úrovni. Viď. napr. vyššie uvedená rozprávka Atlantída – Stratená ríša z roku 2001, či rovnomenná pieseň Miroslava Žbirku z roku 1982, z ktorej uvediem časť textu:

Pod hladinou spí kameň tvár a testament

V nehybnom tieni rias

Čas zostal tu stáť očami hviezd sa díva svet

V tej hĺbke je niečo z nás

Len more cez brány čias

Ženie na brehy stĺpy vĺn

More cez brány čias von vynáša stĺpy vĺn…

Navyše ničivosť atómových zbraní i ničivosť klimatických a geofyzikálnych zbraní poznajú a majú vo svojom arzenáli obe strany súčasného konfliktu.

„História nie je učiteľkou, ako skôr cvičiteľkou: núti nás zopakovať si situácie, ktoré sme v minulosti nezvládli.“ Tou situáciou a úlohou, ktorú sme ako ľudstvo v časoch Atlantídy nezvládli, bolo presadenie koncepcie Č(e)lovečenstva ako globálnej koncepcie rozvoja civilizácie Zeme.

V poatlantskom období si potrebu globalizácie ako prvé uvedomilo žrectvo starovekého Egypta po prehratej bitke pri Kádeši.  A otázku koncepcie globalizácie sveta nastolili v tom stretnutí po púnskych vojnách so žrectvom druhej strany („Vyprávěl o tom Zaznobin, že již v době Říše římské přišli nelidští mágové za lidskými s tím, že oni mají svou globální koncepci (biblickou). Takže – “buď přijdete s něčím jiným – nebo my zavedeme biblickou”.)

Ťažko povedať, prečo žrectvo Tartárie odmietlo sa zhostiť tejto globalizačnej úlohy. Či tam bol podvedomý blok kvôli poslednej kataklizme pri páde Atlantídy, alebo jednoducho neprišli s niečim iným, pretože aj keď ich koncepcia usporiadania života spoločnosti nebola tak výrazne pyramidálne davo-„elitárna“ až otrocká, predsa len davo-„elitárna“ bola kvôli hermetizmu znalostí žrectva. A hermetizmus vytvára potrebu zasväcovania, a to je už prejavom elitarizmu a vytváraním elít.

A prečo žrectvo Tartárie? Pretože staroveký Rím – to bola časť Tartárie v stredomorskej oblasti.

Isto mnohí sa už stretli s Novou chronológiou dejín Fomenka a Nosovského (viac tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_chronologie_(Fomenko)), odkiaľ citujem toto: „Současná chronologie je tak dlouhá proto, že opakuje stejné historické příběhy pouze s jinými daty a jmény hlavních aktérů – stejné příběhy putují časem a mění místo děje především díky práci mnoha a mnoha kronikářů a překladatelů.“ Podľa Fomenka „jsou i ty nejstarší události staré pouze stovky let.“

Fomenko na základe svojich inak správnych postrehov však vyvodil, podľa môjho názoru, nesprávny záver, a tak „Nová chronologie je podstatně kratší než oficiální chronologie, poněvadž celé antické dějiny jsou zhuštěny a raný středověk je úplně vyškrtnut. Podle Fomenka historie lidstva začíná kolem roku 800…“

Súčasná chronológia neopakuje rovnaké historické príbehy len s inými dátumami, menami hlavných aktérov a miestami dejov kvôli tomu, aby chronológiu umelo natiahla, ale kvôli tomu, aby jej časť prepísala a navždy odsunula do zabudnutia. Najprv stredomorskú časť Tartárie a neskôr po ovládnutí Ruska aj Tartáriu ako celok.

„Zaznobin tvrdil, že lidští mágové nebyli jednotní. Mysleli si, že si svůj lidský systém řízení udrží – a později, když už biblická koncepce začala svou brutalitu – neshodli se na obraně. Zaznobin uváděl, že většinou kvůli požadavku “svého tučného kousku”.“

Aj keby sa na obrane zhodli, tak permanentná obrana bez protiútoku by nebola nič platná, pretože každý znalec bojových umení vám potvrdí, že len sa brániť, ak nechcem byť porazený, je neúčinné. Raz ten úder cez bloky prejde. A je jedno na akej priorite sa ten boj vedie, platí to pre všetky priority rovnako. Vediac z DVTR/KSB, že najvyššou je 1. priorita, tak pokiaľ sa nebojuje a nedosiahne víťazstvo na 1. priorite zovšeobecnených prostriedkov riedenia/vedenia vojny, tak všetky prípadné víťazstvá na nižších prioritách sú len dočasné a z hľadiska konečného výsledku bezvýznamné. A tak dopadli všetky víťazné ťaženia Veľkej Tartárie proti postupu biblického konceptu globalizácie: Attila a jeho Huni, vpád Zlatej hordy do Kyjevskej Rusi, Uhorska a Poľska, Timurove (Tamerlanove) ťaženie proti Osmanskej ríši, a pod. Prišli, obsadili a časom buď odtiahli, alebo sa asimilovali. Všetky tieto akcie Veľkej Tartárie boli v konečnom dôsledku len konceptuálne bezalternatívne zdržiavacie akcie na spomalenie globalizácie podľa biblického konceptu.

„Своих небросaeм!“ – aj toto je milovníkom ruských filmov s tématikou najmä ruského Specnazu známe. Voľne preložené: „Svojich neopúšťame!“

A, žiaľ, Tartária „cвоих бросилa“ , „svojich opustila“. A nie raz. A nestalo sa to len v dôsledku neochoty presadiť globálne svoju koncepciu, alebo v dôsledku jej neexistencie, ale často aj v dôsledku povýšenia osobného cieľa nad kolektívny cieľ – snahy si uchovať, či urvať pre seba „tučný kousek“. Na ilustráciu uvediem len dva príklady:

Príklad prvý: tzv. tatársky vpád Zlatej hordy na naše územia pod velením Subudaia a Batu-chána. Plánom bolo vrátiť do správy Veľkej Tartárie celú Európu. Po porážke Poľska a Uhorska bolo podľa plánu na rade Nemecko a Francúzsko. Podľa plánu, ktorý sa nikdy plne nezrealizoval. V roku 1242 zomrel veľký chán Ogotaj, syn Džingis-chána, a Batu-chán odišiel aj so Zlatou hordou urvať si svoj „tučný kousek“.

Príklad druhý: ZSSR a vytvorenie tzv. Východného bloku, resp. krajín Varšavskej zmluvy a RVHP – svojim spôsobom územná obnova veľkej časti bývalej Veľkej Tartárie (Grécko a Taliansko – stredomorskú Tartáriu, napriek veľmi silnej pozícii komunistov po 2. svetovej vojne sa k východnému bloku pripojiť nepodarilo). Snaha o globálne presadenie sa už bola, viď. Čína, Vietnam, Kórea, Kuba a ďalšie krajiny v Južnej a Strednej Amerike a v Afrike. Bola to však snaha konceptuálne bezmocná a prázdna, snaha o globálne presadenie sa na základe marxistickej ideológie – síce inej ideológie, no aj tak ideológie tej istej koncepcie… V.I.Lenin i J.V.Stalin si to dobre uvedomovali, a preto Trockého svetovú marxistickú revolúciu na ruských bodákoch zatrhli hneď v začiatkoch. Krátke a existenčne ťažké obdobie stalinizmu nestačilo na sformulovanie a zverejnenie koncepcie novej. Čiastočný krok k sformulovaniu a zverejneniu novej koncepcie v podobe diela J.V.Stalina „Ekonomické problémy socializmu“ bol veľmi rýchlo smrťou J.V.Stalina eliminovaný.

A Tartária v podobe ZSSR zase „cвоих бросилa“ – perestrojka, rozpad Východného bloku a divoké 90-te roky… Opätovne elity uprednostnili svoje osobné záujmy a ciele pred kolektívnymi záujmami, aby si mohli urvať pre seba svoj „tučný kousek“

Tak, ako v dávnej minulosti aj teraz „Tartária“ opätovne „бросилa“ svoje okrajové územia, jak celú Varšavskú zmluvu, tak aj zväzové republiky ZSSR.

No, doba a situácia sa zmenili: nová koncepcia globalizácie v podobe Koncepcie Spoločenskej bezpečnosti bola nielen sformulovaná, zverejnená a preložená do iných jazykov, ale aj schválená jak priamo parlamentom v 90-tych rokoch, tak aj neskôr nepriamo potvrdená prezidentom V.V.Putinom. A navyše Globálny Prediktor uznal, že biblická koncepcia globalizácie skončila, svoju dejinnú úlohu procesu globalizácie naplnila a nastal čas doniesť globalizovanej civilizácii Zeme koncepciu novú – Č(e)lovečiu – pre začiatok Koncepciu Spoločenskej Bezpečnosti.

A to je už karmickou úlohou a dlhom Ruska ako nástupcu a dediča ZSSR, Ruského impéria a Tartárie v poatlantskom období a Hyperborey(?), tak aj Globálneho Prediktora (ten má tiež svoje “maslo na hlave”). Skončila doba len udržiavania svojho systému, doba len bránenia a ustupovania. A V.V.Putin to vie… „Eсли драка неизбежна, бий первым!“

Nastal čas Bыполнить свой долг Родинe!“  Svojmu RODu i Matičke Zemi.

A V.V.Putin to vie…

Vie, že Rusko sa svojej úlohe priniesť svetu „revolúciu na ruských bodákoch“ tentokrát nevyhne. No, nie je to revolúcia na spôsob krvavej marxistickej revolúcie, ale evolučná revolúcia alebo revolučná evolúcia, a tie bodáky nie sú len bodákmi 6. priority. Sú to všetky bodáky od 2. až po 6. prioritu vrátane. Kde aké bodáky budú prevažovať – o tom rozhoduje úroveň vedomosti a mravnosti jednotlivcov a miera zombifikovanosti danej spoločnosti. A „bodákom“ predchádza a vždy bude predchádzať diplomatická snaha. No, „Kto nechce počúvať argumenty Lavrova, bude počúvať argumenty Šojgu.“

Avšak prípadné „bodáky“ aj tak nakoniec vystrieda diplomacia. Ako v Čečne.

A ako s tým všetkým vyššie uvedeným súvisí čiastočná mobilizácia? Tie „bodáky“ na 6. priorite musí niekto niesť. Začiatok ŠVO na Ukrajine s obmedzeným kontigentom vojakov počítal s povstaním ukrajinského ľudu proti fašistickej kyjevskej chunte ak už nie celonárodným, tak minimálne na územiach, kam ruské jednotky v prvých dňoch a týždňoch došli. Nestalo sa. Z mnohých dôvodov – strach a ubitosť ľudí osemročným terorom a zastrašovaním, neochotou dnešných generácii za svoju slobodu bojovať, neexistenciou vyšších ideálov, ktoré nahradil západný konzumný spôsob života, atď.

Jeden dôvod však pomenovaný nebol. A tým dôvodom je samotný názov Ukrajina.

Ukrajina – Okrajina – okrajové územia – symbolický názov území a ich obyvateľov, ktorých nie raz „бросили“. Okrajové územia, ktorými či vojská Tartárie, či Ruska, či ZSSR aj keď prepochodovali, no koncepciu Č(e)lovečenstva nepriniesli, nanajvýš tak novú ideológiu starej koncepcie.

To preto žiadne masové povstanie ľudu Ukrajiny/Okrajiny, to preto bude musieť ruský vojak s „bodákom“ 6. priority Ukrajinou nielen prepochodovať, ale aj priniesť „bodák“ 1. priority  – koncepciu Č(e)lovečenstva, to preto sa Rusko nevyhne tomu, k čomu od začiatku vo svojich „svodkách“ vyzýval Jurij Podoljak – na oslobodených územiach budovať novú administráciu ruskými silami. A V.V.Putin to vie…

To preto po počiatočnom razantnom úspechu ten nemastno-neslaný priebeh. Len takto bolo možné vyhlásiť a dosiahnuť úspešnú mobilizáciu.

„Русские идут!“

34 thoughts on “Bыполнить свой долг.

 1. Vďaka za článok. 👍🏻
  Ohľadom Fomenka, Nosovského a časti podobných autorov . Môžem sa mýliť, ale stále sa nemôžem zbaviť pocitu, že ich teórie majú za úlohu zatajiť/zmeniť časť histórie, tentoraz z druhej strany, keďže sa ukázalo že klasická chronológia/história sú dosť sfalšované.

  Páči sa mi

 2. ĎAKUJEM. Za obohacujúci príspevok, ďakujem zo srdca.
  A áno ,,ruskie idut” aj k nám ….a v pokoji budú stáť a usmerňovať dianie.Videla som ich už dávno vo sne. Určite im donesiem kávu a chlieb.
  Pokoj v duši všetkým.

  Liked by 3 people

 3. Veľmi osviežujúca úvaha. Vďaka ti za ňu Popolvár. Za všetky objasnené paralely zákonitostí a súvislosti.
  No čo sa týka toho niekoľkonásobne spomínaného konceptuálne hluchého “prepochodovania”. Čo ak to bolo skôr tak, že Rusko (Tartária) tu tú koncepciu priniesla/obnovila práveže vždy, ale priemerný tunajší človek ju nie je trvale schopný (z rôznych dôvodov (medzi ne môžu patriť i prírodné/vesmírne cykly) rozpoznať (rozlíšiť) a ŽIŤ ju? Zjednodušene sa ruská koncepcia vysvetľuje ako: “Человек, человеку друг товарищ и брат.” (Človek človeku druh, priateľ a brat – koncepcia spolupráce a so-tvorenia). Táto priamo stojí proti západnej koncepcii: “Homo homini lupus.” (Človek človeku vlkom – koncepcia konkurencie a ničenia). Nebude to, že sa tu tá ruská koncepcia zakaždým “moc dlho neohriala” skôr preto, že človek v období od vrcholu stretu medzi Atlantídou a Hyperboreou si nevedel vybrať medzi “pokrokom” a pokojom? Medzi blahom jednotlivca a prospechom celku? Prečo je také problematické žiť podľa prvej spomínanej koncepcie a také jednoduché žiť podľa druhej spomínanej koncepcie? Je vinníkom naozaj len GP, žreci a hermetizovanie poznania? Alebo ľudská lenivosť rozlišovať, ktorá vždy privedie pri hocijakom probléme pozornosť človeka von, čím dôjde vždy nevyhnutne ku konkurencii a následne ku konfrontácii namiesto toho, aby viedla dnu a ďalej k sebarozvoju, spájaniu a synergii? Podobá sa mi to na situáciu, kedy ti zo susedovej záhrady neustále lietajú do tvojej semená buriny. Ty mu tú záhradu pokosíš, lebo sa už na to nemôžeš dívať (6. priorita). Nachvíľu máš pokoj, ale ako prinútiš lenivého suseda k tomu, aby svoju záhradu kultivoval sám (1. priorita)? Nie je práve dnešok šanca dostať odpovede na všetky tieto otázky? A tá bola pokaždé, keď prichádzala Tartária/Rusko/ZSSR, ale nie vždy bola ochota/túžba a možnosť poznať sám sebа tak veľká ako dnes?
  Tu sa otvára aj možnosť pouvažovať na tému, prečo sa to celé vlastne deje z pohľadu kolektívneho ľudstva. Veď súperenie je fakticky len iná – podvedomá cesta dvoch rozdelených častí k spojeniu do jedného celku, len tie časti to vedome nevnímajú-nerozumejú tomu, nevedia ako sa navzájom prepojiť, ale príťažlivé sily ich ťahajú do jednoty. Čo máme pochopiť? Na tento účel sa posledných X-tisíc liet od pádu (a po vzore) Atlantídy a Hyperborey nevyužívala možnosť spolupráce, t. j. trvá konceptuálne rozdelenie/antagonizmus/dualita. Základ tomu dáva práve nepochopenie zmyslu života na úrovni jednotlivca. Západná/biblická koncepcia by sa s ohľadom na ohlasovaný cieľ a dosiahnutý výsledok mohla zhrnúť veľmi zjednodušenými slovami: “Prečo žiť dobre?” a východná/ruská: “Prečo žiť zle?” Pričom v oboch otázkach je spoločné: “Prečo žiť …?” Z akého dôvodu tento rozpor pretrváva? Nehľadáme náhodou aj jedni aj druhí na úrovni kolektívneho nevedomia nejakú dôležitú odpoveď, a až po nej môže nastať zjednotenie ako výsledok vedomého vystúpenia nad viac už nepotrebný duálny systém?

  Liked by 9 people

  • Dobrá úvaha. Odpovedať na všetky v nej položené otázky – to je na viacero článkov.
   Preto sa v odpovedi vyjadrím len k jednej otázke, a to ku “konceptuálne hluchému prepochodovaniu”.
   Ako v článku píšem: “Ťažko povedať, prečo žrectvo Tartárie odmietlo sa zhostiť tejto globalizačnej úlohy. Či tam bol podvedomý blok kvôli poslednej kataklizme pri páde Atlantídy, alebo jednoducho neprišli s niečim iným…”
   Tu si treba uvedomiť, a v podstate to aj korešponduje so stránkami Tartárie, že moc a miera Č(e)lovečnosti ich koncepcie života klesala úmerne s časom., aj keď vždy v porovnaní so západným “človek človeku vlkom” to východné “človek človeku bratom” bolo a stále je.
   Všetky otázky a úvahy, ktoré si nastolil v príspevku sú dôležité a odpovede na ne ešte dôležitejšie.
   No cieľom tohto článku bolo vysvetliť, prečo k tej mobilizácii došlo, a prečo sa to môže vyvíjať ďalej aj takým scenárom v Rusku, ako to načrtla N.Tokarevová tu: https://nextcloud.abelon.app/index.php/s/58zCwDbk2QnYAix
   Môj názor k jej vhľadu a jeho interpretácii som už napísal priateľovi, ktorý mi to video dnes poslal, preto ho zopakujem: “Má vhľady do jemnohmotného sveta, no má problém s ich presnou interpretáciou. Preto aj zdôrazňovala, že to je jej osobný názor.
   Myslím si, že jej odhad budúceho diania je správny, viď môj posledný článok na oracelblogu.
   Avšak sa mýli s tým strieľaním. Ak V.V.Putin je aj naďalej vo Svetle a pri zmysloch tak nezopakuje tie šialené čistky z 30-tych rokov, ktoré pripísali Stalinovi. Čistky budú, no odsúdení dostanú šancu pracovať na blaho Vlasti a národa. Tak, ako vravím – vníma, no interpretuje ovplyvnená stránkami Tartárie.”
   K tomuto: “súperenie je fakticky len iná – podvedomá cesta dvoch rozdelených častí k spojeniu do jedného celku, len tie časti to vedome nevnímajú-nerozumejú tomu, nevedia ako sa navzájom prepojiť, ale príťažlivé sily ich ťahajú do jednoty. Čo máme pochopiť?” Pochopiť napríklad aj tento článok https://oracle911blog.wordpress.com/2021/07/28/snp-pokracovanie-6-vlajka/ a reč vlajok v ňom.
   A odpovede na všetko ostatné dostaneš, keď plne pochopíš symboliku dvojramenného kríža. Čo to o nej som už párkrat načrtol, no ešte to nebolo pochopené. A k duálnemu systému? Tu treba pochopiť Lucifera.
   Už je čas to všetko zverejniť.

   Liked by 7 people

   • Vďaka za odpoveď. Čo sa týka Tokarevovej, už som prišiel s jej videami do kontaktu. Skrz Lauberta, ktorý ju na Slovensko dotiahol. Z toho, čo som pochopil, niektoré jej vedomosti sa prelínajú s vedomosťami iných systémov poznania, takže niečo z toho mi už potvrdilo predchádzajúce poznatky, ale mnoho mám zatiaľ “uložené v karanténe”, pretože nie som presvedčený, že všetko, čo povedala, je 100 % tak, ako tvrdí, ani nie preto, že by nevyhnutne chcela klamať, ako skôr preto, že interpretácia videní a obrazov je filtrovaná cez jej aktuálnu úroveň poznania (ako to s veštbami, proroctvami a predpoveďami býva stále), takže aj to, čo tvrdí, by som zatiaľ nebral moc vážne. Zvlášť to “slovanské” hnutie Laubertom zastrešované skrz “tartaria.sk” je z veľkej miery imitačno-provokačná činnosť. Áno, zverejňovali a zverejňujú nejakú časť pravdy, ale napríklad články o “preklínaní” našich odporcov jednoznačne o niečom vypovedajú, konkrétne o úrovni mravnosti. I keď som hneď vedel, čoho je to prejavom, dodatočne prišlo potvrdenie vo forme upozornenia v osobe jedného známeho, ktorý je v napojení na ľudí “bieleho žrečestva” (nepamätám si už presne ako ich nazval, no taký vo mne ostal dojem), že pri kontakte a konfrontácii Lauberta a Tokarevovej boli v totálnej panike obaja. Ako keď do tmy zasvietiš svetlom. Pričom uviedol zaujímavý postreh, ak niekto je “nepriateľ”, jeho preklínaním ako aj inými praktikami čiernej mágie sa dosiahne iba nekonečného kruhu nepriateľstva a vojny, pričom ešte samému sebe človek uškodí, čo je logické s ohľadom na to, že akákoľvek energia na základe zákona rezonancie sa odráža aj nazad k tomu, kto ju vydáva. Títo ľudia preto nepreklínajú, ale naopak. Žehnajú, aj slovami otvorene osobám, ktoré nevedia, nechápu, nepoznajú, aby zvedeli, poznali, pochopili. “Žehnám ti, aby si to pochopil!” je niečo úplne iné ako: “Preklínam ťa ty sviňa.” To iste uzná každý človek. Toľko k Tokarevovej a Tartarii. Každopádne však stojí za to sledovať, či sa dané predpovede naplnia, alebo nie. Veľa osôb sa k danej situácii vyjadruje, ale zďaleka nie všetci vedia, čo bude. Každý by totiž veľmi rýchlo chcel spraviť veľký krok k šťastnej budúcnosti a mieru, ale situácia nie je zďaleka taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad zdá hoc aj Vladimír Vladimirovič pôsobí veľmi kľudným dojmom cez všetko, čo sa skrze jeho ruky deje.

    Liked by 8 people

    • Ondrej, predpovede nevychádzajú preto, lebo budúcnosť nevie na 100% predpovedať nikto. Skrátka sa to nedá, budúcností je v každom momente nekonečne veľa. Dá sa predpovedať len možný, pravdepodobný vývoj situácie a na to ani netreba vedmu, to urobia aj oracle, jox, popolvár, Pjakin atď. Teda z tohto pohľadu má Tokarevová svoju pravdu, možno blízku budúcej skutočnosti, a preto ona potvrdila že to je jej názor. Lebo vidí len jednu z mnohých variánt budúcnosti.

     Liked by 1 person

   • Popolvár, Ondrej, čo keď zaradenie konkrétneho človeka záleží priamo od génov, ako Ondrej píše prečo pretrváva ten rozpor až doteraz? Ľudia sveta a ľudia svetla?
    Súvisí s našimi génmi niečo tak zásadné?
    V ľudovej slovesnosti jablko nepadá ďaleko od stromu.
    Prečo je to tak?

    Liked by 1 person

    • vedus,
     na gény by som to nezvaľoval. Pretože staré príslovie našich dedov hovorí: “Ako si ustelieš, tak budeš spať.” Genetická pamäť sice môže vytvárať určité predispozície ku istému druhu konania, ale každý dostal to, čo má, ako potenciál, s ktorým sa môže rozvíjať. Keď otočíš pohľad dnu, tak ten potenciál vieš využiť, byť aktívny. Ked držíš pozornosť vonku, si reaktívny a tvoj potenciál živorí. Podľa mňa je to o miere vedomia. Lebo ak človek nekoná vedome, tak je autopilotovaný svojím podvedomím, do čoho sa ľahko nabúra hocikto, kto vie ako. A práve lenivosť konať vedome, byť bdelý, prevziať plnú zodpovednosť za svoj život a za seba a nehádzať to stále na iných ľudí, si tak myslím, že dosť chýba. Chýba generáciami, tisícročiami. A pritom sa v tom dá vidieť kľúč.

     Liked by 5 people

     • Zdravím všetkých. Ďakujem za tieto postrehy. Oplatí sa tieto myšlienky a pohľady, prepojiť s knihou Hawkinsa “moc a sila”. https://www.martinus.sk/?uItem=1680575&gclid=EAIaIQobChMIv730wd62-gIVxOp3Ch2HBA3XEAAYASAAEgLdhfD_BwE
      Je v nej vysvetlená zistiteľná hodnota vedomia jednotlivca v rozsahu 0-1000 každý má svoju hodnotu. Pod 200 sú to negatívne stavy vnímania, ako je napr. Strach a smútok. Nad 200 sú pozitívne ako napr. Láska, mier. Hodnoty nad 700 sa prirovnávajú k osvietenym stavom. Čím je číslo vyššie, tým je v danej kategórii menej jednotlivcov. A zároveň človek s hodnotou nad 200 (pozitívna, dobrá) vyvažuje na matke zemi, niekoľko kusov až v tisícoch negatívnych s hodnotami pod 200. A ešte jedna podstatná info. Autor v knihe spomína aj to, že pomer vyšších a nižších stavov vedomia (nad/pod 200) je celosvetovo cca 20:80 Pridal by som tu aj základnú tabuľku, ale neviem tu umiestniť obrázok. V kazdom prípade mi to zapadá do tu spomínaných koncepcii, ideí a zistení. Pekný deň prajem.

      Páči sa mi

 4. Děkuji za jedno-dechový článek s mnoha hloubkami a rovinami.
  K textu zmíněné písně MŽ, verš “Ženie na brehy stĺpy vĺn”.
  Na několika místech jsem se setkal s tvrzením, že původně byl navržený text “Ženie na brehy kríže vĺn”, ale neprošlo to přes cenzuru…

  K Tokarevové z 24.9.2022. Z její věštby se zaměřím hlavně na tezi o rozpuštění parlamentu, dumy a vlády. To se mi pro dohlednou dobu dost příčilo vzít. A potom samozřejmě čistky formou střílení zrádců jak na běžícím páse…
  (Tokarev, konstruktér sovětské armádní pistole TT-33.)

  Liked by 2 people

 5. Nemyslim si, ze Rusi, Rusky narod niekomu nieco dlzi, skor naopak. To, ze nic nezdedili, dokonca aj koncepciu si museli vytvorit od nuly tak ako sa pise v clanku je toho dokazom. To, ze Putin sa snazi vzdy vsetko riesit najprv mierovou cestou pripisovat vyhynutiu starej civilizacii je uz total konstrukt, ako aj cely clanok. Inak rad citam tvoje clanky, niekedy su dobre, niekedy nesuhlasim.

  Liked by 1 person

  • Nepíšem niečo tak závažné, pokiaľ si to neoverím.
   Dôvodov k mierovému riešeniu je veľmi veľa. A ten, o ktorom píšem, je jednym z nich. Ostatné nerozoberám, pretože už odbočujú od nosnej témy článku.
   Ak sledujete podrobne činnosť V.V.Putina, tak isto vám neušlo, že až úzkostlivo dbá na dodržiavanie zmlúv a dohôd, ku ktorým sa Rusko zaviazalo. Aj tých pre Rusko zjavne nevýhodných. A tie nevýhodné ukončuje vždy právne čistým spôsobom. Dodržiavanie, či nedodržiavanie zmlúv má nielen zjavný dosah a dopad v rámci svetského práva, ono to presahuje až do oblasti tzv. jemnohmotného vnímania. Ako píšem, V.V.Putin vie…

   Liked by 3 people

  • pre niekoho total konštrukt, pre niekoho nájdenie súvislostí, ktoré iným unikajú… A ja hľadám súvislosti vtedy, ak sa niečo v pozadí deje.. A niečo sa deje, pretože tento článok som uverejnil 26.9.2022 a ešte raz zdôrazňujem túto časť: “A tak technologicky vyspelá Atlantída zvrhla na územie protivníka atómové zbrane a mágovia Hyperborey(?) pohli živlami… (pozri si úvod rozprávky Atlantída – Stratená ríša (https://www.csfd.sk/film/12649-atlantida-stratena-risa/prehlad/)”
   Vzápätí na to, 27.9.2022, bol zverejnený tento rozhovor: https://www.youtube.com/watch?v=B31Mq5naab4, z ktorého dávam do pozornosti otázku položenú v min 10:00 a z odpovede na ňu predovšetkým minutáž od 14:00, kde v min 15:15 hovorí o prívalovej vlne systému Poseidon, avšak v 15:50 už spomína systém ANMEND(?), ktorý je schopný vyvolať záplavovú vlnu vysokú 300-400 m. A to je, parafrázujúc vyššie uvedený citát z článku: “”A tak technologicky vyspelé USA sa pokúsili na územie RF zvrhnúť atómové zbrane a technologickí mágovia Ruska) pohli živlami…”
   Ten rozhovor sa oplatí vypočuť celý, pretože napr. cca od 20. minúty rozoberá úlohu Vatikánu, spomenúc Karola Martela a Merovejcov, a to plne korešponduje s mojim historickým výskumom, týkajúcim sa tej doby, ktorý som odprezentoval tu: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/15/matus-cak-trenciansky-cast-piata/

   Liked by 1 person

  • @andreikoh súhlasím. Rusko vytvorením novej koncepcie nadnárodného riadenia (KSB, DVTR) si svoju povinnosť, dlh, úlohu, misiu, splnilo. Teraz prebieha stret, boj na život a na smrť medzi novou ruskou a starou biblickou koncepciou. Je xy úvah, hypotéz, konstruktov o histórii, dala by som k tomu jedno zamyslenie: Kedyže sme to prestali snívať o budúcnosti, hviezdach, mimozemských civilizáciach v hĺbkach Vesmíru? Žeby vtedy keď sme začali snívať o minulých tajomných vysoko rozvinutých starých civilizáciach tu na Zemi? Zameniť sny o budúcnosti za sny o minulosti, to je možno malé memento pre ľudstvo, minimálne dôkaz toho, že sme zišli na zcestie.

   Liked by 1 person

   • @Linka – “Zameniť sny o budúcnosti za sny o minulosti, to je možno malé memento pre ľudstvo, minimálne dôkaz toho, že sme zišli na zcestie.” To možno aj preto, lebo dejiny sú úplne sfalšované, poprekrúcané a prehádzané jednotlivé obdobia, žiadna zmienka o veľkých katastrofách – napr. veľká potopa (alebo záplava) medzi 1790 a 1810 po ktorej zostalo veľa stôp. Keď sa niekto riadi Wikipédiou ako jedným zo zdrojov informácií, tak nikdy nemôže zistiť ani len trochu sa pravde blížiace informácie. A ak nepoznáme svoje dejiny, akú máme budúcnosť ? Nezišli sme na scestie, iba tápeme ako slepci.

    Páči sa mi

    • Ba, ľudstvo zišlo na zcestie. Vybralo, alebo nechalo sa spútať cestou konzumného spôsobu života, bezohľadného voči budúcnosti, bez poučenia a úcty k minulosti, zavrhli sme Rozprávku o 3 grošoch.
     Že degradovali sny o budúcnosti je vidno na filmovej produkcii. Filmy minulosti: Starman, E.T. mimozemšťan, A.T. umelá inteligencia, náš film Akcia Bororo… krásne, s ľudským posolstvom, myšlienkou . Dnes: Votrelec na všetky spôsoby… sci-fi filmy strach a hnus. Seriály ako Mária Terézia, Slovania … môžeme kľudne označiť ako historické sci-fi. Ešte k tej potope – nevravím, že nebola – no nešlo o súvislé zatopenie územia Európy, alebo Ázie. Vtom čase kapitalizmus už prekvital potopa-nepotopa.
     Veľká Tartária – sporiť sa o nej dá donekonečna. Prešla som cca 7 rokov späť obdobím : “Čože?! Vymazali z histórie obrovskú ríšu? ríšu Slovanov?!” asi pred 2 rokmi u mňa nastal stav = koniec rozprávky. Začala som viac spájať súvislosti a udalosti ako: Prečo Napoleon tiahol na Moskvu, keď hlavným mestom Ruského impéria od r. 1712 do roku 1918 bol Petrohrad? A čo Petrohrad vtedy? Prečo bolo nutné vypáliť Moskvu, keď bola opustená – bez ľudí- bez zásob? = Vec nesedí. Revolúcia v Rusku začala výstrelom z Aurory a útokom na Zimný palác v Petrohrade, hlavné mesto Petrohrad = sedí vec. V II. ww blokáda Leningradu a zastavenie nacistov pod Moskvou, hlavným mestom = sedí vec .
     Áno tápeme, taká situácia je živnou pôdou snov, rozprávok, príbehov, poloprávd, konstruktov… Historická pravda je oblečená do toľkých šiat klamstva, že holú pravdu bez prípravy ľudia nepríjmu, nebude úplne podľa predstáv ani jednej strany.

     Páči sa mi

  • “Nemyslim si, ze Rusi, Rusky narod niekomu nieco dlzi, skor naopak.”
   Aj keď to dlží samej sebe?
   Je dnešní Ruský národ len jeden národ z tých dávnejších? Nie je to tak ze ľud si to dlží samej sebe?

   Páči sa mi

  • Preto Hyperboreu v tomto článku píšem s otáznikom na konci v zátvorkách. Aj Hyperborea prechádzala vývojom jak civilizačným, tak teritoriálnym, proste Hyperboreu(?) z článku ber ako vtedajšieho oponenta vtedajšej Atlantídy, nech by sa už v tej dobe ako nazývala…

   Páči sa mi

 6. par mojich postrehov k clanku, nebolo casu odpoved skor..

  Ku globálnemu konceptuálnemu stretu došlo naposledy (pád Atlantídy) až v čase vrcholného technologického rozvoja predošlej civilizácie.

  n34: dovolim si nesuhlasit, naposledy k velkemu stretu doslo v obdobi uplne nedavnom okolo1790 – 1815. nasledkom bol znicenie a rozpad velkej tartarie.

  Pretože staroveký Rím – to bola časť Tartárie v stredomorskej oblasti.
  Grécko a Taliansko – stredomorskú Tartáriu, napriek veľmi silnej pozícii komunistov po 2. svetovej vojne sa k východnému bloku pripojiť nepodarilo.

  n34: ciastocna pravda. ak sa vychadza zo standartnej historie, tak udajne to bolo tak, ze najskor vznikla rimska risa, ktora sa neskor rozdelila na zapadnu a vychodnu (byzanska risa). pravda je ale presne opacna, ako to uz byva. stahovanie narodov bolo zo smeru juh -> sever a vychod -> zapad. suviselo to s tym, ze europa v danom case a aj sever ako taky, bol pod vplyvom malej doby ladovej,takze najskor boli obyvane uzemia ako novgorod (toto rozvediem hned dalej) a potom sa islo smer konstantinopol a smer stredna europa a dalej. tym padom, dnesna zapadorimska risa bola budovana o cosi neskor, a celkovo, moj nazor je taky, ze postupom casu tu zacala erozia tartarie a odvratenie sa od “maticky rusi”. este sa vratim k mestu novgorod. zaujimavy ekvivalent na zapade je habsburg. s tymto nazvom su najdene mesta az v spanielsku (aj novgorodov je viacero..) hab -> h = n, a = a, b = v -> navBURG -> burg = hrad/mesto -> nove mesto -> novgorod. takze na zapade mame habsburg a na vychode novgorod, co predstavuje to same. moj nazor je taky, ze zapad sa postupom casu oddelil od povodnej tartarie a zacal mat chutky smerom na vychod.

  n34: tym padom sa dostavam aj k tomu, preco grecko a taliansko uz nebolo sucastou vychodneho bloku. no pretoze uz davno sa vyclenili a nebolo mozne ich len tak lahko spatne zaclenit spat. grecko, potazmo taliansko a zapado-rimska risa boli v svojich casoch pirati, banditi, takze tam uz prebehla aj ista geneticka deformacia. preto zostali sucastou “vyspeleho” zapadu.

  Fomenko na základe svojich inak správnych postrehov však vyvodil, podľa môjho názoru, nesprávny záver, a tak „Nová chronologie je podstatně kratší než oficiální chronologie, poněvadž celé antické dějiny jsou zhuštěny a raný středověk je úplně vyškrtnut. Podle Fomenka historie lidstva začíná kolem roku 800…“

  n34: niekto zapochyboval o fomenkovi v tomto fore ze je to len dalsia manipulacia. vratim sa aj k velickovi, ktory so svojim typickym usklabkom utrusil, ze fomenko dostal von len to, co do systemu nasypal. ake data das, take spat dostanes. a teraz k veci: fomenko dostal spat cca 3 obdobia, ktore sa cyklicky zopakovali. nielen ze dostal spat cca rovnaky pocet vladcov v danom obdobi, ich pocet rokov vladnutia, zeny, konkubiny, deti, ale aj ich popov, ktori ich sprevadzali na ceste vladnutia. fakt pozoruhodna zhoda nahod. je uplne zjavne, ze sucasna historia je extremne natiahnuta, napr. pamiatky, ktore sa zachovali zo staroveku, su v skutocnosti najskor zo stredoveku, ako ho teraz pozname. su az prilis dobre zachovale. najstarsia roginal kniha ze roku okolo 900, potom dlho nic, dalsie obdobie knih je cca 1500, pricom vacsina z nich su uz len prepisane kopie. ziadne originaly, nic. ja som teda nakloneny fomenkovi.

  A, žiaľ, Tartária „cвоих бросилa“ , „svojich opustila“. A nie raz.
  ..ale často aj v dôsledku povýšenia osobného cieľa nad kolektívny cieľ – snahy si uchovať, či urvať pre seba „tučný kousek“.
  Príklad prvý: tzv. tatársky vpád Zlatej hordy na naše územia pod velením Subudaia a Batu-chána. Plánom bolo vrátiť do správy Veľkej Tartárie celú Európu. Po porážke Poľska a Uhorska bolo podľa plánu na rade Nemecko a Francúzsko. Podľa plánu, ktorý sa nikdy plne nezrealizoval. V roku 1242 zomrel veľký chán Ogotaj, syn Džingis-chána, a Batu-chán odišiel aj so Zlatou hordou urvať si svoj „tučný kousek“.

  n34: prave rok 1242 spajat s tym, ze tartaria niekoho opustila je doslova blud. samotny oficialny histori k 1242 pisu, ze prisla zlata horda, mongoli, ktori kompletne spustosili europu, pricom sa sustredili hlavne na sidelne miesta popov. fakt je ten, ze po tom, co odtiahli, 40 rokov niekto v europe ani nepipol a bol tu pokoj, nikto povodnych slovanov neprenasledoval. zvrat nastal az okolo roku 1280, ked zomrel nejaky chan v tartarii a doslo k vnutornym problemom tartarie.

  Krátke a existenčne ťažké obdobie stalinizmu nestačilo na sformulovanie a zverejnenie koncepcie novej. Čiastočný krok k sformulovaniu a zverejneniu novej koncepcie v podobe diela J.V.Stalina „Ekonomické problémy socializmu“ bol veľmi rýchlo smrťou J.V.Stalina eliminovaný.

  n34: takto isto mozeme zodpovedat, preco to nestihla tartaria. mozno stacil kusok a bolo by.

  Páči sa mi

  • neutron34, ak si pozorne čítal článok, tak ohľadom Starovekého Ríma rozoberám len premenu Rímskej republiky – Stredomorskej časti Tartàrie na Rímske impérium – nàstroj expanzie GP. Takže vznik starovekého Ríma ako takého, t.j. stredomorskej Tartárie nerozoberám, ani tu ani tam (séria článkov o MČT) – čiže tu v rozpore nie sme.
   ad. Fomenko – tu sa zatiaľ nezhodneme
   ad. “nebrosili” – efekt trestnej výpravy Zlatej hordy len na 40 rokov? To je nič. Toľko dosiahol aj Matúš Čák Trenčiansky, kde ešte roky po jeho smrti sa neodvážil uzurpátor Karol I. Róbert vstúpiť do Matúšovej zeme. Z hľadiska vývoja v Európe “brosili” – lebo ešte ani tú trestnú vravu Zlatej hordy nedotiahli územne do konca a aj na územia, ktoré dočasne obsadili sa vykašľali, odtiahli a nechali ich obranu len na miestnych.
   ad. odmietnutie globalizačnej misie žrecmi Rusi, nástupcu a dediča Hyperborey(?) – podobný názor zastàva aj VP SSSR: “ Ak tento problém žrectvo Rusi zavetrilo, prijalo na seba a na Rus globálnu zodpovednosť za budúcnosť planéty a ľudstva?
   Ak prijalo, tak dokázalo na základe svojej viery Bohu (či už bola skutočne pravdivá alebo v čomsi chybná) a zmysluplnému postoju k priebehu udalostí života vypracovať mocnejšiu koncepciu globálnej politiky, ktorej realizácia v živote by umožnila zablokovať globálnu politiku na základe už spomínanej biblickej doktríny skúpenia sveta a zotročenia ľudstva prostredníctvom korporatívneho monopolu na úžerníctvo?
   Odpoveď na tieto otázky už dala história. Na adekvátnu reakciu voči tejto globálnej výzve nestačila žrectvu buď miera chápania, alebo vôľových kvalít v kombinácii s vysokou mierou mravnosti. Na všetky tieto otázky žrectvo Rusi nahlas alebo mlčky odvetilo: «NIE, nás sa to netýka». Príčiny tohto «NIE» mohli spočívať v tom, že odpoveď «ÁNO» na každú z týchto otázok mohla od žrectva aj zvyšku spoločnosti vyžadovať prehodnotenie svojich doterajších (už stradičnelých a nesporných) mravných noriem a chápania sveta, ktoré nezahrnuli do svojho obrazy Sveta prítomnosť biblickej doktríny, a znej vyplývajúcu hrozbu zotročenia všetkých.
   V dôsledku toho, že žrectvo Rusi dalo negatívnu odpoveď na tieto otázky, jeho správanie začalo protirečiť Zámeru. A ďalej sa všetko odohralo v plnom súlade s tým, čo bolo nepochybne známe aj žrectvu Rusi, a čo Ježiš ohlasoval počas svojich kázní.
   Hovoriac jazykom životných okolností: ak vy, Rus (nárokujúca si nazývať sa svätou a celosvetovou), neberiete na seba dobrovoľne globálnu zodpovednosť a nevidíte, že vašim poslaním je prijať na seba rolu hlavného účastníka globálnej politiky zodpovedajúcej Božiemu Zámeru, tak sami sa stanete rukojemníkom (objektom) globálnej politiky odporujúcej Zámeru. Budete objektom tejto politiky dovtedy, kým vás táto politika nezachváti natoľko, že sa spamätáte a vzbúrite. Pod tlakom životných okolností vám bude darované Precitnutie. Tak prijmite na seba poslanie predurčené Božím Zámerom. A celé sa to stane len preto, lebo ste sa nerozhodli prijať túto misiu včas a dobrovoľne.
   Inými slovami, kým žrectvo Rusi z 1. – 4. storočia n.l. sa ukázalo byť historicky neschopné adekvátne zareagovať na „výzvu doby“ (na výzvu Zhora) a umožnilo na mnohé storočia využívať prekrútené Kristovo učenie v globálnej politike, tak ruskú civilizáciu 21. storočia očakáva úloha napraviť túto chybu, predložiť Svetu a realizovať v praxi novú Koncepciu Spoločenskej Bezpečnosti udávajúcu kurz rozvoja ľudstva v epoche Vodnára.”

   Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/pobyt-jezisa-krista-a-andreja-prvopovolaneho1-na-starovekej-rusi/

   Liked by 2 people

   • mal som rozpisanu dlhsiu odpoved, ale nakoniec to zkratim a sustredim sa len na to podstatne.

    1) uznat ci zamietnut fomenka je vlastne uznat ci znevalidnit samotnu dlzku biblickej koncepcie. podla vp sssr tu vraj 2000 rokov tato koncepcia existuje. ja tvrdim, ze je to tak poslednych 200 rokov, zmena nastala po pade velkej tartarie. tym padom aj ist velmi daleko do minulosti a ohanat sa 4 storocim, je pre mna irelevantne, nedava ziadny zmysel. hovorim, ze je to poslednych 200 rokov preto, pretoze byzantska risa bola sucastou tartarie, ako jej 2 najvacsie centrum a podla toho co viem, tak tam urok nekvitol. o tom niekedy inokedy.

    2) “40 rokov je nic”. no povedal by som, ze par hodin, tyzdnov, mesiacov a mozno je rokov je nic. ale urcite nie 40 rokov. za 40 rokov slovensko bolo kompletne prebudovane (48-89), napr.; idealny stav je aby zostala koncepcia platna naveky, pripadne sa vylepsovala, ale 40 rokov je uz doba, ktora je vyznacna. napr. vladnutie matusa caka trencianskeho ako si povedal sam, malo ozvenu este roky po jeho smrti. vyznacne vladnutie to teda bolo tiez. k samotnych zrecom a ich nezvladnutiu situacie poviem, ze tak hore, ako dole a naopak. zober si rok 1989 a blacanie oviec o zapadnom blahobyte. vsetci ho chceli, pretoze vraj to pozlatko bolo krajsie ako istoty tuna. to iste myslim nastalo aj v tartarii, najskor magovia ukazali pozlatko a po smrti nejakeho vyznamneho zreca (vid. stalin) uz vsetko islo z kopca az nakoniec do volneho padu. zvalovat vsetko len na zrecov sa neda, nastala vseobecna degeneracia v spolocnosti. celkovo, spolocnost ako taka, je schopna spoluprace, sucitu, ci suznenia len vo chvilach, alebo tesne po chvilach stradania. ako nahle nastupuje blahobyt, vacsina rychlo zabuda (2-tyzdnova pamat) a degeruje (vid 1989).

    poviem to este inak, na tomto priklade, pocuteho z druhej ruky, ale je to pravdive, stalo sa to. asi 3-4 roky po 2 sv. vojne sa dotycny pan viezol v bratislave v elektricke. pri nastupopvani do elektricky iny pan stupil tomuto panovi nechtiac na nohu. hned sa aj nalezite ospravedlnil, naco ale pan, ktoremu bolo stupene na nohu sa tiez zacal ospravedlnovat s tym, ze predsa tu nohu mohol mat troska inde a nebolo by mu na nu stupene. takto sa obidvaja ospravedlnovali este par zastavok, kym jeden z nich nevystupil. bolo citit, ze si vazia jeden druheho, prezit vojnu a tie nasledne casy nebola samozrejmost. dnes, ked niekto niekomu takto stupi na nohu, tak reakcia je bud v najlepsom pripade ziadna, v horsom nejake tie zle pohlady ci vyhubovanie. ludia si nevazia jeden druheho. degeneracia.

    ako hovorim, vacsina nie je schopna sama od seba nieco zacat robit. vzdy az pod tlakom udalosti a to znamena byt 2-3 kroky pozadu za riadenim. samotni zreci, vzideni z casov tazkych su zvacsa silni, tak jednu-dve generacie, potom opat pad dole, pretoze vacsina je uz zdegenerovana. a nastava zrkadlenie smerom nahor.

    Liked by 2 people

    • Excelentne!
     Sam pomaly a postupne intuitivne odhalujem tieto pravdy a zbavujem sa tymto klamstva matrixu / datovanie a antidatovanie dejin – silny nastroj/.
     Stadium pred dokoncenim obrazku z puzzlov….😁.
     Teoria KSB je nastroj – abeceda,symboly- pre zadanie vektoru spravneho vnimania ” reality” dostupna masam orientovat sa v procesoch bytia.
     10% schopnej populacie je schopna s tymto nastrojom pracovat a menit procesy.
     No ta kvantita 10% je rozdelena do frakcií. A paradoxne, len Oni mozu vzdorovat uholnemu kamenu vladnutia “divide et impera” ! Len Oni mozu najst spolocnu “cestu”.
     Su “elitou”…😅.
     Nejaka elita tu je. Ta, ktora si vybrala rychlu nehumannu cestu riadenia spolocnosti .
     Spojili sa a nevazia si nic zive….
     Treba to realizovat v opacnom garde.
     Spojit elity/ ktore tu urcite su/ vaziace si zivot a projekt Stvoritela, nesklznut do elitarskeho stavu, zit a podporovat zivot tak, ako bol,nakoncipovany.
     Uloha dneska.

     Páči sa mi

     • “Teória KSB je nástroj…”
      Tak si obaja prečítajte, ako týmto nástrojom je posúdená “Nová chronológia dejín” Fomenka a Nosovského, viď. “Prozreteľnosť nie je algebra” v preklade do slovenčiny tu: http://leva-net.webnode.cz/products/prozretelnost-nie-je-algebra/
      Je to len cca 40 strán, čo zvládnete, ako ja dnes, prečítať za 2-3 hodiny (predpokladá to už znalosť termínov a pojmov, ktorými narába KSB).

      Páči sa mi

      • precitam si to a ty zatial pouvazuj nad nasledovnym a sice, ako a kedy sa zacal pouzivat nazov mesta instabul, namiesto konstantinopol:
       https://wikijii.com/wiki/Names_of_Istanbul

       zmena nastala v priebehu 19-teho storocia. to je dost zaujimave, ked konstantinopol bol dobity uz v roku 1453. cakal by som, ze do 100 rokov nebude o nom ani zmienky, ale on nie, on sa nazov konstantinopol pouziva este aj v roku 1900, a az okolo roku 1930 definitivne turecko ziada ostatne staty, nech uz to je istanbul a nech nepouzivaju konstantinopol. zaujimava je aj skladba obyvatelsva, az prva svetova vojna spustila pogrom na jeho obyvatelov, fakt divne, ked tam 500 vladli muslimovia. staci sa pozriet na konfikt azerbajdzan vs. armensko, akonahle azeri maju moznost, idu tvrdo po armenoch.

       Páči sa mi

       • neutron34, prečítal som a citujem: “ Moderní turecké jméno Istanbul (výrazný[isˈtanbuɫ]) (Osmanská turečtina: استانبول) Je doložen (v řadě variant) od 10. století, nejprve v Arménský a arabština (bez iniciály I-) a poté v osmanských zdrojích. Vyplývá to z řecký fráze “εις την Πόλιν” ” [je timˈbolin], což znamená „ve městě“ nebo „do města“…”
        “ Istanbul původně nebyl použit pro celé město a odkazoval se na část Istanbulu uvnitř městských hradeb.[15] Istanbul byl běžný název města v běžné řečtině v turečtině ještě před dobytím roku 1453…”

        Páči sa mi

        • stale ti unika zakladna myslienka. v turecku je doslova zakazane kopat a vykopavat ranne krestanske artefakty, nazov konstantinopol prezije v pohode do 1930, ked ho stale pouziva cely svet, pricom bol dobity 500 rokov dozadu.

         Páči sa mi

         • Turecko vždy bolo nástrojom vytvoreným GP, spravovaným a aj riadeným anglosaskou perifériou – Anglickom, takže tu aj badať vplyv močiara. Aj nahradenie arabského písma Osmanskej ríše latinkou Turecka je snahou zahmliť pravdivú minulosť. Zákaz odhaľovať ranné kresťanské pamiatky je len mäkšou variantou ich ničenia ISILom v Sýrii a Iraku.
          Genocída Arménov sa dá z anglosaského pohľadu vysvetliť aj ako vnútorné upevnenie Turecka ako nástroja voči mocnejúcemu Rusku, vyčistením od Arménov, ktorí mohli vnútorne destabilizovať celé Turecko v snahe pripojiť západné Arménsko k už Rusmi oslobodenému Východnému Arménsku.
          Na druhej strane však Arméni môžu byť pozostatkom “Arménska”, ktoré svojho času možno zasahovalo až po Sýriu, zaberajúc celé Turecko – v podstate všetky územia, kde ISIL ničil rannokresťanské pamiatky. Ohľadom genocídy Arménov na území Turecka ako ju vysvetľuje wiki, že Arméni sa usídlili v jeho mnohých častiach až na prelome 19. a 20. storočia, je podľa mňa blud. Oni tam boli oddávna…

          Páči sa mi

 7. Několik poznámek k Tartárii.
  i. Až půjdete do supermarketu, vezměte do ruky skleničku tzv. “tatarské omáčky” a přečtěte si v textu, který je psaný malým písmem, jak se tento výrobek nazývá anglicky (“Tartar sauce”), francouzsky (“sauce tartare”), německy (“Tartarsauce” nebo “Tatarensauce”).
  ii. Máme tady národ Tatarů. Převážná většina příslušníků tohoto národa žije v levé (čili západní) polovině území RF. A jak se jmenuje průliv, který je přesně na opačné straně, tj. mezi ostrovem Sachalin a pevninským břehem RF? To je ale náhodička, jmenuje se “Tatarský průliv”. A zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatarsk%C3%BD_pr%C5%AFliv se dočteme, že jeho název byl odvozen od názvu “přilehlých území”. A jak se jmenovala ta území? No “Čínská Tartarie” a “Ruská Tartarie”.
  iii. Jakpak se v Řecké mytologii jmenovala nejhlubší a nejstrašnější část podsvětí? Tartaros https://cs.wikipedia.org/wiki/Tartaros
  iv. A komu se tento příspěvek nelíbí, ten může jít do… …do Tramtárie 🙂

  Páči sa mi

  • co sa tyka nemciny, tak aby sme boli uplne korektny, pytat by si tu tatarsku mal “sauce tartare”.

   nemam po ruke tu knihu, je od slovenskeho kovaneho historika, uznavaneho na poli mainstreemu, zomrel len ledavno a spominam ho preto, pretoze napisal knihu o vpade hroznych tatarov v 1242. hned na prvej strane, su tatari prelozeni z latinskeho nazvu TARTARE!!!!

   Páči sa mi

   • “…co sa tyka nemciny…”
    Této francouzské varianty v němčině jsem si všiml, ale dovolil jsem si ji vynechat, nechtělo se mi to zdvojovat.
    Raději jsem dal tu “českou” variantu v němčině “Tatarensauce”, což možná ukazuje ten jazykový západ/východ přechod tartar-/tatar-

    Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s