SNP – pokračovanie tri

(článok aktualizovaný 18.7.2021 o 11:55, doplnenie ohľadom vírusového aspektu “Armagedonu” a doplnenie ohľadom Jalty II.)

V tejto časti sa budem podrobnejšie venovať tomu  najdôležitejšiemu z tejto série článkov a v podstate tomu najdôležitejšiemu z toho všetkého, čo som kedy zverejnil:

„Ak si každý z nás neuvedomí tú šelmu, fašizmus v sebe, nastane Božie dopustenie a každá šelma tým znakom Šelmy bude ociachovaná – žiadna šelma tomu neunikne!“

Prv, než budete pokračovať v čítaní týchto riadkov, pozorne si prečítajte Zjavenie Jána, tzv. Armagedon – nájdete ho v každej Biblii. Tá doba je totižto tu. Tu a teraz. Preto si to Zjavenie Jána prečítajte všetci, vrátane tých, ktorí to už niekedy čítali. Nezaškodí si obnoviť obrazy.

Vy, čo ste radu počúvli a prečítali ste si Zjavenie Jána, ľahšie pochopíte nasledujúce riadky.

Ten obraz budúcnosti, ten obraz Armagedonu, ktorý popísal Ján v Zjavení bol najpravdepodobnejší variant budúcnosti vzhľadom na parametre východzieho stavu, t.j. úroveň mravnosti a vedomostí jedincov ľudskej spoločnosti daného obdobia. Obdobia po tzv. ukrižovaní Ježiša – t.j. odmietnutí jeho učenia, posolstva. Obdobia, keď vznikajúce kresťanstvo už bolo pevne podchytené Globálnym Prediktorom skrze Šavla z Tarzu, neskoršieho sv. Pavla. Globalizácia nabrala smerovanie v duchu Doktríny Deuteronómia/Izaiáša. Nie je v našich silách tzv. Aramgedon zastaviť, či odvrátiť. Tento proces vzhľadom na všetko vôkol  nás a v nás je neodvrátiteľný.

Avšak, je v naších silách tento Armagedon zmierniť – zmierniť mieru Božieho dopustenia, potrebnú pre precitnutie ľudstva. Tá možnosť tu vždy bola a stále je.

Prvý tvrdý lockdown na jar minulého roku bol tou najmiernejšou formou Božieho dopustenia – posledným varovaním. Veľmi veľa ľudí si vtedy uvedomilo, že skutočné životné hodnoty pre človeka sú niekde inde, a nie v „slobodnom“ cestovaní, v bezbrehom holde mamonu a pod. Veľmi veľa ľudí si uvedomilo, že majú aj rodinu, že to podstatné sú vzťahy v rodine, čas venovaný vlastným deťom, že sa dá vyžiť aj skromnejšie a bez každodenného stresu a zhonu (ne)civilizovanej spoločnosti dneška. Škoda, že to uvedomenie sa po uvoľnení prejavilo na živote spoločnosti v minimálnej, ba nepatrnej miere – miere štatisticky bezvýznamnej na zmenu  života spoločnosti a smerovania ľudstva. Veľmi rýchlo sa spoločnosť vrátila do starých koľají – algoritmy vzorcov správania v procese samoriadenia spoločnosti, vštepované v rámci biblického modelu globalizácie sú tak silné, že ani tvrdý lockdown v minulom roku na nich nič nezmenil. Úroveň morálky ľudstva a úroveň mravnosti jedinca ani zďaleka nezodpovedá technicko-technologickej úrovni vedomostí ľudstva a jedinca– výrazne za ňou zaostáva. Ak úroveň mravnosti jednotlivca, úroveň morálky ľudstva nezodpovedá úrovni vedomostí v technicko-technologickej oblasti, ktorá dosiahla úroveň a silu schopnú zničiť nielen ľudstvo ale celú planétu s patričným rušivo-deštrukčným efektom pre celý Vesmír, tak nezostáva nič iné, než prevziať priamu kontrolu nad správaním jednotlivca. A toto sa deje prostredníctvom terajšej očkovacej fázy tejto covid pandémie. Je jedno,kto ten vírus vypustil a spustil túto pandémiu. Podstané je, že to bolo na ľudstvo Bohom dopustené. Sú rôzne úrovne riadenia tejto pandémie – úroveň močiara (satanistov), úroveň GP, úroveň Šelmy… Ak úroveň mravnosti jednotlivcov je vyššia, než úroveň mravnosti satanistov, a počet jednotlivcov s touto vyššou úrovňou mravnosti má takú štatistickú váhu, že sa to prejaví na úrovni morálky spoločnosti, tak sa vyhneme scenáru Aramgedonu v tej najtemnešej – satanisticko-močiarnej podobe. Ak miera úrovne morálky spoločnosti presiahne mieru úrovne mravnosti/morálky GP, tak sa vyhneme Armagedonu v réžii GP. No, bude to stačiť, aby sme sa vyhli ciachu Šelmy?

Navyše tento Armagedon , to ciachovanie znakom šelmy je aj individuálne konkrétne, presne tak, ako je konkrétny covid-vírus (niekto sa nakazí, niekto nie, niekto má závažný priebeh ochorenia, niekto len pocíti energetickú nerovnováhu ako momentálnu krátkodobú telesnú nepohodu) a presne tak, ako je individuálne konkrétne toto “očkovanie” – presnejšie táto génová terapia. Niekto nemá žiadne negatívne následky, niekoho to zabije, či zmrzačí…, niekto doteraz dostal placebo, niekto ostrú…

A prečo vlastne skrze laboratórne vytvorený vírus a akože “očkovanie” proti nemu, ktoré je vlastne génovou terapiou? Prírodné vírusy sú bežnou a trvalou súčasťou Prírody a prirodzene fungujú v prírodnom kolobehu. Občas síce, ak sa naruší prirodzený kolobeh fungovania Prírody dôjde k mutácii vírusov, ktorá je len reakciou na vytvorivšie sa podmienky, vymykajúce sa z normal, avšak, akonáhle sa Príroda dostane opäť do prirodzeného kolobehu – do normálu – mutácia zmizne a zostáva len pôvodný vírus. A podobne je to aj s umelo vytvorenými laboratórnymi vírusmi, ktoré dokážu prežívať v laboratórnych podmienkach, no vo vonkajšom prostredí – v Prírode za pár mesiacov niet po nich ani stopy, ak za stopy nepovažujeme tú spúšť, čo za ten čas po sebe zanechali. Potvrdzujú to aj slová molekulárnej biologičky Soni Pekovej, ktorá ešte na jar minulého roku po zistení, že SARS Cov-2 je umelý vírus, vyhlásila, že do konca leta nebude po ňom ani stopy. Aj tak bolo – na jeseň na udržanei covid pandémie už musela z laboratória ”uniknúť” jeho nová variácia. A potom ďalšia a ďalšia… Ak sa pozrieme na to, ako sa ľudia správajú voči Prírode, tak nie je to ako vyčíňanie “zmutovaného” umelého laboratórneho vírusu? Ľudstvo nežije harmonicky s ostatnými životnými druhmi a ani s Prírodou ako takou, ale vyčíňa ako uniknuvší umelo vytvorený laboratórny vírus. Ľudstvo sa odizolovalo od Prírody a vytvorilo si svoje umelé “laboratórne” príbytky a podmienky na prežívanie. Jeho zásahy do okolia sú však tak agresívne, že na toto “laboratórium “ nepremenilo len svoje príbytky, nevytvorilo len parazitické megapolisy, vyciciavajúce svoje okolie, ale čoraz viac mení na umelé laboratórne podmienky celú planétu. Ľudstvo sa správa doslova a do písmena ako umelo vytvorený laboratórny vírus. Avšak Zem, Príroda, Vesmír nesúhlasí s tým, aby bola Zem a príroda premenená na umelé “laboratórium”. Zem a Príroda sa očisťuje. No čo s ľudstvom, s ľudským jedincom, ktorý sa nespráva ako človek, nežije harmonicky ani vnútorne ani navonok, ale vyčíňa ako uniknuvší laboratórny vírus? Ak sa správaš ako vírus aj vírusom sa stávaš a dostávaš označenie vírusu – znamenie Šelmy. Prečo asi tak toto “očkovanie” experimentálnou génovou terapiou, prepisujúc skrze mRNA “vakcíny” ľudskú DNA, vytvára GMO – kríženca človeka a vírusu, to jest v kontexte vyššie uvedeného umelý laboratórny “vírus”? Ak neide Mohamed k hore, ide hora k Mohammedovi. Ak človek neprispôsobuje a nezosúlaďuje svoju činnosť so svojou ľudskou podstatou – DNA, prispôsobí sa jeho podstata, jeho DNA jeho činnosti. Správaš sa ako umelý laboratórny vírus? Tak sa ním aj umelým zásahom stávaš.

A tak ako vyvstáva otázka, ako rozhodnú súdy, ak si niekto v blízkej budúcnosti uplatní patentové práva na covid GMO, tak aj vyvstáva otázka vzájomného vzťahu GMO – umelého dvojnohého laboratórneho vírusu a Boha. A otázka rešpektovania slobodnej vôle človeka. A vôbec, má umelý laboratórny vírus – GMO nieže slobodnú vôľu, ale vôbec na ňu nárok? Popremýšľajte, pretože tento aspekt bude ešte spomenutý v súvislosti s Jaltou II..

A keďže to ciachovanie znakom Šelmy sa skrze Božie dopustenie deje rukami mravne pokleslých ľudí, tak pravdepodobnosť toho, že sa tomuto ciachovaniu nikto nevyhne, hraničí s istotou, ak sa nezvýši štatisticky závažne počet jedincov, aby to malo aj štatisticky závažný vplyv na úroveň morálky ľudstva, pretože mravne pokleslí jedinci nie že nevedia rozlíšiť, kto akú úroveň mravnosti má, ale o nejakej mravnosti a morálke nemajú ani šajnu.

Preto je potrebné pracovať nielen na zvyšovaní vlastnej úrovni mravnosti, ale aj na tom, aby takýchto jedincov bolo čo najviac. Ich počet sa bude navonok prejavovať znižovaním tlaku na zaočkovanosť všetkých – stále viac to bude smerovať od povinného očkovania k očkovaniu dobrovoľnému. Ak si uvedomíte obtiažnosť tejto úlohy, krátkosť času a prepadne vás beznádej, že vaše osobné úsilie na zvyšovaní vlastnej úrovni mravnosti sa nestihne štatisticky závažne prejaviť na  úrovni morálky spoločnosti, tak vás poteším, že ak by ste boli len jednym-jediným, čo si ju zvýši, nebude táto vaša snaha bezvýsledná. O tom neskôr.

Mravnosť, morálka…, fašizmus, šelma v nás… To všetko je len o vnútornej rovnováhe, vnútornej harmónii jedinca. Všetky problémy spoločnosti, ľudstva sú len odrazom, resp. výsledkom vyžarovania vnútornej úrovne harmónie jednotlivca do okolia – sú spätným zrkadlením okolia jednotlivcovi toho, čo sám vyžaruje – bumerang sa vracia späť. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.

O akej rovnováhe hovorím? Je to rovnováha v každom aspekte. Rovnováha jedinca na energetickej úrovni – na čakrovej rovnováhe. Spodné čakry spojené s pozemským životom – s materiálnom, horné čakry spojené s duchovným životom – duchovnom jednotlivca. Aj táto energetická rovnováha na úrovni čakier sa netýka len toho, aby energetika horných čakier bola v rovnováhe s energetikou dolných čakier, ale aj energeticka jednotlivých čakier musí byť rovnovážna. Ak sa bavíme o rovnováhe na energetickej úrovni jedinca, tak to nie je len o čakrách, ale máme tu aj meridiány… Ďalej tu máme aj rovnovážnosť medzi fungovaním psychiky a fungovaním tela ako spojených nádob, kde nerovnováha v psychike vyvoláva nerovnováhu v tele a naopak. O jednotlivých prejavoch nerovnováhy akýchkoľvek úrovní boli popísané traktáty jak z pohľadu filozofie Východu, tak z pohľadu filozofie Západu, jak z úrovne náboženskej, tak z úrovne materialisticko-vedeckej.

Komplexne a všezahrňajúco sa to dá vyjadriť jedným jediným symbolom. Rovnoramenným krížom, ktorý je symbolom rovnováhy celého Vesmíru vo všetkých jej aspektoch a prejavoch. Keďže my žijeme v hmotnom tzv. duálnom svete na hmotnom povrchu Zeme a náš život je možný na tejto Zemi len v telesnej materiálnej schránke, ktorú oživuje prítomnosť duše v nej – čiže máme materiálnu aj duchovnú podstatu, tak tento rovnoramenný kríž rovnováhy Vesmíru sa v tejto hmotnej realite prejavuje duálne – v podobe dvojramenného kríža. Dvojramenný kríž je projekciou rovnoramenného kríža vesmírnej rovnováhy v našej pozemskej realite. Dvojramenným krížom v symbolike Východu je symbol jin-jang.

Nebudem sa venovať symbolu jin-jang, pretože našim symbolom je dvojramenný kríž. Prečo? Lebo Nitrianske kniežatstvo!

Aby sme mali jasno, o aké kríže sa jedná a aká je ich súvzťažnosť, a aby ste pochopili to najpodstatnejšie z celých dejín nielen našej civilizácie ale aj civilizácií pre pádom Atlantídy (o tom však bude samostatný článok, až k tomu dozreje čas), vezmite si papier, ceruzu a pravítko. Nakreslite rovnoramenný kríž v tvare znamienka plus. Vertikálne (zvislé) rameno nech má napr. 4 cm a horizontálne (vodorovné) takisto 4 cm. To je rovnoramenný kríž celovesmírnej rovnováhy. Jeho projekcia v pozemskej realite je dvojramenný kríž. Dostanete ho jednoducho tak, že nakreslíte nad seba dva rovnoramenné kríže tak, aby sa dotýkali vertikálnymi ramenami, t.j. výsledné vertikálne rameno je dlhé 8 cm  a obe horizontálne ramená sú rovnako dlhé 4 cm. Dĺžka časti vertikálneho ramena nad horným horizontálnym ramenom a pod dolným horizontálnym ramenom je zhodná, a to 2 cm. Dĺžka časti vertikálneho ramena medzi horizontálnymi ramenami je presne 4 cm.

Horné rameno je ramenom duchovna a dolné horizontálne rameno je ramenom matérie. No tieto horizontálne ramená sú symbolom aj mnoho iného, no v podstate korešpondujúceho s tou duchovnou a telesnou podstatou človeka. V tom dvojkríži je úplne všetko – podstata nášho sveta, Stvoriteľom dané princípy jeho fungovania, naša minulosť, prítomnosť i budúcnosť – je v ňom proste všetko vrátane vnútornej rovnováhy človeka.

Boli časy, keď tento dvojramenný kríž bol vzpriamený na celom svete a jeho rovnováha vládla tomuto svetu. No potom tento kríž bol zvalený a Atlantída zanikla. Táto civilizácia nesie dedičstvo Atlantídy (existuje aj práca VP SSSR “Smutné dedičstvo Atlantídy”) od svojho samého počiatku, a tento dvojramenný kríž nebol až donedávna vztýčený, no jeho posolstvo a pripomienku celý čas nieslo duchovné dedičstvo Nitrianskeho kniežatstva v podobe vlajky Nitrianskeho kniežatstva, kde tento kríž je znázornený vo zvalenej horizontálnej polohe. Tento kríž však bol v jemnohmotnom pozadí tejto Zeme tohto roku vztýčený. Jemnohmotné pozadie sa prejavuje aj priamo v hrubohmotnej realite. Táto zem, Slovensko, no nielen ono, ale aj celé územie bývalej Veľkej Maravy a neskoršieho arpádovského Uhorska už vibruje pod znamením tohto dvojkríža rovnováhy. Všetci, ktorí v sebe nevztýčia tento kríž – nenastolia v sebe vnútornú rovnováhu, sa tu nebudú cítiť komfortne. Vyžarovanie tohto kríža ich odtiaľto vypudí.

Tak ako jedinec vplýva na okolie, tak okolie spätne vplýva na jedinca. Tak ako rovnováha psychiky sa prejavuje v rovnováhe tela a rovnováha tela sa prejavuje v rovnováhe psychiky, tak na to istom princípe funguje aj vzájomný vzťah ľudský jedinec – okolie. Preto druhou vlajkou SNP, bude možno terajšia vlajka Slovenska, na ktorej však bude nie terajší dvojkríž, ale vztýčený dvojkríž Nitrianskeho kniežatstva. Vztýčený kríž vnútornej rovnováhy jedinca posilní tento vonkajší symbol rovnováhy spoločnosti a naopak, tento kríž na vlajke bude napomáhať nastoleniu vnútornej rovnováhy v každom jedincovi, ktorý bude naň hľadieť, pod jeho energiami kráčať a konať.

Terajší dvojramenný kríž na štátnom znaku Slovenskej republiky presne odráža úroveň mravnosti jedincov a morálku našej spoločnosti na jej území – duchovné rameno je kratšie, a aj to duchovno je príliš prízemné – celý dvojkríž je vertikálne kratší, než dvojkríž Nitrianskeho kniežatstva. Sme zameraní na telo a matériu. Terajší dvojkríž je aj symbolom niečoho iného, no to nie je tématikou tohto článku . O tom niekedy inokedy.

Skráťte kto chce, len tak pre seba, dolné rameno na dĺžku horného a predĺžte vertikálne rameno tak, ako ste si to kreslili na papieri s ceruzou. Nechajte tento dvojkríž na seba pôsobiť. Tí, čo precítia jeho vyžarovanie, pochopia viac, než z desiatok takýchto článkov.

Každý jedinec, ktorý dokáže v sebe vztýčiť tento rovnovážny rovnoramenný kríž je plne imúnny voči následkom zaočkovania aj v prípade ostrej mRNA vakcíny. Znak Šelmy sa jednoducho na ňom neudrží. To akoby ste chceli na čistý žiarivý priezračný diamant písať atramentovým perom… Čím viac jedincov v sebe nastolí vnútornú rovnováhu, tým viac bude klesať tlak na zaočkovanie a “hon na nezaočkovaných”. Čím vyššia miera vnútornej rovnováhy jedinca, tým vyššia jeho imunita voči následkom očkovania – aj ostrá mRNA vakcína bude preňho iba fyziologickým roztokom.

Čím viac vztýčených dvojkrížov rovnováhy vo vnútri aj navonok, tým menšia miera krvavosti budúcich udalostí. Zvýšená úroveň mravnosti jedinca sa prejavuje na zvýšení úrovne morálky spoločnosti, a to sa následne odrazí v úrovni mravnosti vládnych činiteľov – myslím tým tých, ktorí budú spoločnosťou zvýšenej úrovne morálky zvolení. Morálka vlády len odráža morálku spoločnosti, a tá odráža mravnosť jedinca!!!

Dodatok: Jaltská konferencia bola o povojnovom usporiadaní Európy (a sveta) a vymedzovla sféry vplyvu. Každá mocnosť obnovovala s tým a tými čo tam zostalo vojnou zničené územia a budovala nielen hospodárstvo ale aj pravidlá fungovania danej spoločnosti takých jedincov, akých tam našla. Ja som už raz túto tému načal. A teraz ju dokončím. Je druhoradé, do koho mocenského vplyvu sa Slovensko po tejto covid vojne dostane. Prvoradé je to, že koľko ľudí a koľko bez vlastnej slobodnej vôle tu “laboratórnych vírusov” nájde. Tí fašisti,ktorí túto pandémiu spustili vždy snívali  o pretvorení ľudstva na poslušný diaľkovo ovládaný pracujúci dobytok. Takže čo s tým “pracujúcim dobytkom” na Slovensku, čo tu Rusko po tej vojne nájde? No podľa Jalty II jednoznačne dostane od nich diaľkový ovládač. Verím tomu, že ich bude diaľkovo viesť k tomu, aby pracovali na odstraňovaní povojnových škôd a budovaní spravodlivej ľudskej spoločnosti podľa ruského pohľadu, ktorej aj oni budú krátkodobo, síce ako umelý, ale teraz už kontrolovaný laboratórny vírus súčasťou. Tým , že títo jedinci majú ciach Šelmy a stali sa GMO bez vlastnej slobodnej vôle, myslím si, sú všetky mravne-etické otázky v súvislosti s ich ovládaním zodpovedané.

A čo tí poskoci, ktorí sa v službách fašistického “močiara” na tom podieľali? Čo tí fašistickí pohlavári, zavádzajúci tu očkovací apartheid? Tí jednoducho sami odtiaľto utečú. No a za hranicami dostanú už pre nich pripravenú génovú terapiu – znak Šelmy a ako pracujúci dobytok budú s ostatnými pracovať, v tom lepšom prípade na budovaní spravodlivejšej spoločnosti v réžii GP, a v tom horšom prípade otročit na uspokojovanie parazitických potrieb fašistického “močiara”.

Sféra vplyvu Ruska, sféra vplyvu GP… Ich pohľady na vec, ich modely usporiadania a fungovania spoločnosti. A čo tak náš vlastný model, naša vlastná koncepcia? Naša vlastná koncepcia, ako výsledok toho najlepšieho z Východu i Západu plus náš osobitý vklad skrze ideové posolstvo nanovovztýčeného dvojramenného kríža Nitrianskeho kniežatstva. To je ten most medzi Východom a Západom. Slovensko nie ako večné bojisko medzi Východom a Západom, prechádzajúc do područia raz jednych raz druhých, ale Slovensko ako územie tvorivého konkurzu toho najlepšieho so Západu a Východu šmrcnuté “írečitým slovenským folklórom”…

A na to potrebujeme dostatok ľudských jedincov nielen so zachovanou ľudskou podstatou skrze ľudskú DNA ale aj s obnoveným usporiadaním psychiky Človek – Človek nielen podľa DNA, ale aj podľa správania k sebe a okoliu – rovnovážny ľudský jedinec s vnútorne vztýčeným dvojramenným krížom Nitrianskeho kniežatstva.

97 thoughts on “SNP – pokračovanie tri

 1. Ďakujem za tento prispevok jedinečna dusa. O tom som v podstate pisal v minulom prispevku, no niektori to zobrali po svojom a kebyze sa dalo hodit kamenom, urobia to. Ale historia si pamata spiace duse, ktorym je v prvom rade potrebne odpustit, pretoze nevedia co KONAJU. Pisal som o tom, ze je to v PRVOM RADE o kvalite VNUTRA a potom sa mozme bavit co zmenit vo VONKAJSEJ realite.

  Izaiáš 51:9 SEB
  Zobuď sa, zobuď sa a obleč si moc, rameno Hospodina! Zobuď sa ako v dávnych dňoch, ako za starodávnych pokolení! Nie si to ty, čo rozťal Rahaba a prebodol draka?

  Páči sa mi

 2. Toto uz asi vsetci vieme. Toto je clanok ako od Suvadovej. Skor by ma zaujimalo, ci bude lockdown 15.8. a uzavierka hranic, ci bude hladomor a podobne, kedze vselico sa suska a pripravuje.

  Páči sa mi

  • @mickeymouse,
   ak toto uz vsetci vieme, vratane teba, tak potom nechapem, ako mozes klast otazky, ktore kladies ?
   alebo si to vobec necital, alebo si nepochopil, ze odpovede na tvoje otazky su priamo v clanku a v tebe samotnom…

   Liked by 7 people

   • Prosim ta, nehovor so mnou ako svedok jehovov, alebo clen nejakej sekty.
    Ja chodim na toto forum, lebo som hladal kvalitne info, hlavne v tejto dobe, ked je pred nami finalna faza genocidy. Uz sa ide do plynu.
    Teraz ma nezachrani rovnovaha cakier a podobne kraviny. Ak mi pichnu to svinstvo, tak skapem za tyzden. Ako tie mysi v tej studii.
    Na jednej strane sa tu pise o tom, ze nemame byt v porazeneckej nalade, ale toto mi uz pride ako posledne pomazanie.
    Nevravim, ze som na urovni duchovnej najvyspelejsi, ale od dost skoreho veku som vnimal, ze nieco tu nehra a zaujimal sa o to, ze co to tu vlastne “zijeme”, preco, zaco naco a podobne, to nemam ani chut rozoberat a cely tento system ako funguje, vsetko, aky hnoj to je.
    Teraz ale ak je to mozne by som rad vedel informacie, co sa bude diat, ak take info vobec su, lebo koluju netom po diskusiach rozne, tak som bol zvedavy, ci sa vedia potvrdit, alebo vyvratit niektore kroky, ktore sa chystaju a kedy asi, asi je to pochopitelne, lebo aj mne ide o cas, potrebujem sa zariadit, ked sa budem pozerat do svojho vnutra, tak to ma nenasyti, bez urazky.
    Asi cakam vela a po dnesku to tu beriem ako druhe tadesco.

    Páči sa mi

    • nikde nikto ti presne nepovie, čo bude o 5 dní. A aj keby mal 100% pravdivé informácie, čo sa chystá, tak zajtra to už nemusí byť pravda. Rýchlosť zmien a turbulencia procesov, a to nielen na úrovni riadenia spoločenských systémov, je tak rýchla, že akákoľvek predpove´d je otázna. Ja som v tejto sérii SNP popísal trendy a plány čo sa chystá, a aj to, čo a ako vplýva na zmenu procesov, čo v skutočnosti prekláňa misku váh na tú ktorú stranu. Nikto ti nepovie, čo presne a kedy nastane, aj keby sám bol strojcom plánov, pretože ni eje jediným kto plány a ciele riadenia spoločnosti a sveta robí. Na každej hierarchii úrovni riadenia spoločenských systémov existujú viaceré protichodné týmy, tvoriace svoje plány. A netreba zabúdať na HNR. Väčšina analýz a predikcií je o tom čo GP, čo močiar, čo Matovič… A čo HNR (Boh)?
     Ak ti to pomôže, priprav sa na ten najhorší variant: Ľudia sa poserú, ak tá banda zavedie vojnový stav, a očkovacie komanda pôjdú po nezaočkovaných z domu do domu. Ak si pripravíš plán na prežitie aj na takúto možnosť, tak potom budeš pripravený aj na všetko menej tragické.

     Liked by 8 people

     • Ty hovoris o nejakej analyze, co je vo vseobecnej rovine skor a beries to tak “zosiroka”.
      Ja chapem, co mi chces povedat.
      Ja som skor chcel vediet, ze ci nemate interne info niekde od policie, hocikoho zvnutra, lebo taketo info sa objavuju, aj ked je jasne, ze budu vzdy bez zaruky.
      Ale je tu vestnik MO, kde je teda vsetko mozne, hrozive, objavuju sa info, ze policajti maju zakaz cerpat dovolenku po 15.8., atd.
      Myslim, ze tu na Slovensku momentalne nieje sila, ktora by asi zmenila, co maju naplanovane, kedze tie ubohe hryzkajuce prostesty, kde si pride zaknucat par tisic ludi a bez stipky hnevu si tam cosi povykrikuju a idu domov nic nezmenia, takze v tomto ohlade si myslim, ze uz teraz je jasne, ze nieje sila zastavit, co sa vali a ani ten Boh.
      Teda verim v to porekadlo pomoz si clovece, aj pan boh ti pomoze.
      No pripraveny na ten variant niesom a ani nebudem, nieje to asi v mojich moznostiach a tak budem len dufat, ze to tam nezajde, aj ked to vyzera ze im nejaka masa ludi, co je proti tomu nevadi a kludne su schopni zas nejakej fake podlosti ako cyber polygon, co bude uz ale konecna.

      Páči sa mi

     • Hlboko si vážim Vaše komentáre a neprislúcha mi odporovať im, avšak v reakcii na mickeymousa ste uviedol niečo, čo mi zodvihlo tlak. “Ak ti to pomôže, priprav sa na ten najhorší variant: Ľudia sa poserú, ak tá banda zavedie vojnový stav, a očkovacie komanda pôjdú po nezaočkovaných z domu do domu. ” Verím, že podobný scenár je veľmi reálny, i keď som “neveriaci Tomáš”. Toto už ale nie je prognóza kartárky na kolotočoch, k tomuto je reálne nakročené a čo potom. Ako sa postaviť k tomuto problému? Je to otázka života alebo smrti pre každého z nás. Nie každý z nás má možnosť a schopnosti brániť sa. Zbraňové amnestie tieto možnosti veľmi znížili. Ľudia sú ešte stále zaslepení mainstreamom a otvárať im oči je veľmi ťažké, viem to z vlastnej sķúsenosti. Podarilo sa mi to asi len 3 či 4 ľuďom. Takže by som sa vrátil k pôvodnej otázke ohľadom tohoto nebezpečného scenára – núteného očkovania. Ako z toho von? Ako jednotlivec asi nijak, alebo sa mýlim? Ďakujem za odpoveď.
      S úctou,
      Tomáš.

      Páči sa mi

     • Už si zaočkovaný? Aby si unikol komandu a vďaka svojej vysokej mravnosti unikol účinku vakcíny mRNA? Aby si v novom svete len pre zaočkovaných mohol šíriť svoju osvetu?
      Protichodné týmy… je s tým mužom, ale protichodné tímy.

      Páči sa mi

      • prečo by som mal byť zaočkovaný? A odkiaľ si si tak istý, že ten plánovaný svet len pre zaočkovaných bude aj realitou? A čo ak nie moja vysoká úroveň mravnosti, ale čo i len si priznanie, že na tej úrovni mravnosti je čo vylepšovať, by stačilo na to, aby sa plánované povinné, zmenilo na dobrovoľné? Čo ak takéto uvedomenie si čo i len jedného ďalšieho jedinca by stačilo na to, aby plány na zavedenie vojnového stavu zostali len plánmi? čo ak ešte len zase jedno takéto uvedomenie navyše rozhodne o tom, že 1. september nebude ďňom Ústavy SR len podľa kalendára, ale skutočne? Atď.
       Prečo by som mal byť už zaočkovaný, ak nemusím? Lebo neviem o tom, žeby som už musel… Či?

       Liked by 6 people

       • Kľud, kľud….nemusíš sa mi spovedať zo svojho zdravotného stavu. Len som nadobudol pocit, že začínaš meniť rétoriku, otáčať vietor. Z tvrdo odmietavého postoja voči očkovaniu, pretože po aplikácii mRNA vakcíny sú vlastne zaočkovaní skoro ako GMO a ty si vo svojom príspevku napísal, že s takými si príroda poradí tak, že GMO nie sú v súlade s Božím zámerom a preto neprežijú, už otváraš také Overtonove okno. Síce, že áno, sú to GMO (očkovaní), ale ak sú mravne vysoko, tak im to nič neurobí a vakcína sa neujme. Ono by to tak mohlo byť, len neviem ako vysoko by tá mravnosť musela byť. A potom, ak je niekto ozaj mravne vysoko (asi nemusí byť ani ako Ježiš, Budha, Mohamed), tak si myslím, že niet tej sily, ktorá by ho donútila na očkovanie. Na hocijaké očkovanie. Niet takej sily, ktorá by ho donútila kolaborovať so systémom.
        Na záver ti chcem poďakovať za preklad Jánovho evanjelia na levanete. Síce sa z môjho ďakujem nenaješ, neoblečieš, ale aj slovo snáď poteší. Zjavenie Jána v Biblii som čítal pred viac ako 20 rokmi. Vtedy bol taký časopis, Internacional Expres, tam prispievala Erika Vincoureková, Margita Bošeľová. Boli tam aj predpovede Vangy, preto som si prečítal aj Zjavenie.

        Páči sa mi

    • Az naozaj zhasnu svetla, vypne sa prud, nepojde internet, az potom pochopis ako aj mnohi, ze najdolezitejsie co moze byt je tvoje vnutro. Poznam ludi, ktori sa boja jazdit v aute, ked je ticho a potrebuju mat pustene radio. A to je len maly priklad! Tvoje VNUTRO nekonecna studnica vsetkeho. Kazdy mudrc, ktory kedy chodil po tejto Zemi, vravel dookola to iste. Ludia si v tejto dobe zdielaju medzi sebou citaty, clanky, mudrosti, ale kto tym zije? AZ TO BUDE PREZITE ZVNUTRA, MATERIALIZUJE SA TO DO REALITY! A hoc kto napise, ze tak zije, dostane TAKE LEKCIE A SKUSKY Z TOHO, ze mu pride zle.
     Pretoze clovek KLAME SAM SEBA a pokial to bude robit, bude to robit aj spolocnost.

     Po minulej skusenosti na tomto blogu som pochopil, ze je cas prestat venovat pozornost na vselijake predpovede, prestat sa pytat druhych a hlavne prijat to, ze kazdy vidi realitu uplne inak. Mas pravdu, jedine kto ta moze zachranit, si ty sam chlapce. Nikto ani nie je povinni ta dvihat zo zeme. Obrat sa do seba, kym je este cas.

     Liked by 3 people

     • Chcem vsak podakovat za kazdy clanok, ktory si pridal a odpoved, ktoru si mi dal pri mojej otazke. Ocenujem tvoju pracu a misiu. Moj prispevok vyssie len poukazuje na to, ze tak ako clovek dava vaznost na hmotny svet, tak ten ne-hmonty je s nim prepojeni, je za jedno.

      Páči sa mi

     • Presne tak! Kazdy je Bohom vo svojom Ves-mire, tele,realite.Tisicrocia sa pracovalo na tom, aby sme to zabudli a dostali sa na uroven tesne nad zviratkami.Nastala posledna faza projektu.Kto si len hmlisto spomenie, prezije.
      A kedze sme na najnizsich urovniach bytia, musi tomu nalezat aj uroven zbrani.
      Nedostatkoom vznikne dav a tu energiu treba vyuzit podla horeuvedeneho clanku.

      Liked by 1 person

    • Ahoj.Zatiaľ to nieje viditeľné,ale mnohé snahy a smerovanie našej vlády vedú k výkonu rozdelenia Slovenska a prakticky k jeho rozpadu. Občianska neposlušnosť bude poslednou fázou pred samotnou realizáciou snáh o rozdelenie územia Slovenska. Na “Egregoriálnej” úrovni to zaznamenávam (spočiatku len ako informáciu) už viac ako 15r. Vyhlásenie stanného práva by toho mohlo byť neoddeliteľnou súčasťou. V jeho najhoršej forme,môžu zakázať v určitých hodinách úplne vychádzať ľudom z príbytkov. Dozerať na to budú samozrejme ozbrojené zložky. Ak už tu nemáme vyslovene nepriateľa vo forme agresora ktorý nás napadol,použije sa celkom dobre aj Covid ako zámienka. Pri porušení zákazu vychádzania sa obávam ,že ozbrojené zložky nebudú brať ohľad a požijú proti “vlastnému obyvateľstvu” aj streľbu. No možno aby bolo zaručené takéto bezcitné zaobchádzanie s ľudmi,bude použitá aj iná vojenská sila,akože na nastolenie poriadku v našej krajine (štátom už de facto a de jure prestávame byť). Klasické trojdelenie moci v štáte to má zaručovať,no to sa u nás už nejakú dobu nedeje. Súdna moc prestala kontrolovať tú politickú a navyše sa s ňou paktuje proti obyvateľstvu a jeho právam. Tu už ani nejde o nedodržiavanie práv obyvateľstva zo strany niekoho (politika) ale o priam zámerné porušovanie a spolčovanie sa súdnej a politickej moci na potlačení a podrobení si celého národa. Vakcinácia im určite nebude stačiť! Sme pre nich len žaby ktoré treba šikovne uvariť. Preto si nemyslím že protestami dosiahneme niečo. Naopak,naša zbraň je zrkadlenie trpezlivosť a zrkadlenie. Nemôžeme a nemusíme vyhrať,nám úplne stačí ak neprehráme…To oni musia. Všetky opatrenia,nariadenia,zákazy a povolenia sú im figu platné,ak na ne ľudia adekvátne nezareagujú. Ak sa ne-zlaknú a ne-vakcínujú. Ak bude niekto žiadať doklad toho alebo onoho pre vstup do práce,obchodu…kamkoľvek tak tam netreba chodiť. Toto je forma odporu ktorá rozloží všetko ich úsilie. Ak sa im ale podarí v nás vyvolať strach a obavy…prehráme. Nakoniec ak naplnia politici priestor všetkými ich pravidlami a nebude skoro nikoho kto ich bude “chcieť” akceptovať,zrútia sa ich plány pod ťarchou nerealizovateľnosti. Bez nás neuskutočnia nič,len si musíme uvedomiť že na to chcú použiť nás samotných. Tento svet je číselný,takže do značnej miery “vypočítateľný” a cyklický. Táto vedomosť bola vytlačená z povedomia ľudí.

     Páči sa mi

    • Človek (!)dobre pises…Filozofia dnes nie je na mieste, nie je casu…Treba robit s tym co je, nie s vysnenym stavom reality.Nebudem sa ja bicovat a prosit , az ma osvieti duch svaty.Uz len to, ze sa sem niekto preklika, je dostacujucim dokazom a o kvalite a pouzitelnosti Človeka.
     S clankom suhlasim, no je v poradi az po preziti aspon casti Clovekov.Najprv selekcia, az potom edukacia.
     1 priorita je prekaucovana …
     Članok posobi kapitulacne a teoreticky.
     Treba sa branit : 1# vcasnymi informaciami a predikciami ( co autor evidentne zvlada) 2# cinmi ( organizovanym odporom, potazmo bojom).
     Casu je malo!!!

     Páči sa mi

    • A len tak mimochodom.Tento web tu nic neriesi.Intelektualne skrabkanie sa v prdeli a vo vacsine z komunikacii vzajomne si pritakavanie…
     Doba vyzaduje pragmaticke riesenia, ktore zmiernia krvavost buducich udalosti…

     Liked by 1 person

   • V momentalnej situacii je ten clanok od reality vzdialeny na hony.,hoci je pravdivy.Chcel by som vidiet tvoje myslienky, ked budes v tme a zime, decka budu plakat, ze nemaju co jest a budes sa modlit k niecomu, aby teba a tvoju rodinu nezabili rabovacske tlupy.
    Rozjimat o duchovnej obrode okolia zrejme nebudes.
    Buducnost je krvava a az ti, ktori preziju mozu vytvarat lepsiu realitu…(ak sa poucili).

    Páči sa mi

    • Ten článok je aj o tom, že telo a duch by mali byť v rovnováhe. Rovnako ako príprava na krušné časy. To materiálne sa tu prebralo mnohokrát, striebro, krypto, pôda. Teraz prišlo aj na duchovno, lebo na konci dňa ťa nezachráni striebro, ale hlava a morálka v srdci.

     Menej skákať do druhých a viac sa zamyslieť, ako to popolvár myslel. Zvyšovať svoje pochopenie a znalosti.

     Liked by 6 people

    • ja viem, čo vtedy budem robiť a viem aj prečo robím to, čo robím teraz. Ak by som to nerobil, tak tá budúcnosť bude taká, ako ju popisuješ. Máš horúce srdce, no aj horúcu hlavu. Nevidíš iné riešenie než krvavú melu, no nie si sprostý, lebo vieš, čo to obnáša a vieš aký je pomer zbraní na šiestej priorite a to ťa desí. Na to najhoršie si sa pripravil, ako si vedel. Viac nábojov nekúpiš, potravín neuskladníš a bunker už nestihneš…. Ak je článok, pravdivý, tak makaj na sebe, ešte máme dosť dní, aby sa tie rabovačské tlupy stali len zlým snom. Si to ty, I.?

     Liked by 2 people

 3. Popolvár. Myslím si, že antimatrica 19 je 91. Konkrétne žalm 91, ako to uviedol ten kňaz z Veľkých kostolian v kázni z 5.7.2021. Povedal tam viacero správnych myšlienok. Ten žalm si treba prečítať a pochopiť popri knihe zjavení od sv. Jána. Človek, ktorý dosiahol spojenie srdca a rozumu a má v sebe rovno-váhu, vidí, cíti, vie odpúšťať, ľúbi, kochá sa v Božom diele dokonalosti.
  Ten fašizmus v nás vnímam ako na(r)cizmus, pýchu, Boho- rovnosť, stratu pokory, rovnováhy, ovládnutie hnevom, chuť ničiť a zabíjať, podporené neustálym klamstvom a túžbou ovládať druhých.
  Znak šelmy vnímam ako pripútanosť k materiálneho svetu a ne-schopnosť vnímať Božie dielo a ducha. 666 je atomárne číslo uhlíka, základného atómu hmotných tiel.
  https://biblia.sk/citanie/seb/z/91

  Liked by 1 person

  • Bingo ! Dala si mi odpoveď,vďaka Venus 13. Literatúra je moja veľká láska,žalmy som dlho pokladala hlavne za literárne skvosty. Ešte staršie sú však Upanišády,skús si nejakú prečítať,osloví Ťa v hĺbke duše.Nepochybujem :).
   Autorstvo žalmov sa pripisuje Šalamúnovi(,ale to pokladám za mýtus, rovnako ako je mýtický samotný kráľ Šalamún).O 104 sa však vie,že je to pôvodne Hymnus na Slnko,od faraóna Achnatona,prvého známeho monoteistu. 91 je výnimočná v tom,že Šalamúna k nej autori a redaktori Biblie nepriraďujú.Ktovie prečo. Bola vraj ušitá na telo paranoidného kráľa Saula priamo babylonskými mágmi.
   Jedno je isté,žalm91 je nadčasový a výnimočný.

   Liked by 1 person

  • SNP – pokračovanie 1, citujem:
   “V predošlom článku som napísal aj toto: „Je zaujímavé, že prílohou tejto vyhlášky 226/2021 je práve takéto tlačivo, pritom priamo s paragrafmi tejto vyhlášky nijako nesúvisí.“ Mám na mysli prílohu 4: Kontraindikácie pri očkovaní. Podpísať ju musí špecialista. Len takto sa dá očkovaniu vyhnúť.
   No, aby človek lekára navštívil, musí najprv sám sebe priznať, že zdravotne nie je v poriadku – jeho telo po zdravotnej stránke nie je v rovnovážnom, harmonickom stave, že potrebuje pomoc špecialistu.
   Najväčším špecialistom na liečenie všetkých neduhov človeka a ľudstva je BOH a s pomocou Božou, človek sám. Boh ordinuje vždy a všade. No po radu a pomoc k nemu prichádza len ten, čo si prizná, že ju potrebuje. Pokiaľ si človek neprizná, že má šelmu v sebe, špecialista BOH mu potvrdenie o kontraindikácii očkovania nevyplní a nepodpíše. Len ten, kto pokorne prizná sám pred sebou: „Mám šelmu v sebe!“ má šancu sa vyhnúť ociachovaniu znakom Šelmy. Šelma si len ciachuje, označuje to, čo jej patrí.
   Dumaj a buď, čitateľ týchto riadkov, k sebe úprimný!”

   Toto je tiež žalm 91, len písaný inými slovami, plus aj s návodom, ako sa znaku šelmy vyhnúť nielen v tom prípade, ak skutočne na telesnej úrovni mám kontraindikácie očkovania.
   Ten, čo vytvoril žalm 91, došiel k poznaniu v ňom vyjadrenom svojou cestou vo svojej dobe a napísal ho jazykom danej doby. Ja som, k môjmu “žalmu 91” došiel svojou cestou, v tejto dobe a v podobe pre dnešné aktuálne podmienky a potreby. Korán i texty žalmov boli písané jazykom svojej doby. Ja píšem jazykom našej doby a snažím sa byť čo nakonkrétnejší.

   Liked by 3 people

 4. Ako hore, tak aj dole, ako vnútri, tak aj navonok. Kto pochopil, už dávno komunikuje s jemnohmotným svetom.
  Odmietam, likvidujem a ničím ich plány proti nám !
  Vedia, že končia, a chcú so sebou stiahnuť čo najviac ľudí. Málo je medzi ľuďmi Človekov.
  Vďaka za články, krásne sa to všetko prepája. Nikto nezastaví, čo prichádza.
  Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné.

  Páči sa mi

 5. Zjavenie apoštola Jána Zjv 17, 1-18

  “Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem..”
  “A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.”
  Po tom mi ihneď nabehol Londýn a následne prišlo i G7. No pekná to paralela.

  Liked by 4 people

 6. nesedi ma na tom celom jedna vec, Boh dal ludom slobodnu volu a teda povinne ockovanie ci nutenie don, je vsetko len nie slobodna vola ci volba. a to sa dostavame k bodu, kedy strojci covidovania prekracuju medze bozieho dopustenia. Pretoze o akej slobodnej voli sa mozme bavit, ak mam na jednej strane ockovanie a na druhej vyhnanie zo spolocnosti?

  Nemam nic proti obmedzovaniu, cloveku sa najlepsie dari ak je obmedzovany, pretoze to prinasa vynaliezavost, ale vakcina ma odpudzuje sama o sebe, ten tlak na to je neskutocny a dobrovolne ci pod natlakom sa ist zmrzacit mi dviha zaludok. Toz potom neviem naco som prisiel na tento svet.

  Liked by 2 people

 7. Ja si myslim, ze je tu vela dobrych ludi, ale co zmozu, ked moc je v rukach zopar spiklencov v podobe GP? Kolko ludi protestuje, ale aj obrovske protesty nemusia nic zmenit? Tak ked nepomoze pokojna cesta, tak uz jedine mor ho.

  Páči sa mi

 8. Nesúhlasím so všetkým čo Popolvár napísal kvôli dvom veciam:
  – zlá správa: zmena vlastnej mravnosti a morálky spoločnosti je drina a beh na dlhé trate s tým, že na nás stále valí marxistická a liberál-fašistická propaganda a preto ten, kto poslúchol to varovanie aj napriek určitej recidíve bude viac-menej ušetrený (myslím tým, chce si normalizovať život, ale už nechce naháňať pôžitky za každú cenu);
  – dobrá správa: dav začína odmietať prejavy súčasného konceptu, dvojité štandardy, dvojité morálky, otročenie na cudzie (elita má všetko a dav musí uťahovať opasky) v liberál-fašistickom, marxistickom a inom háve a v neposlednom rade zločinecké vlády, ktoré poslúchajú elitne tváriacu čvargu deviantov.

  Dodávam, že kvôli mravnosti spoločnosti zomrie cca miliarda ľudí a začiatok nápravy bude krvavý s tým, že to potrvá 10-20 rokov a iróniou celej veci je, že tento proces odštartovali devianti svojimi krokmi.

  Liked by 10 people

  • neviem s čím vlastne nesúhlasíš, lebo si len inými slovami vyjadril nielen to, čo je treba robiť na individuálnej úrovni, ale zároveň si aj potvrdil, že sa to už aj deje a prejavuje sa to navonok reakciami spoločnosti ako celku.
   Začiatok bude krvavý, ale len tam, kde všeobecná morálka spoločnosti a mravná úroveň jednotlivcov je náchylná na takéto krvavé riešenia. Pre náš národ je to krajné riešenie, a pristupuje k nemu len skutočne v nevyhnutnom prípade. A našou prácou je, aby sa vytvorili podmienky na to, aby zmeny prešli iným spôsobom, než týmto krvavým krajným riešením.
   Maximálne tak si to krvavo vybavia na začiatku supi sami medzi sebou, no národ sa do toho nesmie dať zatiahnuť. Preliatu krv z rúk nezmyješ a zbytočne zaťažuje karmicky nielen teba, ale aj tvoj rod, čo sa prejaví aj na živote tvojich potomkov, a zaťažuje to aj národ celkovo. Krvavo nech si to vybavia medzi sebou tí krvilační – no naše ruky preč od prelievania krvi. Udalosti v okolitých krajinách jednoznačne eliminujú zásah zvonka proti nám – silové zložky cudzích armád budú mať čo robiť doma. Takže nech slovenskí jastrabi sa nespoliehajú na nejaké intervenčné jednotky NATO a EÚ, lebo tie nielenže neprídu, ale sa tu môžu objaviť tie nečakané a nimi neplánované. Ja by som sa na mieste slovenských “jastrabov” a fašistickej covid mafie urýchlene pratal zo Slovenska preč, alebo poprosil národ a Boha o odpustenie a začal skutočne makať na obnove blaha Slovenska. Nikdy nie je neskoro svoje chyby napraviť.
   Oni skutočne nechápu do čoho vliezli a že sa vietor už dávno obrátil…

   Liked by 3 people

    • ach, ori, a čo tak čítať s plným porozumením textu a všetkých jeho častí? Už na začiatku som napísal, že máme 25 dní. A to je málo na tú zmenu mravnosti a morálky. No dosť na to, aby si aspoň časť populácie uvedomila, že začať musí od seba.
     Si si nevšimol, koľko kladných odozviev len tu na fóre je na to? A koľkí ďalší, ktorí si to priznali, čitajúc to tu, len o tom nepísali? A čo ďalší, ku ktorým sa to dostalo sprostredkovane? A čo ďalšie takéto články len inou rétorikou, iných autorov v súvislosti s iným problémom, no predsa len o potrebe začať najprv od seba? Prepáč ori, ale nejako si si zafixoval, že sa to bez krvi nezaobíde, a stalo sa ti to podvedomým filtrom spracovávania informácií. Netvrdím, že nemôžeš mať nakoniec pravdu ty, ale mojou úlohou je, aby sa to vyriešilo bez krvi. Krv volá po krvi. Nebolo jej už dosť preliatej? Sledoval som svojho času jeden ruský seriál zo súčasnosti z prostredia ruských kozákov. Pridelili tam jedného policajta z nekozáckej komunity. Ten tiež chcel všetkých zatvárať a zatýkať, nechcúc počúvnuť kozákov, že si previnilca z vlastných radov potrestajú sami – vyhnanstvom – životom mimo spoločnosti. Nechcel to akceptovať. Raz sa dostal v lese k jednej chatrči, kde žil jeden osamelý chlap, pre ktorého bolo neznesiteľný utrpením, že žil odlúčený od spoločnosti. “Toto je horšie ako smrť, pretože ju prežívam denno-denne!” – povedal. Potom zistil, že tento človek bol kozáckou občinou zapudený. Pochopil. A neskôr aj sám bol svedkom udelenia takého trestu kozákovi,ktorý zradil a zabíjal. Keď ho odsúdili na vyhnanstvo, radšej sa pred ich očami zabil sám, než by mal “zomierať” dennodenne..
     Najväčším trestom, až bude tá banda odtiaľto utekať, bude to, že z nich tí, komu slúžia, spravia to isté, čo oni chcú spraviť z nás. Preto som aj písal, že trest ich neminie, no nech ľudská spravodlivosť je v súlade s Božou. Myslím si, že viac k tomu niet, čo dodať.
     Čital si toto: https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/2842/policajn-aacute-blok-aacute-da-hran-iacute-c/5#post-25122 aj si videl to video. Áno tí chalani to spravili dobre pre ostatných občanov, aby vedeli, že sa možno ohradiť proti nezmyselnému vyžadovaniu nezákonností. No prebudilo to aj tých policajtov, alebo sa takto verejne zosmiešnení stanú ešte viac zatvrdilí voči občanom? Ja by som to riešil inak. Nie na kameru. A jednoznačne by som sa ho spýtal, prečo porušuje zákony nútením občanov k dodržiavaniu nezákonností. Otvorene by som sa ho spýtal, či si myslí, že, porušujúc zákony SR, je ešte stále verejným činiteľom? Spýtal by som sa ho, či ho nejako extra za to platia tí, čo ho nútia zo seba robiť idiota a kriminálnika. Spýtal by som sa ho, ako to, že on policajt, čo má dohliadať na dodržiavanie zákonov, tie zákony vôbec nepozná? On chce môj občiansky a ja chcem jeho menovku, ktorú je povinný ukázať. Je zaujímavé, že všetci títo čiernoodetí policajti ju majú zahalenú. Na jeho vyhrážku, že ma nahlási úradu verejného zdravotníctva by som sa ho spýtal, či ja ho mám nahlásiť policajnej inšpekcii za porušovanie platných zákonov SR a advokátskej kancelárii, ktorá verejne vyzýva na nahlasovanie takejto policajnej šikany? Alebo to spravíme, že ja chápem, že ich nadriadení tlačia do týchto nezákonností, a oni pochopia, že ja sa šikanovať nedám a vyriešime to tak, že sme sa nevideli… A to všetko v pokojnom priateľskom tóne, dávajúc najavo, že on osobne nie je mi žiadnym nepriateľom, ale našim spoločným nepriateľom je tá fašistická banda v Blave…
     Hmm, čo je lepšie?

     Liked by 4 people

     • tú chybu – že Slovania nechali žiť parazitov – tú už urobili veľakrát a naposledy v 2. svetovej vojne. paraziti sa preformátovali a vytvorili EÚ. parazit parazitom ostane a bude škodiť kým bude žiť. preto reči o vyhnaní parazitov považujem za nepochopenie histórie. píšeš o kozákovi, ktorý urobil chybu. ja o parazitovi, ktorého zámerom je žiť na úkor iného…

      Liked by 3 people

     • Policajti nahovárajú obyvateľov na kriminálny čin (dodržiavanie nezákonnosti). Tým urobia z ľudí kriminálnikov a v podstate až vtedy by mohli ľudí zatknúť, ale policajtov môžu ľudia obžalovať za navádzanie na trestný čin/skutok.

      Páči sa mi

     • Tvoj postoj srdca k druhym ludom v dnesnej dobe je obdivuhodny a laskavy…uz 2 dni rozmyslam ako to myslis s tou selmou… spytujem si svedomie ako vyriesit svoje problemy a byt pripravena na situacie, ktore nas cakaju… v minulosti som bola od HNR upozornena, ze tieto situacie nastanu ale nepodarilo sa mi dosiahnut ziadanu nezavislost: -financnu, energeticku a potravinovu, ktora je klucova…preto teraz podla mna HNR zosiela informacnu nezavislost ale tu treba velmi pozorne filtrovat a konzultovat s HNR…zelam ti vela sil v tvojej praci.

      Liked by 3 people

      • Tak choď a sa mu postav so slovami: “Vyžaduješ od ľudí dodržiavanie nezákonností, si obyčajný kriminálnik, skrývajúci sa odznak policajta. Ak by si sa neskrýval za odznak policajta, tak ti rozbijem ciferník!”. Zober mu pištoľ, ak ho nechceš streliť do hlavy, tak ho streľ do nohy – šak je kriminálnik, postupoval si podľa článku 32 Ústavy.
       Čo je teraz viac naivné?

       Liked by 1 person

     • @popolvar67
      Keď koncipuješ vec (parafrázujem) “buď zmeníme svoju morálku a vztýčime v sebe rovnoramenný kríž alebo skončíme” tak sa ozvem, a ja som čítal s porozumením, a toto si myslí povrchný čitateľ:
      ORACLE: SKORO VŠETKY VYHLÁŠKY SLOVENSKÉHO ZLOČINECKÉHO REŽIMU SÚ NULITNÉ A NIČOTNÉ, NEZÁKONNÉ. ÚŽASNÝ NÁRODNÝ PROTEST NA HRANICIACH. MÁME UŽ LEN 25 DNÍ. TERAZ SA TREBA VYHNÚŤ ZNAKU ŠELMY!
      https://cz24.news/oracle-skoro-vsetky-vyyhlasky-slovenskeho-zlocineckeho-rezimu-su-nulitne-a-nicotne-nezakonne-uzasny-narodny-protest-na-hraniciach-mame-uz-len-25-dni-teraz-sa-treba-vyhnut-znaku-selmy/
      To je prvá vec.
      Druhá vec je, že síce aj mňa teší ten pozitívny ohlas, ale musím sa opýtať dve veci, koľko ľudí motivuje strach z toho čo si napísal a u koľkých vydrží to nadšenie. A mňa ani jedna odpoveď nepoteší a tých 25 dní urobil viac škody ako úžitku. Keby si napísal, že 8.8.2021 a 9.8.2021 očakávaš pritvrdenie a nariadenie, ktoré prikazuje sa očkovať a do tej doby treba preskúmať svoje vnútro, priznať si spoluzodpovednosť na vzniknutej situácií a na základe toho konať, tak nepoviem nič, ale takto sa musím ozvať. Inými slovami vyzerá to tak, že si nám urobil medvediu službu.
      Tretia vec je, že aj ja chcem znížiť krvavosť udalostí a vyzývam ľudí k pasívnemu odporu (že ich takto môžeme vyhnať mne je známe), ale viem aj to, že krv sa preleje lebo reakcia davu na to, že tými vakcínami boli otrávený povedie k takejto odpovedi (či už kvôli sebe alebo deťom je v podstate jedno) a preto som skoncipoval toto tak, ako som skoncipoval t.j. aby sa nespojil protivládny odpor a mela kvôli vakcínam do jedného celku:
      https://oracle911blog.wordpress.com/2021/07/15/mame-na-vyber-toto/

      Liked by 4 people

      • dobrá odpoveď. Beriem. No musíš si uvedomiť, že, či sa to nám páči alebo nie, tak protivládny odpor je tak prepojený s odporom proti vakcínam, že to neooddelíš. Tí, čo sa zaočkovať dali dobrovoľne z akéhokoľvek dôvodu nie sú a nebudú ťahúňmi odporu voči vláde. To sú ti poslušní a bojazliví. Do odporu proti vláde však pôjdu všetci tí, čo sa očkovať nechcú, a tí, čo spoja zdravotné ťažkosti svoje a svojich blízkych a známych a ich smrť s očkovaním. A očkovanie = terajšia vláda. Navyše ich bude ešte hnať strach z možnej vlastnej predčasnej smrti a túžba sa pomstiť, pokiaľ sami umrú, tým, ktorí sú zjavne za touto očkovacou genocídou. To, čo som popísal, že uvedomenie si “šelmy” – vnútornej nerovnováhy v sebe, je individuálnou ochranou pre následkami očkovania, ak by skutočne bolo len na výber v dôsledku nezvládnutého SNP, buď individuálne sa vzoprieť a zobrať so sebou na druhý svet očkovacie komando, alebo sa im vysmiať do ksichtu a vyhrnúť si rukáv, vediac, že v momente vpichu sa to zneutralizuje v dôsledku vlastnej vnútornej rovnováhy len na účinok od vakcíny proti chrípke až po fyziologický roztok. Je to rozhodnutie ako počas 2.sv. vojny, keď ti došli náboje, zostal si z oddielu už len sám, alebo ešte jeden-dvaja, a máš dve možnosti: vytiahnuť poľnú lopatku a seknúť ešte jedného-dvoch a potom už nič – život skončil, alebo OK, dvihneš ruky, skončíš v zajatí, no nezradíš a zlomiť sa nedáš, ale využiješ príležitosť ujsť a znova sa vzoprieť – ako partizán alebo sa prebiješ cez líniu frontu.
       Takže ak si to sumárne zoberieme, tak bez vnútornej zmeny jedinca sa nič nezmení, pretože telo fašizmu pretrvá naďalej a môžeš rozbíjať ho zrkadliace zrkadlá (fašistické vlády a režimy) koľko chceš, no vždy príde čas, že to zrkadlo fašizmu-šelmy v nás ti opätovne niekto strčí pre oči…
       ešte stále si myslíš, že som spravil medvediu službu? Skutočne je to “medvedia služba” alebo skutočná pomoc ruského medveďa? Taká od podlahy…
       Čo myslíš?
       A základná otázka: ak by som písal pre povrchného čitateľa, tak nepíšem takto, lebo je to zbytočná námaha, a celkovo nepíšem vôbec. Je oracle911blog blogom pre povrchného čitateľa? Povrchný čitateľ žije povrchným životom a aj jeho činy sú povrchné. Pokiaľ kĺžeš len po povrchu, k podstate sa nedostaneš a ani nič podstatné nezmeníš. Je na nás všetkých, aby to, čo tu prezentujeme, čo povrchný čitateľ nemá šancu a ani snahu pochopiť a uchopiť, doniesť v nejakej jednoduchšej forme k nemu. Ale to už je na dielču individuálnu tvorivosť tých, čo to tu pravidelne navštevujú, a tí, aspoň ich väčšina, v žiadnom prípade povrchní nie sú. Na ksbforum, napriek vynikajúcim analýzam je tej povrchnosti ďaleko viac, pretože zostali len na zjavnom povrchu toho, čo verejne odprezentovali materiály KSB a “hrubé knihy”, no vo väčšine neprenikli do toho, čo je medzi riadkami, čo vedel aj Zaznobin, sčasti vie aj Pjakin, či Veličko, no pre povrchnosť auditória to muselo zostať v zamlčaní… Odprezentovali to iba v častiach týkajúcich sa typov usporiadania psychiky a slovom Človek. No napriek definícii typu usporiadania psychiky Človek, väčšina čitateľov hrubých kníh stále nevie, čo ten Človek v podstate je a ako sa k nemu individuálne dopracovať. A bez Človeka nebude ani ľudská spoločnosť, ale len dav otrokov so znakom šelmy. Čím viac slov, tým viac nepodstatných detailov a podstata sa stráca v detailoch. Pre jednotlivé stromy nevidiš les a povrchný čitateľ sa bude s tebou prieť o detailoch.
       Poviem to podstatné jednou vetou: “Zmeň svoje vnútro, dosiahni vnútornú rovnováhu a nastane rovnováha aj v spoločnosti vo svete!” všetko ďalšie už len z toho vyplýva, pre dnešok: Nebude ani očkovania ani fašistickej vlády. Zlikviduj šelmu v sebe, ktorej prejavom je fašizmus a nebude viac znak Šelmy, nebude viac fašizmu vo svete. Nebude viac podstatu neriešiacich nekonečných vojen, ale konečne nastane doba budovania a tvorivosti.” Všetky ostatné tisícky slov, článkov, kníh je len omieľanie tejto jedinej podstaty z rôznych spoločenských uhlov a úsekov ľudských dejín.
       Bez tejto radikálnej vnútornej zmeny aj SNP II či už úspešné alebo neúspešné z pohľadu protestu proti vláde bude v končenom dôsledku len jednou “bitkou” s dočasným výsledkom v tej nekonečnej reťazi nič neriešiacich vojen. Protestu, plánovaného na 1. septembra sa zúčastním, pretože viem, že je potrebný. No budem rád, ak to bude konečne protest, ktorého sa zúčastnia aj ľudia, ktorí si uvedomia nevyhnutnú potrebu vnútornej zmeny, ak chcú zmeniť aj niečo podstatné. Pretože v tomto prípade bude SNP II prvou “bitkou” v teraz už konečnej reťazi “vojen” za spravodlivú ľudskú spoločnosť Človekov. Čím viac takýchto ľudí v spoločnosti, tým kratšia reťaz “bitiek” tejto konečnej “vojny”.

       Liked by 3 people

       • kurnik, človeče, neviem, či to robíš so zámerom škodiť, alebo z nevedomosti. dookola točíš o tom, že my všetci sme zodpovední za to, že parazit parazituje. to je hlboký omyl, alebo vedomé klamstvo. parazit parazituje preto, že to je jeho podstata. my sme sa nechali oklamať, že parazit bude parazitovať iba trošku a nás pri tom nechá pohodlne žiť… parazit prišiel na to, že hostiteľ – teda my všetci – silnie a má silu sa ho zbaviť, tak potrebuje všetkými možnými prostriedkami oslabiť (alebo znovu oklamať) hostiteľa, aby prežil… dookola podsúvaš filozofické traktáty hodné katolíkov – nastav aj druhé líce, miluj svojho parazita, nechaj parazita na pokoji, hlavne na neho nezaútoč, poraz parazita v sebe a parazit zanikne – on sa sám zmení… ale nezmení sa nikdy, nemôže, lebo parazitizmus je jeho podstatou. tak sa otvorene pýtam : si durak,ili vrag?

        Páči sa mi

        • čas ukáže kto durak ili vrag.
         A prečo sme sa vlastne nechali oklamať, nie raz ale toľkokrát? Ak sme tak blbí, že skočíme stále na rovnaké hrable, asi to s nami až tak v poriadku nie je, či? Zlikviduj jedného parazita a príde ďalší, čo ťa oklame. Ak si sa dal toľkokrát oklamať, kde je potom Rozlíšenie? Kde máš záruku, že to teraz vidíš úplne správne?

         Liked by 1 person

         • znovu sa pýtam durak, ili vrag? tak aj ty si sa nechal toľkokrát isto oklamať ako ja. tak sa nehraj na múdrejšieho… parazit počíta s našou milosrdnosťou – že ho znovu necháme žiť. ak príde ďalší parazit, aj tomu sa postavím rovnako, ako tomuto. kde je tvoje Rozlíšenie, že hájiš záujmy parazita a nie ľudí? zase navádzaš ľudí, aby urobili znovu tú istú chybu – nechali parazita žiť – podstrkuješ hrable, ktoré budeš potom pripomínať? slúžiš parazitom buď vedome, alebo nevedome… kde je tvoje Rozlíšenie, že po toľký krát opakuješ tú istú službu parazitovi a ľudí vyzývaš k miernosti aby si parazita ochránil? si horší ako parazit – si sluha parazita…

          Páči sa mi

         • vo vojne by si dostal guľku do hlavy za takéto reči… keby si vojakov Červenej armády nahováral nech nebojujú s fašistami čo zabíjajú ich ženy, deti, starcov, lebo prídu ďalší fašisti a s tými budú musieť bojovať znovu… že ťa hanba nefackuje…

          Páči sa mi

       • @popolvar67
        Pekne po poriadku:
        Prvá vec je, že nechcem rozdeliť protivakcinačné a protivládne protesty, ja chcem rozdeliť protivládne protesty od krvavej mely.
        Druhá vec je, predávaš mi niečo, čo som už kúpil a to je už kontraproduktívne.
        Tretia vec je, že dáš dajaký ultimátum typu “máš 25 dní inak…” a po tom jedným dychom dodáš, že je to detail kvôli ktorému nevidím les. Za koho ty ma máš?!
        Posledná vec, nevážiš svoje slová, že v diskusií dačo napíšeš je jedna vec, tam nepresnosti sú povolené, ale v článkoch, ktoré môžu byť preberané už musíš vážiť slová, lebo tie informácie žijú vlastným životom viď toto: ORACLE: SKORO VŠETKY VYHLÁŠKY SLOVENSKÉHO ZLOČINECKÉHO REŽIMU SÚ NULITNÉ A NIČOTNÉ, NEZÁKONNÉ. ÚŽASNÝ NÁRODNÝ PROTEST NA HRANICIACH. MÁME UŽ LEN 25 DNÍ. TERAZ SA TREBA VYHNÚŤ ZNAKU ŠELMY!

        Už chápeš, že prečo nesúhlasím vo všetkom s tebou?!

        Páči sa mi

        • Súhlas. Vieš v čom vznikol problém? Prvá časť pokračovania 1 sa tématicky viaže na prvý článok SNP, a preto som to mal tam ukončiť ako SNP – pokračovanie 1. Začal som ho písať hneď v nedeľu, no dokončil až v stredu, či kedy, lebo medzitým prišla tá informačná šupa a ja som musel hľadať cestu, ako z toho von. To o šelme po informačnej šupe, písané až v stredu, malo byť samostatnou časťou. Takže hej, máš pravdu. Sorry, za zbytočne dlhé vlákno.

         Liked by 2 people

   • 20 rokov som pripravovany na tieto udalosti.A hiStoria sa opakuje, ala Rim…Dekadentna spolocnost (US) a prazdny tanier masy , povedu len k jednomu…potokom krvi. A kedze nie su blbi, tak s tym rataju.Je to nevyhnutnost.Znizia populaciu a taktiez zdroje na ovladnutie masy.Dalsim faktom je homogennost riadenia / v pocte tisicov/ a homogennost riadenych / v pocte miliard/.Takze zase vyhoda.Zazili sme to pred desiatkami tisic rokmi…vcil je to tu zas..Sme lovna…

    Páči sa mi

    • Sú ľudia, čo sú celý život pripravovaní na tieto udalosti. Alebo po všetky tie životy od pádu Atlantídy?
     Už sme to zažili pred desiatkami tisíc rokov. No zažili sme dávno predtým aj niečo iné. Doby, keď rovnováha dvojramenného kríža Nitrianskeho kniežatstva vládla celému svetu a bola symbolom globálneho riadenia. Horné rameno žrecov Atlantídy a dolné rameno žrecov Hyperborey?. Biele Atlantské krídlo a červené Hyperborejské? krídlo. Synovia Otca Nebeského a Synovia Matky Zeme udržiavali na Zemi rovnováhu vo všetkých jej aspektoch… A tí, čo poznali aj takéto doby, sa zaprisahali pri páde Atlantídy “Nikdy viac!!!”

     Liked by 1 person

 9. Potesil ma sposob komunikacie na tomto blogu, klobuk dolu Oracle911, velmi rozumne, pokojne a s prehladom podane aj ked nie vzdy optimisticke spravy a komentare. Aj otazky maju charakter hladania poznania a porozumenia sucastneho stavu diania veci.
  Dovolte teda aj mne troska prispiet niecim do snahy o prebudenie sa do noveho veku nasej existencie….mozno….
  Za uvahu mozno stoji aj informacia, ze aj mesto NITRA stoji na siedmych kopcoch…mozno nahoda a v starych dobach bola akoze maly Rim v tunajsich koncinach….velmi zaujimavy suvis s info ohladom Nitrianskeho kniezactva v hore uvedom clanku.
  Ked prilejeme do pohara s kalnou vodou….energia davu, kde asi tazko najdeme pokoj a odpustenie…..kalnu vodu….bude cistejsia. Preto je vskutku dobra rada byt v sebe, hladat pokoj vo svojom vnutri, a ten dolievat do priestoru naokolo, to musi uz byt iny macher aby toto zvladal v dave. Tesi ma ze su tu rady tohoto druhu, pretoze su naozaj plne pochopenia veci…..asi je tu viac bytosti, ktore vidia este troska za horizont videneho…..aj ked opat trefne povedane….je to v takom procese zmeny, ze to velmi tazko zadefinivat co bude…..
  Zavisi to od kazdeho z nas co do toho vlozime a kolko…..ako budeme ZIT tie pravdy a nie len o nich Vediet…..
  Dakujem Vam za vsetky prispevky naplnene pokojom, rozvahou a trpezlivostou……bytosti zdielaju tento blog a potrebuju pocut a vnimat prave tento sposob komunikacie a uvazovania…..pretoze, to je jedina cesta ako vytvorit nieco nove a inou kvalitou a opat len potvrdim slova bytosti oracle911, citajte hrube knihy, citajte aj ine mudre knihy, vzdelavajte sa, pracujte na sebe, hladajte pravdu vo svojom srdci a PRAVDA nas OSLOBODI, kazdy z nas je strojcom vlastneho duchovneho postupu na ceste k najvyssiemu poznaniu……Zelam na zo srdca vsetkym nech sa nam dari, to najlepsie co je pre nasu duchovnu Bytost to najlepsie a este raz dakujem za plnohodnotne prispevky vsetkych zucastnenych.
  A aj na tie buduce…rad pozdielam.

  Liked by 1 person

 10. Trochu humoru na nedeľný večer. Britský minister zdravotníctva mal pozitívny test na COVID, hoci je plne zaočkovaný dvoma dávkami Astra Zeneca. Povedal, že má mierne príznaky a pracovať bude z domu.
  https://www.reuters.com/world/uk/uk-health-minister-javid-tests-positive-covid-19-2021-07-17/
  Na test šiel asi sám od seba, lebo testovanie zaočkovaných sa nerobí. Otázka znie, čo by sa stalo, ak by na test nešiel a veselo by to roznášal ďalej? Koľko bude z tej masy zaočkovaných 60% obyvateľov VB tak zodpovedných (hlavne svojprávnych, aby vedeli sami od seba posúdiť či sú chorí, alebo nie), aby aj oni šli na test (ja tvrdím, že k lekárovi) ak sa nebudú cítiť v poriadku a budú mať príznaky nádchy, alebo chrípky.
  Ja som sa pobavil už pri mene “britského” ministra zdravotníctva.

  Liked by 1 person

  • v jednej obci na Slovensku v predajni Fresh upozornila pokladníčka kupujúceho pri pokladni, že nemá rúško. Povedal, že on nemusí, lebo je zaočkovaní. Viete aká bola reakcia pokladníčky a ďalších kupujúcich pri pokladni? Podvedome všetci od neho trocha odstúpili a pritiahli si tesnejšie rúška na nos…
   Takže asi tak…

   Liked by 4 people

   • naozaj máš problém s pochopením napísaného. krvilačný Jahve čo priamo prikázal vyvraždiť celé národy iba preto, že sa mu neklaňali – boh židovsky – ten spomínaný v mnohokrát revidovanej biblii na ktorú sa odvolávaš… HNR napísal bibliu?

    Liked by 1 person

    • Krvilacny jahve je len entita na 9 urovni.Nosati si ho vzali za boha….Skratka…fejka Tvorcu Vsehomira….
     Nosatych oklamali…a oni stale presadzuju tuto doktrinu…
     Pravda je na hony vzdialena koncepcii bytia…

     Páči sa mi

     • no táto “múdrosť” biblie dáva presnú informáciu o podstate doterajšieho vývoja ľudskej spoločnosti.
      Doktrína Deuteronómia/Iziáša ako nosná myšlienka, idea globalizácie podľa biblického konceptu riadenia ľudstva.
      Ja si tie “múdra” biblie rád prečítam a o nich aj popremýšľam. Ja nenálepkujem, ja hľadám informácie, súvislosti…

      Liked by 2 people

      • Popolvár67,
       tiež čítam bibliu ako som sa zmienil a premýšľam, ale neriadim sa ňou. A je mi podozrivá. Práve pre GP. GP začal riadiť dávno pred napísaním biblie. Si inteligentný, takže len heslovite. Egyptskí kňazi, …

       Liked by 1 person

       • Egyptskí kňazi…
        Materino, egyptskí kňazi – no neviem, či GP bol priamo medzi kňazmi, alebo boli len jeho najbližšou perifériou, aj keď sa vraví, že GP vtedy tvorila 11-ka Horného a 11-ka dolného Egypta…
        Globálny Prediktor má svoj pôvod dávno pred pádom Atlantídy. Existoval Globálny Prediktor, kde 10+1 biele krídlo bolo v Atlantíde a 10+1 červené krídlo bolo najprv na území Hyperborey a potom sa presunulo do oblasti terajšieho Ruska. Potom bielemu krídlu drblo a namiesto polytandemnej spolupráce s červeným krídlom, začalo proti nemu bojovať. Skončilo to vybombardovaním Sibíre (a možno aj európskej časti Ruska atómovými zbraňami a červené krídlo zase vyvolalo kataklyzmu, ktorá zmietla Atlantídu pod vodu. To pôvodne predatlantské červené krídlo sa zachovalo v podobe staroruských žrecov doteraz ukrytých po Sibíri… Plus tu si treba uvedomiť, že nie je žrec ako žrec. To jest nie každý žrec je silou rovný žrecovi tejto pôvodnej červenej 11-ky.
        A to biele atlantské krídlo sa presídlilo do Egypta. Z neho vznikol neskôr terajší GP. To jest z pôvodného veľkého bieleho krídla, z veľkej 11-ky vznikol terajší GP – malá 22-ka. Môže byť, že na malú 22-ku sa veľká biela atlantská 11-ka doplnila teritoriálne pre územie Atlantídy ešte pred jej pádom, keď prestala globálne spolupracovať s “hyperboresjskou” červenou globálnou 11-kou, a do starovekého Egypta si po páde Atlantídy už priniesla hotový model. Takže aj pre mahatma772 – pôvodný GP ešte za dávnych čias parazitom nebol, tým sa stal až oveľa neskôr.
        Je jeden veľký rozdiel medzi globálnou civilizáciou pre pádom Atalntídy a touto civilizáciou. Pred tým došlo k maximálnemu rozvoju a technogénnej vyspelosti počas globálnej spolupráce. A zrazu sa rozdelili, veriac že jeden druhého zdolá, neuvedomiac si, že zničia aj seba.
        Naša civilizácia sa vyvíja opačne. Od jej začiatku tu boli dva nepriateľské tábory – dve nepriateľské krídla. Globalizácia a technologická vyspelosť sa dosiahla v priebehu globalizácie a vzájomných bojov. Oba tábory vedia, že konflikt ako pri páde Atlantídy zničí oboch. Tí blbci z močiara, ktorým to nedochádza – to je taká priblblá partička dementov, ktorá bude čo nevidieť zlikvidovaná… NO terajší GP a aj proťajšok z Ruska to do finálneho konfliktu hrotiť nebude. keďže je jasné, že Rusko dosiahlo konceptuálnu samostatnosť, neostáva nič iné, než vzájomná spolupráca. No trtkovia z močiara i zd ruhej strany si stále myslia, že treba toho druhého zlikvidovať. Omyl. Inej cesty, než spolupráca nie je. Vie to i Ruský prediktor i Globálny prediktor. Ja som to rozpísal v tomto článku https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/19/tretie-vyrocie-svadby-harryho-a-meghan/, z ktorého vyberám len odkaz z traileru filmu On drakon: “My slučiliš odnaždy, boľše my nesmogli. I Vesna otkazalas prosiť za nas.” To odnaždy bolo dávno, ale veľmi dávno… – bolo to ešte za čias globálnej spolupráce atlantského a hyperborejského krídla.
        Aktuálny globálny parazit je momentálne zredukovaný na “močiar” a tú satanistickú bandu. Takže ak pod parazitom myslí mahatma772 tohto parazita, tak OK. Ale v súvislosti s Globálnym Prediktorom je jeho konanie konaním 6. kolóny.

        Liked by 2 people

        • Podelím sa @popolvár ešte s mojimi pocitmi k danej téme. V mojom vnímaní synovia sveta = matky zeme sú tí materiálne založení,(atlanťania?) symbolicky je to jedna z čiar na dvojkríži a synovia svetla = Boha otca sú tí duchovné založení (hyperbotejci), symbolicky tá druhá vodorovná čiara z dvojkríža. Tie 3 priestory pomedzi vodovodné čiary dvojkríži mi evokujú svetu navi, javí a praví. Zvislá čiara mi evokuje cestu Človeka. Jedni bez druhých nemôžu žiť a ak sa pokúsi jeden zničiť druhého, sám seba zničí zánikom druhého ja.

         Páči sa mi

         • vedus, toto je na samostatný článok. Len ešte nejako nedozrel čas. Si dosť blízko, ale je to naopak.
          Pomôžem ti v dvoch veciach:
          1. Ježišovo podobenstvo o stratenom zblúdilom synovi je primárne adresované GP. Na púšti Ježiša nepokúšal satan, ale GP. Preto Ježišovou odpoveďou, ako sa to tu už raz rozoberalo, bolo nie: “Odstúp, satan!”, ale “Nasleduj ma!” Prirovnaj GP k židom v zmysle koránického: “mali niesť Tóru…”, ale posuň to ešte pred pád Atlantídy.
          2. Už som v jednom príspevku písal, aj načrtol ako odhaliť tajomstvo krížov. Pridaj k rovnoramennému a vztýčenému dvojramennému Nitrianskeho kniežatstva ešte dvojkríž Matúša Čáka a dvojkríž Nitrianskeho arcibiskupstva a dumaj nad súvislosťami, prečo dvojramenný kríž Nitrianskeho kniežatstva padol a čo znamená to, že na Matúšovom a arcibiskupskom sú tie horizontálne ramená nie rovnako dlhé.
          a dám ti ešte aj tretiu pomôcku: svetlo-tma, biela-čierna, deň-noc, tvorivé sily-deštrukčné sily… a následne pouvažuj, prečo vo filme o oslobodení Viedne od Turkov bola správne!!! Čierna Madona na červenej vlajke Sobieskeho… čierna, Čierna…
          Ak toto rozlúštiš, tak ti bude všetko tak do seba zapadať, že nebudeš stíhať ten tok informácií zaznamenávať.
          A potom pochopíš plne film On drakon. Pochopíš, čo mahatma772 a free6370 nie sú v stave pochopiť. Ale to je ich vec…

          Páči sa mi

 11. Zdravím Popolvár67,
  prečítajte Zjavenie Jána, tzv. Armagedon – nájdete ho v každej Biblii.
  Biblia je len jedna, ale má viacero prekladov. Takže stačilo napísať v biblii.
  Viem, že nie som obľúbený vo vašich kruhoch, ale mnohé (drvivá väčšina) článkov ma oslovuje a mám rovnaký názor.
  Ale späť k biblii. Prečo sa mám riadiť biblii? Mám ju pri posteli a často čítam, ale nie je to môj šlabikár, breviár, návod na svetonázor atď.
  Sám si písal o Konštantínovi cisárovi o Nicejskom koncile atď. Biblia je plod tohoto. Mnohé evanjeliá, alebo po našom dokumenty boli zakázané.
  Prečo sa mám riadiť textom v biblii?
  Biblia – ani názov nepochádza zo zdroja. Biblos.
  Tento komentár je aj tak zbytočný.

  Liked by 1 person

  • som človek na ceste k Človeku.
   Predvčerom som sa stretol mimo Slovenska s mladým človekom z Alžirska. Rozprávali sme o veľa veciach. Moslimovia v Európe nie sú len o radikálnych islamistoch. Jedným z odkazov islamu nielen pre západnú Európu je toto: Tu žijú ľudia sami, generačne oddelene ako individualisti. Keď majú problém, idú k psychiatrovi. My žijeme ako rodina. Keď mám problém, porozprávam sa s otcom. Nepotrebujem psychiatra, keď mi je ťažko – mám otca.”

   Liked by 2 people

 12. Rovnoramenny kriz je dost univerzalni symbol. Paralelu s tim, co se pise v clanku, je mozne najit treba v jungianske psychologii, kde kazdy vrchol krize predstavuje jednu ze zakladnich psychickych funkci (mysleni, citeni, vnimani, intuice). Uprostred se nachazi transcendentni funkce, ktera vyrovnava jazycek vah mezi vedomymi a nevedomymi obsahy, spojuje protiklady a vede cloveka k vnitrni rovnovaze a naleznuti novych obzoru. To je v klicove v procesu tzv. individuace, zivotni poute jedince, kdy se postupne stava tim, kym uvnitr skutecne je.

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s